Inis Pályázat Kft.

0%-os hitel – “Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram” GINOP-8.3.1-16

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a “Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram” GINOP-8.3.1-16 kódszámú kiírás.

A hitelprogram részletei

  • A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 44 milliárd forint.
  • Az igényelhető kölcsön összege minimum 1 millió – maximum 600 millió forint.
  • Közép-magyarországi régióban megvalósuló projekteket nem támogatnak. A Közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkező szervezet pályázata akkor támogatható, ha a projekt maga a közép-magyarországi régión kívül valósul meg.
  • A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a; használt gépjármű beszerzés esetében minimum 20 %.
  • A projekt műszaki és pénzügyi megvalósítását a kölcsönszerződés megkötését követő 24 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.
  • A hitelkérelmeket közvetlenül a Közvetítőhöz kell benyújtani.
  • A hitelprogram keretében utoljára 2018. december 31-én lehet kölcsönszerződés alapján a kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni.
  • A kölcsönt egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, szövetkezet formájában működő vállalkozások igényelhetik, amelyek a kölcsönszerződés megkötésekor is Mikro-, Kis-, vagy Középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján.
  • A rendelkezésre tartási idő a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 12 hónap, ami indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható.
  • A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított max. 12 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 24 hónap.
  • A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, kerekítés miatt az utolsó törlesztőrészlet eltérhet, esedékessége a tárgyhónap 15. napja. Előtörlesztés megengedett.
  • Biztosíték ingatlan jelzálog, ingó jelzálog, fizetési számla követelésen alapított óvadék, készfizető kezessége lehet.

A kölcsön futamideje

  • új ingatlan Beruházás, felújítás esetén a szerződéskötéstől számított maximum 15 év,
  • immateriális javak beszerzése esetén maximum 5 év,
  • új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig
  • használt eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de legfeljebb 5 év

Hiteldíjak

  • Kamat: 0 %/év
  • Késedelmi kamat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat
  • Kezelési költség: Nincs
  • Rendelkezésre tartási díj: Nincs
  • Előtörlesztési díj: Nincs
  • A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítási díj: Fennálló hitelösszeg 1,5 %-a, de minimum 50.000 Ft
  • Egyéb költségek: A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és az MFB Zrt. által kezdeményezett módosításával, valamint a Kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).
  • A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítás díja, valamint a követelésbehajtás költségei felszámíthatók.
  • A Kölcsönök a Végső Kedvezményezett által bármikor előtörleszthetők anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné

A kölcsön felhasználása

A kölcsönök a kedvezményezettek által az alábbi, gazdaságilag potenciálisan életképes projektek megvalósításához használhatók fel, figyelembe véve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét:

  • tárgyi eszköz beszerzés
  • használt eszköz beszerzés
  • immateriális javak beszerzése
  • építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés
  • ingatlanvásárlás (vásárlás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 2%-át)

Használt eszköz beszerzése az alábbi feltételek teljesülése esetén elszámolható:

  • Adott eszközt a megelőző hét évben nem európai uniós vagy hazai támogatásból szerezték be vagy állították elő, amit az eladó igazolni tud, és más megoldás (új eszköz beszerzése, lízing, stb.) igénybevétele nem indokolt.
  • Az eszköz eladója igazolja az eszköz eredetét (adásvételi szerződéssel).
  • Értéke nem érheti el a hasonló rendeltetésű, azzal azonos, vagy közel azonos műszaki paraméterekkel rendelkező új eszköz piaci értékét.
  • A használt eszköz ára nem haladhatja meg a piaci árat (ennek igazolása történhet független értékbecslő igénybevételével vagy a Tao. tv-ben foglalt értékcsökkenési leírás mértékek alkalmazásával, mely utóbbit az eladó cégszerűen aláírt ezirányú nyilatkozattal igazol. Az igazolás megléte szerződéskötési feltétel).
  • A használt eszköznek is meg kell felelnie a hatályos szabványoknak, normáknak, technológiai és egyéb műszaki feltételeknek.
  • A használt eszköz amortizációval nullára történő leírása a Végső Lejárati Napot követő időpontra esik

Nem mezőgazdasági termelő vállalkozások élelmiszeripari Projektjei is Támogatásban részesülhetnek

  • amennyiben a támogatott Beruházás eredményeként előállított termék nem az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik,
  • amennyiben a vállalkozás középvállalkozásnak minősül és a támogatott Beruházás eredménye az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik.

Az alábbi turisztikai fejlesztési projektek is Támogatásban részesülhetnek:

  • szálláshely-fejlesztés
  • vendéglátóhelyek infrastruktúrájának kialakítása és fejlesztése
  • nagy vonzerejű fürdők fejlesztése
  • tematikus parkok kialakítása és fejlesztése
  • a magyar hagyományokat és a mai kor követelményeit ötvöző turisztikai fejlesztések, ideértve az orvosi szolgáltatásokon alapuló turizmus fejlesztését is
  • üzleti turisztikai szolgáltatások fejlesztése turisztikai desztináció (fogadóterület) helyszíneken
    Gépjármű vásárlás is támogatható, a következő feltételekkel:
  • TEÁOR kód alapján a cég legyen finanszírozható, kizárták a TEÁOR’03 60.24 közúti teherszállítást és a TEÁOR’08 49.41 közúti áruszállítást
  • személygépjámű beszerzése nem megengedett
  • vállalkozás képviselője nyilatkozattal támassza alá, hogy a gépjárművásárlás a vállalkozás működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges
  • CASCO biztosítás megkötése szükséges
  • a hitel maximális összege az EUROTAX érték max. 80 %-a

Saját forrás

A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a – kivéve használt gépjármű beszerzés, ahol min. 20 % -, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósítás előtt igazolnia szükséges.