Inis Pályázat Kft.

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés VEKOP-2.1.7-15

A Felhívás az előzőekhez igazodva a fejlesztések két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál, a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára. A támogatások révén a tudományos eredményekből piacképes termékek, termékcsoportok és szolgáltatások jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a KKV-k versenyképességének, innovációs tevékenységének fokozásához, új nemzeti K+F+I képességek megjelenéséhez.

A Felhívás a következő termékfejlesztési fázisokat támogatja:

  • prototípusfejlesztés, tesztelés és a termék végső tulajdonságainak kialakítása, (továbbiakban: prototípusfejlesztés)
  • a piacra vitel és azt megalapozó tevékenységek (továbbiakban: piacra vitel).

Támogatást igénylők köre
Mikro-, kis- és középvállalkozások
, amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok fióktelepei, amennyiben nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

VEKOP-2.1.7-15 felhívás esetében nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely számára a VEKOP-2.1.1-15 (Vállalati K+F+I tevékenységek támogatása) felhívás keretéből az adott naptári évben már került megítélésre támogatás. Amennyiben a támogatást igénylő rendelkezik a két felhívás bármelyikében megítélt támogatással, akkor nem nyújthat be újabb támogatási kérelmet jelen felhívásra a támogatás évében.

A projekt területi korlátozása
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett közép-magyarországi régió területén (Budapesten vagy Pest megyében) lévő székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt elszámolható költségeinek 40%-a):

a) Kísérleti fejlesztés:
Jelen Felhívás keretében kísérleti fejlesztés tevékenységet kötelező végezni, önállóan kizárólag ez a tevékenység támogatható.

Önállóan nem támogatható tevékenységek
Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében
(kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe)

a) Projekt előkészítési tevékenység.
c) Iparjogvédelmi tevékenység támogatása
d) Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, valamint piacra jutás tevékenység támogatása
e) Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység

Regionális beruházás keretében:
a) Eszközbeszerzés
Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. A tevékenység önállóan nem támogatható.

b) Immateriális javak beszerzése
A regionális beruházás keretében beszerzett eszközök vagy immateriális javak a projekt megvalósítási időszakának végéig a termelési célra nem használhatóak.

A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (maximum a projekt elszámolható költségeinek 20%-a)

a) Kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadási tevékenység:

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 13-tól 2018. június 13-ig lehetséges.
Első szakasz beadási határideje: 2016. július 15

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A projekt maximális elszámolható összköltsége
Nem releváns.

A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió Ft, maximum 80 millió Ft.
Azok a cégek, akik nem rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel a támogatás összege: minimum 10 millió forint, maximum 50 millió forint.

Támogatás mértéke: 45% – 70%

Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke:
a) legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások esetében a projekt megítélt támogatási összegének 75%-a,
b) az 1 teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében a projekt megítélt támogatási összegének 40%-a.

Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

Mérföldkövek:
A projekt megvalósítása során egy mérföldkövet szükséges tervezni.

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások
A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Költségtípus Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)
Immateriális javak beszerzéséhez kapcsolódó költségek 10%
Projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége) 5%
Közbeszerzés költsége 1%
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségek 2,5%
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 0,5%
Tanácsadási szolgáltatások költsége 20%
Általános (rezsi) költségek 1%

 

Költségtípus  

Maximális mértéke a kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás elszámolható költségeire vetítve (%)

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

 

 

50%

 

Költségtípus Minimális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)
Kísérleti fejlesztési tevékenység végzésével kapcsolatban felmerült költségek

 

 

40%