Inis Pályázat Kft.

Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás igénylésének feltételeiről 2019/1

Támogatási program azonosító kódja: ÉPÍTŐ-3.2019.3

Támogatásban részesíthetők köre

 1. Magyarországon székhellyel,  telephellyel  vagy  fiókteleppel  rendelkező   kis és

középvállalkozások amennyiben

 1. a) 10 -43.99 TEÁOR közötti  vagy  a  71.11.  TEÁOR  tevékenységi  területen  működnek,

valamint  a  71.12,  71.20.  tevékenységi  körök,  amennyiben a   projekt elválaszthatatlanul   kapcsolódik   építőipari   kivitelezési   tevékenység megvalósításához,

 1. b) alkalmazotti létszáma 10 és 249 fő között van, és legalább 10 fős létszámot a fenntartási időszak teljes időtartama alatt fenntart,
 2. c) legalább két teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 3. d) vállalja, hogy a  beruházással  létrehozott  tevékenységet  a beruházás  befejezésének időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,
 4. e) a támogatás ösztönző hatásokkal bír,
 5. f) átlátható szervezetnek minősül
 6. g) a 2018. évben teljes  munkaidőben  alkalmazásában  állók havi  bruttó  átlagkeresete a 254.711 Ft-ot eléri.

A támogatás módja, mértéke, összege

Egy kedvezményezett részére legalább 25 millió forint, legfeljebb 400 millió forint összegű támogatás nyújtható.

Jelen támogatás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el

 1. A tevékenységhez kapcsolódó költségek

– technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke

– telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit;

– alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások;

– a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költségei;

– immateriális javak különös tekintettel a fejlesztési szoftverekre költségei, valamint a testreszabás költségei;

– a migrációs (adatok is) fejlesztések költségei;

– és a betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva)

A TEÁOR szám szerinti 71.11, 71.12, 71.20 tevékenységi körű vállalkozások kivételével

az immateriális javak az elszámolható költségek legfeljebb 50% át tehetik ki.

 1. Esetleges közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó –kizárólag de minimis jogcímen elszámolható költségek

III. A támogatott beruházáshoz kapcsolódó projekt menedzsment költségei az elismerhető költségek

max. 5% -ának mértékéig

– a támogatott beruházáshoz kapcsolódó belső projektmenedzsment humánerőforrás költsége;

– a támogatott beruházáshoz kapcsolódó megbízási, szolgáltatási típusú szerződésekhez

kapcsolódó projektmenedzsment költsége.

IV. Beruházás-menedzsment képzés költségei

Támogatási kérelmek benyújtása:

2019. április 17. 8:00 órától a rendelkezésre álló forrás összegének kétszeresét meghaladó támogatási igény beérkezéséig, de legkésőbb 2019. május 10. napjáig lehetséges.

 

Forrás:
http://emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/K92YB0.html

Bővebben ...

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében A felhívás kódszáma: GINOP-2.1.2-8.1.4-16

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket jelen Felhívás keretében 50 millió Ft és 500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban, valamint 25 millió Ft, 250 millió Ft közötti kedvezményes kamatozású éven túli kölcsönben (a továbbiakban: Kölcsön) részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 75%-ának megfelelő támogatási előleget biztosít.
 • Önerő: 10%
 • Benyújtási határidő: 2019. április 15. 12 óra

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek vállalják, hogy:

 • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a K+F+I tevékenység intenzitásának növelése cél eléréséhez;
 • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet;
 • a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában támogatási szerződést írnak alá, illetve a kölcsönre vonatkozóan hitelszerződést kötnek,
 • a projektben új tudományos és/vagy műszaki eredmények, szellemi alkotások születnek;
 • a fenntartási időszak végéig a projektet működtetik, valamint a kölcsönt a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törlesztik.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 109 milliárd Ft,

 • amelyből a vissza nem térítendő támogatás: 59 milliárd Ft,
 • visszatérítendő támogatás: 50 milliárd Ft.

Önállóan támogatható tevékenységek:

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:

Kísérleti fejlesztés

Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.

A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.

A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek.

(a) alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,

(b) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,

(c) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,

(d) megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Regionális beruházási támogatás keretében:

(Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe) (maximum a projekt elszámolható költségeinek 35%-a)

 1. a) Eszközbeszerzés

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. Olyan tárgyi eszközök beszerzésére irányuló beruházás támogatható, amely új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna.

 1. b) A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.

A regionális beruházás keretében beszerzett eszközök a projekt megvalósítási időszakának végéig a termelési célra nem használhatóak.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. a) A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele:
 • Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység

Támogatást igénylők köre

mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok,

 • amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

 

Teljes pályázati anyag:

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-212-814-16-vllalatok-k-f-i-tevkenysgnek-tmogatsa-kombinlt-hiteltermk-keretben-1

Bővebben ...

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére-LEZÁRULT!

A pályázat célja újszerű technológiák, szolgáltatások, eljárások alkalmazásának bevezetése a termelés/szolgáltatás folyamataiba, az elért innovációs eredmények iparjogvédelme.

Támogatható tevékenységek:

 • Fejlesztő munkatársak alkalmazása
 • Eszközbeszerzés
 • Információs technológia, hardver
 • Információs technológia, szoftver
 • Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység

Támogatás mértéke:

Az ebben a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 65%-a.

A pályázat lezárult!

Bővebben ...

Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása

Jelen pályázat során agrár-, műszaki, orvosi és természettudományi területeken működő vállalkozások kapnak támogatást ahhoz, hogy már meglévő, piacképes termékeiket, szolgáltatásaikat vagy technológiáikat továbbfejlesszék, a továbbfejlesztett termékek gyártását beindíthassák.

Támogatható tevékenységek:

 • Kísérleti fejlesztés
 • Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Piacra jutás támogatása
 • Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység

Támogatás mértéke

  • GOP-2011-1.3.1/A: 45%
  • KMOP-2011-1.1.4/A: 35%
  • GOP-2011-1.3.1/B: 55%

A pályázat lezárult!

Bővebben ...