Inis Pályázat Kft.

0%-os hitel – “Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram” GINOP-8.3.1-16

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a “Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram” GINOP-8.3.1-16 kódszámú kiírás.

A hitelprogram részletei

 • A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 44 milliárd forint.
 • Az igényelhető kölcsön összege minimum 1 millió – maximum 600 millió forint.
 • Közép-magyarországi régióban megvalósuló projekteket nem támogatnak. A Közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkező szervezet pályázata akkor támogatható, ha a projekt maga a közép-magyarországi régión kívül valósul meg.
 • A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a; használt gépjármű beszerzés esetében minimum 20 %.
 • A projekt műszaki és pénzügyi megvalósítását a kölcsönszerződés megkötését követő 24 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.
 • A hitelkérelmeket közvetlenül a Közvetítőhöz kell benyújtani.
 • A hitelprogram keretében utoljára 2018. december 31-én lehet kölcsönszerződés alapján a kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni.
 • A kölcsönt egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, szövetkezet formájában működő vállalkozások igényelhetik, amelyek a kölcsönszerződés megkötésekor is Mikro-, Kis-, vagy Középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján.
 • A rendelkezésre tartási idő a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 12 hónap, ami indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható.
 • A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított max. 12 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 24 hónap.
 • A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, kerekítés miatt az utolsó törlesztőrészlet eltérhet, esedékessége a tárgyhónap 15. napja. Előtörlesztés megengedett.
 • Biztosíték ingatlan jelzálog, ingó jelzálog, fizetési számla követelésen alapított óvadék, készfizető kezessége lehet.

A kölcsön futamideje

 • új ingatlan Beruházás, felújítás esetén a szerződéskötéstől számított maximum 15 év,
 • immateriális javak beszerzése esetén maximum 5 év,
 • új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig
 • használt eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de legfeljebb 5 év

Hiteldíjak

 • Kamat: 0 %/év
 • Késedelmi kamat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat
 • Kezelési költség: Nincs
 • Rendelkezésre tartási díj: Nincs
 • Előtörlesztési díj: Nincs
 • A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítási díj: Fennálló hitelösszeg 1,5 %-a, de minimum 50.000 Ft
 • Egyéb költségek: A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és az MFB Zrt. által kezdeményezett módosításával, valamint a Kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).
 • A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítás díja, valamint a követelésbehajtás költségei felszámíthatók.
 • A Kölcsönök a Végső Kedvezményezett által bármikor előtörleszthetők anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné

A kölcsön felhasználása

A kölcsönök a kedvezményezettek által az alábbi, gazdaságilag potenciálisan életképes projektek megvalósításához használhatók fel, figyelembe véve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét:

 • tárgyi eszköz beszerzés
 • használt eszköz beszerzés
 • immateriális javak beszerzése
 • építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés
 • ingatlanvásárlás (vásárlás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 2%-át)

Használt eszköz beszerzése az alábbi feltételek teljesülése esetén elszámolható:

 • Adott eszközt a megelőző hét évben nem európai uniós vagy hazai támogatásból szerezték be vagy állították elő, amit az eladó igazolni tud, és más megoldás (új eszköz beszerzése, lízing, stb.) igénybevétele nem indokolt.
 • Az eszköz eladója igazolja az eszköz eredetét (adásvételi szerződéssel).
 • Értéke nem érheti el a hasonló rendeltetésű, azzal azonos, vagy közel azonos műszaki paraméterekkel rendelkező új eszköz piaci értékét.
 • A használt eszköz ára nem haladhatja meg a piaci árat (ennek igazolása történhet független értékbecslő igénybevételével vagy a Tao. tv-ben foglalt értékcsökkenési leírás mértékek alkalmazásával, mely utóbbit az eladó cégszerűen aláírt ezirányú nyilatkozattal igazol. Az igazolás megléte szerződéskötési feltétel).
 • A használt eszköznek is meg kell felelnie a hatályos szabványoknak, normáknak, technológiai és egyéb műszaki feltételeknek.
 • A használt eszköz amortizációval nullára történő leírása a Végső Lejárati Napot követő időpontra esik

Nem mezőgazdasági termelő vállalkozások élelmiszeripari Projektjei is Támogatásban részesülhetnek

 • amennyiben a támogatott Beruházás eredményeként előállított termék nem az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik,
 • amennyiben a vállalkozás középvállalkozásnak minősül és a támogatott Beruházás eredménye az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik.

Az alábbi turisztikai fejlesztési projektek is Támogatásban részesülhetnek:

 • szálláshely-fejlesztés
 • vendéglátóhelyek infrastruktúrájának kialakítása és fejlesztése
 • nagy vonzerejű fürdők fejlesztése
 • tematikus parkok kialakítása és fejlesztése
 • a magyar hagyományokat és a mai kor követelményeit ötvöző turisztikai fejlesztések, ideértve az orvosi szolgáltatásokon alapuló turizmus fejlesztését is
 • üzleti turisztikai szolgáltatások fejlesztése turisztikai desztináció (fogadóterület) helyszíneken
  Gépjármű vásárlás is támogatható, a következő feltételekkel:
 • TEÁOR kód alapján a cég legyen finanszírozható, kizárták a TEÁOR’03 60.24 közúti teherszállítást és a TEÁOR’08 49.41 közúti áruszállítást
 • személygépjámű beszerzése nem megengedett
 • vállalkozás képviselője nyilatkozattal támassza alá, hogy a gépjárművásárlás a vállalkozás működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges
 • CASCO biztosítás megkötése szükséges
 • a hitel maximális összege az EUROTAX érték max. 80 %-a

Saját forrás

A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a – kivéve használt gépjármű beszerzés, ahol min. 20 % -, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósítás előtt igazolnia szükséges.

Bővebben ...

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés VEKOP-2.1.7-15

A Felhívás az előzőekhez igazodva a fejlesztések két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál, a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára. A támogatások révén a tudományos eredményekből piacképes termékek, termékcsoportok és szolgáltatások jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a KKV-k versenyképességének, innovációs tevékenységének fokozásához, új nemzeti K+F+I képességek megjelenéséhez.

A Felhívás a következő termékfejlesztési fázisokat támogatja:

 • prototípusfejlesztés, tesztelés és a termék végső tulajdonságainak kialakítása, (továbbiakban: prototípusfejlesztés)
 • a piacra vitel és azt megalapozó tevékenységek (továbbiakban: piacra vitel).

Támogatást igénylők köre
Mikro-, kis- és középvállalkozások
, amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok fióktelepei, amennyiben nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

VEKOP-2.1.7-15 felhívás esetében nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely számára a VEKOP-2.1.1-15 (Vállalati K+F+I tevékenységek támogatása) felhívás keretéből az adott naptári évben már került megítélésre támogatás. Amennyiben a támogatást igénylő rendelkezik a két felhívás bármelyikében megítélt támogatással, akkor nem nyújthat be újabb támogatási kérelmet jelen felhívásra a támogatás évében.

A projekt területi korlátozása
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett közép-magyarországi régió területén (Budapesten vagy Pest megyében) lévő székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt elszámolható költségeinek 40%-a):

a) Kísérleti fejlesztés:
Jelen Felhívás keretében kísérleti fejlesztés tevékenységet kötelező végezni, önállóan kizárólag ez a tevékenység támogatható.

Önállóan nem támogatható tevékenységek
Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében
(kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe)

a) Projekt előkészítési tevékenység.
c) Iparjogvédelmi tevékenység támogatása
d) Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, valamint piacra jutás tevékenység támogatása
e) Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység

Regionális beruházás keretében:
a) Eszközbeszerzés
Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. A tevékenység önállóan nem támogatható.

b) Immateriális javak beszerzése
A regionális beruházás keretében beszerzett eszközök vagy immateriális javak a projekt megvalósítási időszakának végéig a termelési célra nem használhatóak.

A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (maximum a projekt elszámolható költségeinek 20%-a)

a) Kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadási tevékenység:

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 13-tól 2018. június 13-ig lehetséges.
Első szakasz beadási határideje: 2016. július 15

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A projekt maximális elszámolható összköltsége
Nem releváns.

A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió Ft, maximum 80 millió Ft.
Azok a cégek, akik nem rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel a támogatás összege: minimum 10 millió forint, maximum 50 millió forint.

Támogatás mértéke: 45% – 70%

Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke:
a) legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások esetében a projekt megítélt támogatási összegének 75%-a,
b) az 1 teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében a projekt megítélt támogatási összegének 40%-a.

Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

Mérföldkövek:
A projekt megvalósítása során egy mérföldkövet szükséges tervezni.

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások
A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Költségtípus Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)
Immateriális javak beszerzéséhez kapcsolódó költségek 10%
Projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége) 5%
Közbeszerzés költsége 1%
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségek 2,5%
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 0,5%
Tanácsadási szolgáltatások költsége 20%
Általános (rezsi) költségek 1%

 

Költségtípus  

Maximális mértéke a kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás elszámolható költségeire vetítve (%)

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

 

 

50%

 

Költségtípus Minimális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)
Kísérleti fejlesztési tevékenység végzésével kapcsolatban felmerült költségek

 

 

40%

 

Bővebben ...

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében – VEKOP 1.2.1-16

A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése Pest megyében, amely során korszerű termékelőállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

A jelen felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások

 1. amelyek rendelkeznek legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele)
 2. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
 3. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

Jogi forma szerint:

 1. kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 2. SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
 3. szövetkezetek.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség

A projekt területi korlátozása

Pest megye területén megvalósuló projektek támogathatók.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet
A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében az alábbi, kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében felsorolt TEÁOR besorolás szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak:

a) Új termelő eszköz beszerzése – kötelező projektelem

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Önállóan kizárólag az a) pontban meghatározott tevékenység támogatható a b), c)pontokban felsorolt tevékenységek csak az a) ponthoz kapcsolódóan támogathatók.

Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük.

b) Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek – önállóan nem támogatható projektelem
c) Az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések – önállóan nem támogatható projektelem

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 17-től 2018. június 18-ig lehetséges.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A projekt maximális elszámolható összköltsége

Nem releváns.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 24.000.000 Ft.

A támogatás mértéke: 10%-35%

Előleg igénylése

Jelen Felhívás keretében előleg igényelhető.

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 12 millió Ft.

A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

Mérföldkövek:

A projekt megvalósítása során legalább egy mérföldkövet szükséges tervezni, de amennyiben a támogatást igénylő a többszöri elszámolást választotta, legalább két mérföldkő megadása szükséges.

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Költségtípus Minimális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) Maximális elszámolható költség összege (Ft)
 

a) Az új termelő eszköz beszerzése

 

50%

 

Bővebben ...

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére-LEZÁRULT!

A pályázat célja újszerű technológiák, szolgáltatások, eljárások alkalmazásának bevezetése a termelés/szolgáltatás folyamataiba, az elért innovációs eredmények iparjogvédelme.

Támogatható tevékenységek:

 • Fejlesztő munkatársak alkalmazása
 • Eszközbeszerzés
 • Információs technológia, hardver
 • Információs technológia, szoftver
 • Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység

Támogatás mértéke:

Az ebben a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 65%-a.

A pályázat lezárult!

Bővebben ...

Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása

Jelen pályázat során agrár-, műszaki, orvosi és természettudományi területeken működő vállalkozások kapnak támogatást ahhoz, hogy már meglévő, piacképes termékeiket, szolgáltatásaikat vagy technológiáikat továbbfejlesszék, a továbbfejlesztett termékek gyártását beindíthassák.

Támogatható tevékenységek:

 • Kísérleti fejlesztés
 • Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Piacra jutás támogatása
 • Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység

Támogatás mértéke

  • GOP-2011-1.3.1/A: 45%
  • KMOP-2011-1.1.4/A: 35%
  • GOP-2011-1.3.1/B: 55%

A pályázat lezárult!

Bővebben ...