Inis Pályázat Kft.

GINOP PLUSZ 3.2.1-21 A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról III. szakasz

Benyújtás: 2024.03.05.-2024.06.30.
Célja: A támogatás célja, hogy a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson a munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket. Az egész ország területéről lehet pályázni mikro-, kis- és középvállalkozásoknak ágazattól és területi elhelyezkedéstől függetlenül, valamint külön keret áll rendelkezésre a felhívásban felsorolt energiaintenzív ágazatok részére.

Támogatható képzéstípusok: szakmai ismeretre irányuló képzés, soft skill képzés, IKT képzés, nyelvi képzés.

Támogatás: Kategóriája képzési támogatás (képzési költség esetében) és de minimis támogatás (minden egyéb elszámolható költség esetében). Az energiaintenzív ágazatokban minden költség esetében válságtámogatás a kategória.

Amennyiben a kérelmező nem teljesíti az meghatározott eredményességi elvárásokat, a támogatás a nem teljesítéssel arányos mértékben visszatérítendő lesz (a visszatérítési feltételek a képzésben résztvevők  továbbfoglalkoztatására vonatkoznak).

Támogatási összeg maximuma:  mikro-, kis és középvállalkozásnál 75 MFt nagyvállalatnál 150 MFt. (de az elszámolható összköltség nem haladhatja meg az utolsó lezárt teljes üzleti év nettó árbevételét)

Elszámolható költségek:

Önállóan támogatható:

– képzési költség támogatása (a támogatás intenzitása mikro- és kisvállalkozásnál 70%, középvállalkozásnál 60%, nagyvállalatnál 50%)

Önállóan nem támogatható, választható:

– a támogatott vállalkozás munkavállalói képzésen történő részvétele miatt kieső munkaidőre jutó bruttó bér  (a támogatás intenzitása mikro- és kisvállalkozásnál 70%, középvállalkozásnál 60%, nagyvállalatnál 50%)

– képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása kizárólag mikro-, kisvállalkozásnak minősülő támogatott vállalkozás esetében (a támogatás intenzitása mikro- és kisvállalkozásnál 100%).  A szakmai megvalósítás költsége nem haladhatja meg a projekt teljes elszámolható költségének maximum 25%-át. A szakmai megvalósítás költsége teljes munkaidő esetében maximum havi 300.000 Ft/hó, vagy ennek időarányos összege lehet.

Kérelmek típusai:

Támogatást a vállalkozás önállóan igényelhet, vagy a beszállítói integrátor és a beszállítói együttes kérelmet is benyújthatnak. Ennek megfelelően kétféle kérelem benyújtására van lehetőség:

– önálló kérelem: a pályázó vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, belső vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést (továbbiakban: külső képzés),

– együttes kérelem: együttes kérelmet beszállítói integrátor vállalat nyújthat be. Az együttes kérelem a beszállítói integrátor saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak közös képzését tartalmazza. Az ilyen kérelemben foglalt képzések is lehetnek belső, vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzések.

Egy kérelmen belül több képzés és képzéstípus is szerepelhet.

Egyéb fontosabb feltételek:

– Támogatás a kérelem benyújtását követő napot megelőzően megkezdett képzéshez kapcsolódóan nem igényelhető.

-A képzési program megvalósítására a hatósági szerződés megkötésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

– Ugyanazon vállalkozás többször is benyújthat támogatási kérelmet képzések megvalósítására, amennyiben a korábbi igénylési körben támogatott képzések megvalósultak, és a záró elszámolást benyújtotta. Az ismételt     kérelemben csak olyan személyek vehetnek részt, akik még nem részesültek ezen program keretében támogatásban, vagy az utolsó támogatott képzésük befejezését követően a 180. napi hatásvizsgálat lezárult.

– Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő, míg nagyvállalatok esetében legalább 8 fő képzése szükséges.

– A képzések egyes esetekben online képzéssel is megvalósíthatók.

– Az előleg mértéke nem haladhatja meg a teljes megítélt támogatás maximum 50%-át, azonban előleg csak a képzési költség és szakmai megvalósítói költség támogatási összegéig nyújtható a vállalkozás kérelmére.

-A hirdetmény további részletes jogosultsági és elszámolhatósági feltételeket fogalmaz meg a támogatást igénylőre, a képzésbe vonható munkavállalókra, a képzőkre, a képzésekre és a szakmai megvalósításban résztvevőkre vonatkozóan.

Bővebben ...

RRF-REP-10.10.1-24 Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak

Támogatás formája: vissza nem térítendő

Támogatás elnyerésének módja: egyszerűsített kiválasztási eljárásrend

Forrás keretösszege 30 000 000 000 Ft  Budapest régióban: 10 800 000 000 Ft;  a kevésbé fejlett régiókban (Pest, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld): 19 200 000 000 Ft

Beadás kezdete 2024. február 05. Beadási határidő 2025. március 31.

Támogatás célja A tiszta üzemű közlekedés elősegítése

Támogatást igénylők köre: Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező vállalkozások. Kivétel: (Gépjárműkölcsönzés (TEÁOR 771), Gépjármű-kereskedelem (TEÁOR 451). Konzorcium nem támogatható.

Támogatható tevékenységek: Tisztán elektromos meghajtású személyautó, kishaszon gépjármű, és kisbusz beszerzése

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam A projekt fizikai befejezésének legkésőbb 2026. április 30-ig meg kell történnie.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Bruttó akkumulátor kapacitás (kWh) M1 kategória esetén az egy gépjárműre eső maximális támogatási összeg (Ft) M1 kategória esetén az egy gépjárműre eső maximális nettó elszámolható költség (Ft)
<=41 2 800 000 Ft 11 500 000 Ft
41<X<=59 3 600 000 Ft 14 000 000 Ft
59< 4 000 000 Ft 20 000 000 Ft
  M2, N1 és N2 kategória esetén a maximális támogatási összeg (Ft) M2, N1 és N2 kategória esetén a maximális nettó elszámolható költség (Ft)
<=49 3 600 000 Ft 17 000 000 Ft
49<X<=74 3 800 000 Ft 22 000 000 Ft
74< 4 000 000 Ft 25 000 000 Ft

Támogatás legfeljebb az alábbi darabszámú járművek beszerzéséhez igényelhető:

Kategória A támogatást igénylő vállalkozás utolsó lezárt teljes üzleti évi statisztikai állományi létszáma (fő) A projekt keretében beszerezhető gépjárművek darabszáma (db)
1. 10 főnél kevesebb 1
2. 10 fő vagy 10 főnél több, de 50 főnél kevesebb 5
3. 50 fő vagy 50 főnél több, de 250 főnél kevesebb 10
4. 250 fő vagy 250 főnél több 16

Bővebben ...

GINOP Plusz 1.4.3-24 KKV Technológia Plusz Hitelprogram

Beadási határidő A Hitelprogram keretében 2024. 04. 30-tól lehet kölcsönkérelmet benyújtani.
 

Keret

155,54 milliárd Ft

A        keretösszeg   legalább       65%-a   a   négyleghátrányosabb helyzetű régióban, azaz – Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország – projektet megvalósító vállalkozások részére kerül allokálásra.

 

Kölcsön összege

min. 10 millió Ft – max. 100 millió Ft (de max. a benyújtást megelőző lezárt év üzemi eredményének tizenötszöse) HUF

 

A projekt megvalósítási határideje A szerződéskötést követő 18 hónap, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.
Elvárt saját forrás A projekt elszámolható költségének legalább 10%-a, a regionális beruházási jogcímek esetében legalább 25%-a, mely egyéb támogatástól mentes.
 

Kondíciók

Kamat: 0 %/ év

Késedelmi kamat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48 §- ában meghatározott mértékű késedelmi kamat (jegybanki alapkamat 1/3-a)

Egyéb költségek: nem kerül felszámításra, kivéve az, amely harmadik felet érint (pl.: értékbecslői, közjegyzői díj, követelésbehajtás költségei)

Bármikor előtörleszthető vagy végtörleszthető a kondíciók romlása nélkül.

Törlesztés ütemezése A törlesztés a türelmi idő lejártát követően havonta, egyenlő tőketörlesztő részletekben történik. Esedékessége a tárgyhónap 15. napja.
 

 

 

Jogosultak

Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek:

Ø  devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel és magyar adószámmal rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében jutnak hozzá;

Ø  rendelkeznek min. 1 teljes, lezárt üzleti évvel;

Ø  min. foglalkoztatotti létszám 5 fő.

A Hitelprogramban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást.

 

 

 

 

Megvalósítás

helye

Magyarországon, Budapesten kívül, bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe.

·         A megvalósulási helynek a hitelkérelem benyújtásakor már bejegyzettnek kell lennie a cégkivonatban, illetve a Végső Kedvezményezettről vezetett megfelelő nyilvántartásba, továbbá azt is igazolni kell, hogy ott az utolsó lezárt üzleti évben valóban gazdasági tevékenység folyt és jelenleg is folyik.

·         Szoftver vagy hardver, illetve mobileszközök beszerzése esetén a megvalósítási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek, valamint a megvalósítási helyszín alkalmas az eszközök tárolására is.

 

 

 

 

 

Elszámolható költségek

–       Új tárgyi eszköz beszerzésének költsége : (az összköltség min. 50%-a) Ezen belül elszámolható:

1.    technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke, de kizárólag a felhívás mellékletében található VTSZ listába tartozó eszközök

2.    új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű IKT eszközök (hardver, hálózati és telekommunikációs eszközök) beszerzési költségei (a tárgyi eszköz beszerzésen belül mértéke max. 30%) de kizárólag a felhívás mellékletében található VTSZ listába tartozó eszközök

3.    elektromos jármű beszerzése (max. 1 db, a tárgyi eszköz beszerzésen belül maximum 50%-os mértékben) Az elektromos jármű és a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák költsége együttesen az összköltség max. 50%-a lehet.

–       Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége, és új megújuló energiatermelő eszköz beszerzésnek költsége (együtt az összköltség max. 30%-a) A megújuló energiaforrás és az elektromos jármű beszerzés összesen nem haladhatja meg az összes elszámolható ktg 50%-át.

–       Immateriális javak beszerzésének költsége (az összköltég max. 10%-a) a felhívás mellékletében lévő TESZOR lista alapján

–       Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek és

           képzési és tanácsadási szolgáltatások (együtt az összköltség

           max.   5%-a)

–       Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek (az összköltség max. 2,5%-a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kizáró okok

Ø   a vállalkozás nem rendelkezik egy teljes lezárt üzleti évvel

Ø   GINOP Plusz 1. prioritásban már részesült támogatásban

Ø   RRF-10-10-1-24-ben részesült elektromos jármű támogatásban

Ø   potenciálisan gazdaságilag nem életképes vállalkozás;

Ø  a kedvezményezett vagy valamely kapcsolt vállalkozása jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, illetve felszámolási eljárás alá vonható lenne

Ø  a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekt, vagy a döntésig teljes egészében befejezett projekt

Ø  a Kölcsönszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;

Ø  a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el;

Ø  nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek

Ø  nem átlátható szervezet

Ø  nehéz helyzetben lévő vállalkozás

Ø  a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll

Ø  szankciós korlátozó listán szerepel vagy tevékenysége szankciós tilalmakat sért

Ø  nem támogatható, ha a végső kedvezményezett mesterségesen teremti meg a kölcsön jogosultság feltételeit (projekt feldarabolás)

Ø  kizárólag pénzügyi tranzakciót megvalósító továbbértékesítési célú eszközvásárlás (ideértve az ingatlan vásárlását is) a Hitelprogram keretében nem finanszírozható;

Ø  amelyek tevékenysége:

·         elsődleges mezőgazdasági termelésre, feldolgozására, valamint a halászati és az akvakultúra termékek elsődleges előállítására irányul,

·         acélipari tevékenységre,

·         lignitipari és szénipari tevékenységre,

·         a szállítási ágazathoz vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,

·         energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházásra, kivéve a legkülső régiókban biztosított regionális beruházási támogatást és a regionális működési támogatási programokat, szélessávú ágazatban végzett tevékenységhez.

·         ha a beruházás áttelepítést valósítana meg

·         a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez vagy a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez

·         Egyedi tervezésű eszköz nem szerezhető be!

 

 

Elvárt

biztosítékok köre

A beruházás tárgyát kötelező a fedezeti körbe bevonni. Az elvárt fedezettség mértéke 50%. Elfogadható biztosítéki formák:

·         ingatlan jelzálog

·         ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön)

·         fizetési számla követelésen alapított óvadék

·         jogi vagy természetes személy készfizető kezessége

·         hitelintézet által vállalt garancia.

Projekt megvalósítási

időpontok

Rendelkezésre tartási idő Kölcsönszerződés megkötésétől számított min. 6 hónap- max. 18 hónap. (Megújuló energiával kapcsolatos beruházásnál 6 hónappal hosszabbítható)
Türelmi idő A rendelkezésre tartási idő végétől számított maximum 6 hónap.
Futamidő A futamidő a kölcsönből beszerzendő új tárgyi eszköz a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) szerinti amortizációjának végéig, az alábbiak szerint – függetlenül attól, hogy a Végső Kedvezményezett a Tao. alapján más amortizációs kulcsot is alkalmaz:

–  az 50%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 24 hónap. Ezt kell alkalmazni az általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések esetében (HR8471 Vtsz.).

–  a 33%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 36 hónap

–  a 25%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 48 hónap

–  a 20%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 60 hónap

–  a 14,5%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb legfeljebb 82 hónap.

–  min. 10%-os mértékű megújuló energiával kapcsolatos beruházást is tartalmazó projekt esetén a szerződéskötéstől számított legfeljebb 120 hónap, amennyiben a kivitelezéssel érintett ingatlan is bevonásra kerül a fedezeti körbe.

A leghosszabb amortizációs idővel rendelkező eszköz határozza meg a maximális futamidőt.

Bővebben ...

„Út a jövőbe” 2019

” A nyertes pályázóknak vállalniuk kell, hogy a meglévő munkavállalói létszámukat megtartják, három éven keresztül évi minimum 10 százalékos bérfejlesztést hajtanak végre és saját forrásból képzésben részesítik a dolgozóikat. A támogatás új eszközök, gépek, technológiai rendszerek beszerzésére, az új technológia kialakításával kapcsolatos ingatlan beruházásra és immateriális javak – köztük szellemi termékek – költségeire fordítható. A támogatás az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokra vonatkozó szabályokkal összhangban – regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis) támogatásként – nyújtható. A regionális beruházási támogatási jogcímen igényelhető összeg 10-150 millió forint, hátrányos helyzetű térségben megvalósuló beruházás esetén maximum 200 millió forint.  A csekély összegű támogatási jogcímen megítélt támogatás támogatástartalma – a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során – nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget. A támogatás vissza nem térítendő, intenzitása pedig régiónként eltérő, de maximum 50 százalékos lehet.”

 • Benyújtható: 2019. október 07-től – 2020. február 29-ig
 • Fenntartási kötelezettség: 3 év
 • Megvalósítás: 2021. december 31-ig.
 • Támogatás intenzitás: 35-50% (helyszíntől függően)
 • A támogatás összege:
  • minimum 10 millió forint
  • maximum 150 millió forint
  • hátrányos helyzetű térségben maximum 200.000 millió forint

A támogatás intenzitása helyszíntől függően 35-50% között lehet

Régió                                                               Mikro- és kisvállalkozás      Középvállalkozás 

Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Közép- Magyarország (A lista)
Közép- Magyarország (B lista)
   45%                                   35%
   50%                                   45%
   50%                                   50%
   50%                                   50%
   50%                                   50%
   50%                                   50%
   50%                                   45%
   40%                                   30%

A) Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény

B) Piliscsaba és Pilisjászfalu

Mely vállalkozás jogosult részt venni a pályázaton?

 • Azok a mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek legalább 1 lezárt üzleti évvel rendelkeznek

Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások

Milyen tevékenységekre igényelhető támogatás?

 • Új eszközök, gépek beszerzése
 • Információs technológia-fejlesztés (hardver, szoftver beszerzése)
 • Építési, bővítés
 • Ingatlan vásárlás

Melyek a kötelező vállalások?

 • A fenntartás 3 éve alatt évente 10 %-os bérnövekedés.
 • A fenntartási időszak első 2 évében az átlagos létszám tartása a benyújtást megelőző 12 hónap átlag létszámához viszonyítva.
 • A biztosíték nyújtása kötelező! Pénzintézeti garancia vállalás esetén az elnyert támogatás 120 %-nak megfelelő összegben, jelzálog esetén 150 %-nak megfelelő összegben.
 • bizonyos érték felett közbeszerzés kötelezettség

 

 

Bővebben ...

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

GINOP-4.1.4-19

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a)  amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 100 millió Ft.

b) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a

Nem nyújtható támogatás:

 • épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg.
 • támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.
 • a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 11. 9.00 órától 2020. január 15. 10.00 óráig lehetséges

 Támogatható tevékenységek

A) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre

Támogatott a napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése.

II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából

Támogatott a mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes felhasználására alkalmas rendszer beszerzése és telepítése épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódás esetén. Támogatottnak minősül biomassza kazán vásárlása és telepítése, a kazánhoz kapcsolódó gépészeti elemek a szekunder csonkjáig (pl.: kazánköri szivattyú, fűtési puffertartály, biztonsági szerelvények, tágulási tartály), a kazán kapcsolódása a HMV és a fűtési rendszerhez, az alapanyag előkészítéséhez szükséges rendszerbe épített eszközök, tároló eszközök, berendezések és építmények, füstgáztisztító, porleválasztó, kéményrendszer, hamukihordó, automatikus tüzelőanyag adagoló, valamint, a visszamaradó anyagok mezőgazdasági célú hasznosításra történő előkészítéséhez szükséges beruházási elemek vásárlása és beépítése.

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához

Támogatott a minimum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre. Kizárólag napelemes rendszer telepítésére irányuló kérelem esetében nem elvárás az épület energiahatékonysági besorolásának javítása.

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

Támogatott a hőszivattyús rendszerek beszerzése és telepítése;

– primer és szekunder oldal kialakítása, beüzemelése;

– Geothermal Heat Response test;

– monitoring rendszer (azaz mérő és adatrögzítő műszerek) kialakítása és telepítése, amellyel a

COP, SPF értékek számíthatók és ellenőrizhetők;

– a berendezés energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási pont(ok) kialakítása.

Támogatásban részesíthető rendszertípusok:

– Földhő-víz hőszivattyús rendszer;

– Víz-víz hőszivattyús rendszer;

– Levegő-víz hőszivattyús rendszer.

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

a) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése

b) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése

c) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

a)  Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése:

– hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő,

nagy hatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs kazánok beépítése);

– hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje, felületfűtés kialakítása;

– szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése;

– automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése;

– egyedi mérési lehetőségek kialakítása;

– gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre;

– távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése;

– VRF típusú fűtési rendszer kiépítése (kizárólag korábban is fűtött épületrészekben).

b) Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása:

– meglévő központi szellőző- és hűtő berendezések cseréje korszerűbb rendszerre;

– hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, létesítése;

– VRF típusú hűtési rendszer kiépítése (kizárólag korábban is hűtött épületrészekben).

c)  Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése.

III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

 

Bővebb tájékoztatásért ne habozzon felvenni a kapcsolatot kollégánkkal:

Kiss Mónika (e-mail: kiss.monika@inispalyazat.hu, tel.: +36 20 985 8763)

Bővebben ...

A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása

A felhívás kódszáma: GINOP-1.2.10-19

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, amely egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy  egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi (modernizáció), VTSZ lista alapján

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 40.000.000 Ft.

Támogatás mértéke35%-70%, régiók függvényében

Pályázók köre:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, 

 1. a) amelyek rendelkeznek legalább 3 lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
 2. b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző két lezárt, teljes üzleti évben (2017 és 2018-ban) mindegyikében minimum 1 fő volt,
 3. c) amelyek akkreditált klaszter tagsággal, vagy az alábbi TEÁOR szám szerinti főtevékenységgel rendelkeznek, mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is:
 • TEÁOR 26 (Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása)
 • TEÁOR 27 (Villamos berendezés gyártása)
 • TEÁOR 28 (Gép, gépi berendezés gyártása)
 • TEÁOR 3250 (Orvosi eszköz gyártása)
 1. d) 2018-ban éves árbevétele legalább 25 millió Ft volt

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd Ft.

A fejlesztések a Közép-magyarországi régió kivételével az ország egész területén megvalósíthatóak.

Támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 21. 9:00 órától 2020. február 13. 12:00 óráig lehetséges.

Bővebb tájékoztatásért ne habozzon felvenni a kapcsolatot kollégánkkal:

Kiss Mónika (e-mail: kiss.monika@inispalyazat.hu, tel.: +36 20 985 8763)

Bővebben ...

100% támogatás napelemre – GINOP 4.1.3-19

2019-ben először lehet mikro-,  kis- és középvállalkozásoknak 100% vissza nem térítendő támogatást igényelni 3.000.000 Ft erejéig napelemes rendszerek telepítésére.

A GINOP program keretében várhatóan 2019 június hónapban lehet benyújtani az igényléseket, melynek célja kis kapacitású, saját áramfogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer telepítése.

A pályázat alap feltételei:

 • 3 teljes, lezárt üzleti év
 • kettős könyvvitelt vezető kis- és középvállalkozás (Bt. Kft. Zrt.)
 • legalább 1 fő bejelentett munkavállaló
 • olyan épületekre lehet kérni, amelyek az elmúlt 1 évben használatban álltak és volt áramfogyasztásuk
 • a pályázat lakóépületre NEM igényelhető
 • A pályázat kizárólag Budapest / Pest megyén kivül valósítható meg

 

Cégünk 15 éve foglalkozik pályázatírással és a források lehívásának menedzselésével. Alapításunk óta több tízmilliárd forint értékben hívtunk le pályázati forrásokat ügyfeleink részére. Célkitűzésünk, hogy a hazai KKV szektor versenyképességét támogassuk telephelyfejlesztési- és infrastruktúrális pályázatokkal, ezért jelen pályázatban is aktív segítséget szeretnénk nyújtani leendő partnereink számára!

 

Dijmentes előminősítésért kérjük regisztráljon be most az alábbi űrlap kitöltésével, annak érdekében, hogy időben fel tudjunk készülni a pályázat megjelenésére.

 

 

 

 

köszönjük megtisztelő bizalmát:

 

INIS Business Kft.

www.inispalyazat.hu

Bővebben ...

Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás igénylésének feltételeiről 2019/1

Támogatási program azonosító kódja: ÉPÍTŐ-3.2019.3

Támogatásban részesíthetők köre

 1. Magyarországon székhellyel,  telephellyel  vagy  fiókteleppel  rendelkező   kis és

középvállalkozások amennyiben

 1. a) 10 -43.99 TEÁOR közötti  vagy  a  71.11.  TEÁOR  tevékenységi  területen  működnek,

valamint  a  71.12,  71.20.  tevékenységi  körök,  amennyiben a   projekt elválaszthatatlanul   kapcsolódik   építőipari   kivitelezési   tevékenység megvalósításához,

 1. b) alkalmazotti létszáma 10 és 249 fő között van, és legalább 10 fős létszámot a fenntartási időszak teljes időtartama alatt fenntart,
 2. c) legalább két teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 3. d) vállalja, hogy a  beruházással  létrehozott  tevékenységet  a beruházás  befejezésének időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,
 4. e) a támogatás ösztönző hatásokkal bír,
 5. f) átlátható szervezetnek minősül
 6. g) a 2018. évben teljes  munkaidőben  alkalmazásában  állók havi  bruttó  átlagkeresete a 254.711 Ft-ot eléri.

A támogatás módja, mértéke, összege

Egy kedvezményezett részére legalább 25 millió forint, legfeljebb 400 millió forint összegű támogatás nyújtható.

Jelen támogatás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el

 1. A tevékenységhez kapcsolódó költségek

– technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke

– telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit;

– alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások;

– a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költségei;

– immateriális javak különös tekintettel a fejlesztési szoftverekre költségei, valamint a testreszabás költségei;

– a migrációs (adatok is) fejlesztések költségei;

– és a betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva)

A TEÁOR szám szerinti 71.11, 71.12, 71.20 tevékenységi körű vállalkozások kivételével

az immateriális javak az elszámolható költségek legfeljebb 50% át tehetik ki.

 1. Esetleges közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó –kizárólag de minimis jogcímen elszámolható költségek

III. A támogatott beruházáshoz kapcsolódó projekt menedzsment költségei az elismerhető költségek

max. 5% -ának mértékéig

– a támogatott beruházáshoz kapcsolódó belső projektmenedzsment humánerőforrás költsége;

– a támogatott beruházáshoz kapcsolódó megbízási, szolgáltatási típusú szerződésekhez

kapcsolódó projektmenedzsment költsége.

IV. Beruházás-menedzsment képzés költségei

Támogatási kérelmek benyújtása:

2019. április 17. 8:00 órától a rendelkezésre álló forrás összegének kétszeresét meghaladó támogatási igény beérkezéséig, de legkésőbb 2019. május 10. napjáig lehetséges.

 

Forrás:
http://emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/K92YB0.html

Bővebben ...

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében A felhívás kódszáma: GINOP-2.1.2-8.1.4-16

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket jelen Felhívás keretében 50 millió Ft és 500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban, valamint 25 millió Ft, 250 millió Ft közötti kedvezményes kamatozású éven túli kölcsönben (a továbbiakban: Kölcsön) részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 75%-ának megfelelő támogatási előleget biztosít.
 • Önerő: 10%
 • Benyújtási határidő: 2019. április 15. 12 óra

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek vállalják, hogy:

 • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a K+F+I tevékenység intenzitásának növelése cél eléréséhez;
 • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet;
 • a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában támogatási szerződést írnak alá, illetve a kölcsönre vonatkozóan hitelszerződést kötnek,
 • a projektben új tudományos és/vagy műszaki eredmények, szellemi alkotások születnek;
 • a fenntartási időszak végéig a projektet működtetik, valamint a kölcsönt a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törlesztik.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 109 milliárd Ft,

 • amelyből a vissza nem térítendő támogatás: 59 milliárd Ft,
 • visszatérítendő támogatás: 50 milliárd Ft.

Önállóan támogatható tevékenységek:

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:

Kísérleti fejlesztés

Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.

A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.

A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek.

(a) alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,

(b) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,

(c) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,

(d) megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Regionális beruházási támogatás keretében:

(Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe) (maximum a projekt elszámolható költségeinek 35%-a)

 1. a) Eszközbeszerzés

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. Olyan tárgyi eszközök beszerzésére irányuló beruházás támogatható, amely új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna.

 1. b) A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.

A regionális beruházás keretében beszerzett eszközök a projekt megvalósítási időszakának végéig a termelési célra nem használhatóak.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. a) A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele:
 • Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység

Támogatást igénylők köre

mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok,

 • amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

 

Teljes pályázati anyag:

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-212-814-16-vllalatok-k-f-i-tevkenysgnek-tmogatsa-kombinlt-hiteltermk-keretben-1

Bővebben ...

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása GINOP-4.1.2-18

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása GINOP-4.1.2-18

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket jelen Felhívás keretében 1,5 millió Ft és 100 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 50 millió Ft összegnek megfelelő támogatási előleget biztosít.

 

 • Benyújtás: 2018. március 14. – 2019. március 27

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 52,5 milliárd Ft.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

A) Projekt-előkészítési tevékenységek:

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése

a) műszaki tervek, kiviteli és tendertervek,

b) épületenergetikai melléklet (a Felhívás 6. fejezet 7. pontja szerint), mely magában foglalja az Épületenergetikai Tanúsítványt a fejlesztés előtti állapotra vonatkozóan valamint a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti egyszerűsített vagy részletes módszerrel elvégzett számítást az energiahatékonysági fejlesztések hatására bekövetkező (köztes) és a beruházás megvalósítását követő (tervezett) állapotra vonatkozóan,

c) statikai szakvélemény

d)környezeti hatástanulmány (amennyiben jogszabály szerint kötelező)

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

a) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése Támogatott a külső fal, lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince feletti szerkezetek hőszigetelése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése. Az épülethatároló szerkezet fűtött tér felé eső oldali szigetelése esetén az energetikai számítást végző szakember részletes szöveges indoklása, és a tervezett szerkezetre vonatkozóan elkészített páratechnikai számítás támogatási kérelemhez csatolása szükséges. Amennyiben a funkcióból adódóan a fűtési rendszer helységenkénti szabályozása indokolt, abban az esetben a fűtési rendszer helységenkénti szabályozását biztosítani kell. Épülethatároló szerkezetnek nem minősülő, fűtött és fűtetlen terek közötti szerkezetek hőszigetelése nem támogatható.

b) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése Támogatott a fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró, a tető- felülvilágító, tetősík ablak, homlokzati üvegezetlen kapu, bármely homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó, a nyílászárócseréhez kapcsolódó hő- és füstelvezető rendszer szükség szerinti korszerűsítése, kiépítése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése.

c) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése A projektelem megvalósítása csak és kizárólag az I. b) projektelem megvalósítása esetén támogatható tevékenység. Támogatott olyan mozgatható vagy fix külső árnyékolók alkalmazása, melyek a napfény egy részét igény szerint képesek kiszűrni, de alkalmazásukkal nem jelenik meg a mesterséges megvilágítás használatának igénye, és az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkentik anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség számottevően csökkenne. A szerkezeteket az adott homlokzati oldalon egységes módon szükséges alkalmazni.

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

Csak és kizárólag olyan gépészeti korszerűsítések támogathatóak, melyek egyértelműen megakadályozzák a szénmonoxid mérgezés veszélyét, és egyben a hatályos tűzvédelmi és a Műszaki Biztonsági Szabályzatnak (a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról rendelkező 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet) is eleget tesznek.

Csak és kizárólag olyan berendezések beszerzése és beépítése támogatható, melyekre a Bizottság 811/2013/EU, 812/2013/EU, 813/2013/EU és 814/2013/EU rendelet vonatkoztatható, és 2015. szeptember 26. után is forgalomba hozhatóak.

a) Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése:

– hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs kazánok beépítése, felületfűtés kialakítása);

– hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje;

– szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése;

– automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése;

– egyedi mérési lehetőségek kialakítása;

– energiatakarékos megoldások alkalmazása;

– Gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre;

– Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése;

– VRF típusú fűtési rendszer kiépítése (kizárólag korábban is fűtött épületrészekben).

b) Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása: – meglévő központi szellőző- és hűtő berendezések cseréje korszerűbb rendszerre;

– hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, létesítése (létesítés kizárólag gépi szellőztetéssel rendelkező épületrészekben támogatható);

– VRF típusú hűtési rendszer kiépítése (kizárólag korábban is hűtött épületrészekben).

c) Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése.

III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

A III. projektelem megvalósítása csak és kizárólag az I. és/vagy a II. projektelem megvalósítása esetén támogatható tevékenység.

a) Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje,

b) Meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek.

 1. C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport teljesen releváns

– villamos- és/vagy fűtési és/vagy használati melegvíz (HMV) előállítási hő

– energiaigényének minimum 15 százalékának fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható.

Csak és kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben foglalt előírásoknak.

Csak és kizárólag a hő- és/vagy villamos energia termelői oldal támogatható (biomassza kazán-rendszer esetén: a biomassza kazán szekunder csonkjáig, napkollektoros rendszer esetén: a hőtároló kimenő csonkjáig, továbbá a szabályzáshoz szükséges eszközök; napelemes rendszer esetén az inverter kimeneti részéig). Támogathatóak továbbá a szabályozáshoz és méréshez szükséges eszközök.

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre Támogatott a napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése.

II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából Támogatott a mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes felhasználására alkalmas rendszer beszerzése és telepítése épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódás esetén.

Támogatottnak minősül biomassza kazán vásárlása és telepítése, a kazánhoz kapcsolódó gépészeti elemek a szekunder csonkjáig (pl.: kazánköri szivattyú, fűtési puffertartály, biztonsági szerelvények, tágulási tartály), a kazán kapcsolódása a HMV és a fűtési rendszerhez, az alapanyag előkészítéséhez szükséges rendszerbe épített eszközök, tároló eszközök, berendezések és építmények, füstgáztisztító, porleválasztó, kéményrendszer, hamukihordó, automatikus tüzelőanyag adagoló, valamint, a visszamaradó anyagok mezőgazdasági célú hasznosításra történő előkészítéséhez szükséges beruházási elemek vásárlása és beépítése.

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergiellátásához Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz termelésre és/vagy fűtésrásegítésre Támogatott a hőszivattyús rendszerek beszerzésének és telepítése; primer és szekunder oldal kialakítása, beüzemelése; Geothermal Heat Response test; monitoring rendszer kialakítása és telepítése mellyel a COP, SPF értékek számíthatók és ellenőrizhetők; a berendezés energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási pont(ok) kialakítása. A műszaki követelményekben (az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben) foglalt határértékek teljesülését méréssel kell ellenőrizni, ezért mérő és adatrögzítő műszerek beépítése, monitoring rendszer kiépítése kötelező. A rögzített adatokból a monitoring rendszernek automatikusan kell számítania és rögzítenie a COP értékeket, valamint a fűtési idényekre vonatkozó SPF prim értékeket. Csak és kizárólag olyan berendezések beszerzése és beépítése támogatható, melyekre a Bizottság 811/2013/EU, 812/2013/EU, 813/2013/EU és 814/2013/EU rendelet vonatkoztatható, és 2015. szeptember 26. után is forgalomba hozhatók. Támogatásban részesíthető rendszertípusok: – Földhő-víz hőszivattyús rendszer – Víz-víz hőszivattyús rendszer – Levegő-víz hőszivattyús rendszer

D) Egyéb tevékenységek:

I.Műszaki ellenőri szolgáltatás;

II.Projektmenedzsment: projektmenedzsmenthez kapcsolódó feladatokat ellátó munkatárs alkalmazása, projektmenedzsment feladatok ellátása;

III. Az energetikai szakértő (2. számú melléklet szerinti) záró beszámolóhoz csatolandó nyilatkozatának és a megvalósított beruházás állapotát rögzítő, tanúsító program használatával készített hitelesített tanúsítványának elkészítése.

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

Teljes pályázati anyag:

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-412-18-megjul-energia-hasznlatval-megvalsul-pletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa

Forrás: www.palyazat.gov.hu

Bővebben ...

0%-os hitel – „Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram” GINOP-8.3.1-16

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram” GINOP-8.3.1-16 kódszámú kiírás.

A hitelprogram részletei

 • A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 44 milliárd forint.
 • Az igényelhető kölcsön összege minimum 1 millió – maximum 600 millió forint.
 • Közép-magyarországi régióban megvalósuló projekteket nem támogatnak. A Közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkező szervezet pályázata akkor támogatható, ha a projekt maga a közép-magyarországi régión kívül valósul meg.
 • A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a; használt gépjármű beszerzés esetében minimum 20 %.
 • A projekt műszaki és pénzügyi megvalósítását a kölcsönszerződés megkötését követő 24 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.
 • A hitelkérelmeket közvetlenül a Közvetítőhöz kell benyújtani.
 • A hitelprogram keretében utoljára 2018. december 31-én lehet kölcsönszerződés alapján a kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni.
 • A kölcsönt egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, szövetkezet formájában működő vállalkozások igényelhetik, amelyek a kölcsönszerződés megkötésekor is Mikro-, Kis-, vagy Középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján.
 • A rendelkezésre tartási idő a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 12 hónap, ami indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható.
 • A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított max. 12 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 24 hónap.
 • A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, kerekítés miatt az utolsó törlesztőrészlet eltérhet, esedékessége a tárgyhónap 15. napja. Előtörlesztés megengedett.
 • Biztosíték ingatlan jelzálog, ingó jelzálog, fizetési számla követelésen alapított óvadék, készfizető kezessége lehet.

A kölcsön futamideje

 • új ingatlan Beruházás, felújítás esetén a szerződéskötéstől számított maximum 15 év,
 • immateriális javak beszerzése esetén maximum 5 év,
 • új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig
 • használt eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de legfeljebb 5 év

Hiteldíjak

 • Kamat: 0 %/év
 • Késedelmi kamat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat
 • Kezelési költség: Nincs
 • Rendelkezésre tartási díj: Nincs
 • Előtörlesztési díj: Nincs
 • A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítási díj: Fennálló hitelösszeg 1,5 %-a, de minimum 50.000 Ft
 • Egyéb költségek: A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és az MFB Zrt. által kezdeményezett módosításával, valamint a Kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).
 • A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítás díja, valamint a követelésbehajtás költségei felszámíthatók.
 • A Kölcsönök a Végső Kedvezményezett által bármikor előtörleszthetők anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné

A kölcsön felhasználása

A kölcsönök a kedvezményezettek által az alábbi, gazdaságilag potenciálisan életképes projektek megvalósításához használhatók fel, figyelembe véve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét:

 • tárgyi eszköz beszerzés
 • használt eszköz beszerzés
 • immateriális javak beszerzése
 • építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés
 • ingatlanvásárlás (vásárlás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 2%-át)

Használt eszköz beszerzése az alábbi feltételek teljesülése esetén elszámolható:

 • Adott eszközt a megelőző hét évben nem európai uniós vagy hazai támogatásból szerezték be vagy állították elő, amit az eladó igazolni tud, és más megoldás (új eszköz beszerzése, lízing, stb.) igénybevétele nem indokolt.
 • Az eszköz eladója igazolja az eszköz eredetét (adásvételi szerződéssel).
 • Értéke nem érheti el a hasonló rendeltetésű, azzal azonos, vagy közel azonos műszaki paraméterekkel rendelkező új eszköz piaci értékét.
 • A használt eszköz ára nem haladhatja meg a piaci árat (ennek igazolása történhet független értékbecslő igénybevételével vagy a Tao. tv-ben foglalt értékcsökkenési leírás mértékek alkalmazásával, mely utóbbit az eladó cégszerűen aláírt ezirányú nyilatkozattal igazol. Az igazolás megléte szerződéskötési feltétel).
 • A használt eszköznek is meg kell felelnie a hatályos szabványoknak, normáknak, technológiai és egyéb műszaki feltételeknek.
 • A használt eszköz amortizációval nullára történő leírása a Végső Lejárati Napot követő időpontra esik

Nem mezőgazdasági termelő vállalkozások élelmiszeripari Projektjei is Támogatásban részesülhetnek

 • amennyiben a támogatott Beruházás eredményeként előállított termék nem az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik,
 • amennyiben a vállalkozás középvállalkozásnak minősül és a támogatott Beruházás eredménye az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik.

Az alábbi turisztikai fejlesztési projektek is Támogatásban részesülhetnek:

 • szálláshely-fejlesztés
 • vendéglátóhelyek infrastruktúrájának kialakítása és fejlesztése
 • nagy vonzerejű fürdők fejlesztése
 • tematikus parkok kialakítása és fejlesztése
 • a magyar hagyományokat és a mai kor követelményeit ötvöző turisztikai fejlesztések, ideértve az orvosi szolgáltatásokon alapuló turizmus fejlesztését is
 • üzleti turisztikai szolgáltatások fejlesztése turisztikai desztináció (fogadóterület) helyszíneken
  Gépjármű vásárlás is támogatható, a következő feltételekkel:
 • TEÁOR kód alapján a cég legyen finanszírozható, kizárták a TEÁOR’03 60.24 közúti teherszállítást és a TEÁOR’08 49.41 közúti áruszállítást
 • személygépjámű beszerzése nem megengedett
 • vállalkozás képviselője nyilatkozattal támassza alá, hogy a gépjárművásárlás a vállalkozás működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges
 • CASCO biztosítás megkötése szükséges
 • a hitel maximális összege az EUROTAX érték max. 80 %-a

Saját forrás

A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a – kivéve használt gépjármű beszerzés, ahol min. 20 % -, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósítás előtt igazolnia szükséges.

Bővebben ...

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés VEKOP-2.1.7-15

A Felhívás az előzőekhez igazodva a fejlesztések két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál, a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára. A támogatások révén a tudományos eredményekből piacképes termékek, termékcsoportok és szolgáltatások jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a KKV-k versenyképességének, innovációs tevékenységének fokozásához, új nemzeti K+F+I képességek megjelenéséhez.

A Felhívás a következő termékfejlesztési fázisokat támogatja:

 • prototípusfejlesztés, tesztelés és a termék végső tulajdonságainak kialakítása, (továbbiakban: prototípusfejlesztés)
 • a piacra vitel és azt megalapozó tevékenységek (továbbiakban: piacra vitel).

Támogatást igénylők köre
Mikro-, kis- és középvállalkozások
, amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok fióktelepei, amennyiben nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

VEKOP-2.1.7-15 felhívás esetében nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely számára a VEKOP-2.1.1-15 (Vállalati K+F+I tevékenységek támogatása) felhívás keretéből az adott naptári évben már került megítélésre támogatás. Amennyiben a támogatást igénylő rendelkezik a két felhívás bármelyikében megítélt támogatással, akkor nem nyújthat be újabb támogatási kérelmet jelen felhívásra a támogatás évében.

A projekt területi korlátozása
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett közép-magyarországi régió területén (Budapesten vagy Pest megyében) lévő székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt elszámolható költségeinek 40%-a):

a) Kísérleti fejlesztés:
Jelen Felhívás keretében kísérleti fejlesztés tevékenységet kötelező végezni, önállóan kizárólag ez a tevékenység támogatható.

Önállóan nem támogatható tevékenységek
Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében
(kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe)

a) Projekt előkészítési tevékenység.
c) Iparjogvédelmi tevékenység támogatása
d) Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, valamint piacra jutás tevékenység támogatása
e) Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység

Regionális beruházás keretében:
a) Eszközbeszerzés
Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. A tevékenység önállóan nem támogatható.

b) Immateriális javak beszerzése
A regionális beruházás keretében beszerzett eszközök vagy immateriális javak a projekt megvalósítási időszakának végéig a termelési célra nem használhatóak.

A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (maximum a projekt elszámolható költségeinek 20%-a)

a) Kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadási tevékenység:

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 13-tól 2018. június 13-ig lehetséges.
Első szakasz beadási határideje: 2016. július 15

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A projekt maximális elszámolható összköltsége
Nem releváns.

A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió Ft, maximum 80 millió Ft.
Azok a cégek, akik nem rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel a támogatás összege: minimum 10 millió forint, maximum 50 millió forint.

Támogatás mértéke: 45% – 70%

Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke:
a) legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások esetében a projekt megítélt támogatási összegének 75%-a,
b) az 1 teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében a projekt megítélt támogatási összegének 40%-a.

Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

Mérföldkövek:
A projekt megvalósítása során egy mérföldkövet szükséges tervezni.

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások
A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Költségtípus Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)
Immateriális javak beszerzéséhez kapcsolódó költségek 10%
Projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége) 5%
Közbeszerzés költsége 1%
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségek 2,5%
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 0,5%
Tanácsadási szolgáltatások költsége 20%
Általános (rezsi) költségek 1%

 

Költségtípus  

Maximális mértéke a kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás elszámolható költségeire vetítve (%)

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

 

 

50%

 

Költségtípus Minimális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)
Kísérleti fejlesztési tevékenység végzésével kapcsolatban felmerült költségek

 

 

40%

 

Bővebben ...

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében – VEKOP 1.2.1-16

A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése Pest megyében, amely során korszerű termékelőállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

A jelen felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások

 1. amelyek rendelkeznek legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele)
 2. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
 3. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

Jogi forma szerint:

 1. kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 2. SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
 3. szövetkezetek.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség

A projekt területi korlátozása

Pest megye területén megvalósuló projektek támogathatók.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet
A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében az alábbi, kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében felsorolt TEÁOR besorolás szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak:

a) Új termelő eszköz beszerzése – kötelező projektelem

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Önállóan kizárólag az a) pontban meghatározott tevékenység támogatható a b), c)pontokban felsorolt tevékenységek csak az a) ponthoz kapcsolódóan támogathatók.

Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük.

b) Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek – önállóan nem támogatható projektelem
c) Az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések – önállóan nem támogatható projektelem

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 17-től 2018. június 18-ig lehetséges.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A projekt maximális elszámolható összköltsége

Nem releváns.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 24.000.000 Ft.

A támogatás mértéke: 10%-35%

Előleg igénylése

Jelen Felhívás keretében előleg igényelhető.

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 12 millió Ft.

A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

Mérföldkövek:

A projekt megvalósítása során legalább egy mérföldkövet szükséges tervezni, de amennyiben a támogatást igénylő a többszöri elszámolást választotta, legalább két mérföldkő megadása szükséges.

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Költségtípus Minimális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) Maximális elszámolható költség összege (Ft)
 

a) Az új termelő eszköz beszerzése

 

50%

 

Bővebben ...

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére-LEZÁRULT!

A pályázat célja újszerű technológiák, szolgáltatások, eljárások alkalmazásának bevezetése a termelés/szolgáltatás folyamataiba, az elért innovációs eredmények iparjogvédelme.

Támogatható tevékenységek:

 • Fejlesztő munkatársak alkalmazása
 • Eszközbeszerzés
 • Információs technológia, hardver
 • Információs technológia, szoftver
 • Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység

Támogatás mértéke:

Az ebben a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 65%-a.

A pályázat lezárult!

Bővebben ...

Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása

Jelen pályázat során agrár-, műszaki, orvosi és természettudományi területeken működő vállalkozások kapnak támogatást ahhoz, hogy már meglévő, piacképes termékeiket, szolgáltatásaikat vagy technológiáikat továbbfejlesszék, a továbbfejlesztett termékek gyártását beindíthassák.

Támogatható tevékenységek:

 • Kísérleti fejlesztés
 • Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Piacra jutás támogatása
 • Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység

Támogatás mértéke

  • GOP-2011-1.3.1/A: 45%
  • KMOP-2011-1.1.4/A: 35%
  • GOP-2011-1.3.1/B: 55%

A pályázat lezárult!

Bővebben ...