Inis Pályázat Kft.

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében – VEKOP 1.2.1-16

A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése Pest megyében, amely során korszerű termékelőállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

A jelen felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások

  1. amelyek rendelkeznek legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele)
  2. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
  3. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

Jogi forma szerint:

  1. kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
  2. SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
  3. szövetkezetek.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség

A projekt területi korlátozása

Pest megye területén megvalósuló projektek támogathatók.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet
A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében az alábbi, kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében felsorolt TEÁOR besorolás szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak:

a) Új termelő eszköz beszerzése – kötelező projektelem

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Önállóan kizárólag az a) pontban meghatározott tevékenység támogatható a b), c)pontokban felsorolt tevékenységek csak az a) ponthoz kapcsolódóan támogathatók.

Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük.

b) Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek – önállóan nem támogatható projektelem
c) Az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések – önállóan nem támogatható projektelem

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 17-től 2018. június 18-ig lehetséges.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A projekt maximális elszámolható összköltsége

Nem releváns.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 24.000.000 Ft.

A támogatás mértéke: 10%-35%

Előleg igénylése

Jelen Felhívás keretében előleg igényelhető.

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 12 millió Ft.

A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

Mérföldkövek:

A projekt megvalósítása során legalább egy mérföldkövet szükséges tervezni, de amennyiben a támogatást igénylő a többszöri elszámolást választotta, legalább két mérföldkő megadása szükséges.

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Költségtípus Minimális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) Maximális elszámolható költség összege (Ft)
 

a) Az új termelő eszköz beszerzése

 

50%