Inis Pályázat Kft.

GINOP Plusz 1.4.3-24 KKV Technológia Plusz Hitelprogram

Beadási határidő A Hitelprogram keretében 2024. 04. 30-tól lehet kölcsönkérelmet benyújtani.
 

Keret

155,54 milliárd Ft

A        keretösszeg   legalább       65%-a   a   négyleghátrányosabb helyzetű régióban, azaz – Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország – projektet megvalósító vállalkozások részére kerül allokálásra.

 

Kölcsön összege

min. 10 millió Ft – max. 100 millió Ft (de max. a benyújtást megelőző lezárt év üzemi eredményének tizenötszöse) HUF

 

A projekt megvalósítási határideje A szerződéskötést követő 18 hónap, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.
Elvárt saját forrás A projekt elszámolható költségének legalább 10%-a, a regionális beruházási jogcímek esetében legalább 25%-a, mely egyéb támogatástól mentes.
 

Kondíciók

Kamat: 0 %/ év

Késedelmi kamat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48 §- ában meghatározott mértékű késedelmi kamat (jegybanki alapkamat 1/3-a)

Egyéb költségek: nem kerül felszámításra, kivéve az, amely harmadik felet érint (pl.: értékbecslői, közjegyzői díj, követelésbehajtás költségei)

Bármikor előtörleszthető vagy végtörleszthető a kondíciók romlása nélkül.

Törlesztés ütemezése A törlesztés a türelmi idő lejártát követően havonta, egyenlő tőketörlesztő részletekben történik. Esedékessége a tárgyhónap 15. napja.
 

 

 

Jogosultak

Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek:

Ø  devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel és magyar adószámmal rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében jutnak hozzá;

Ø  rendelkeznek min. 1 teljes, lezárt üzleti évvel;

Ø  min. foglalkoztatotti létszám 5 fő.

A Hitelprogramban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást.

 

 

 

 

Megvalósítás

helye

Magyarországon, Budapesten kívül, bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe.

·         A megvalósulási helynek a hitelkérelem benyújtásakor már bejegyzettnek kell lennie a cégkivonatban, illetve a Végső Kedvezményezettről vezetett megfelelő nyilvántartásba, továbbá azt is igazolni kell, hogy ott az utolsó lezárt üzleti évben valóban gazdasági tevékenység folyt és jelenleg is folyik.

·         Szoftver vagy hardver, illetve mobileszközök beszerzése esetén a megvalósítási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek, valamint a megvalósítási helyszín alkalmas az eszközök tárolására is.

 

 

 

 

 

Elszámolható költségek

–       Új tárgyi eszköz beszerzésének költsége : (az összköltség min. 50%-a) Ezen belül elszámolható:

1.    technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke, de kizárólag a felhívás mellékletében található VTSZ listába tartozó eszközök

2.    új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű IKT eszközök (hardver, hálózati és telekommunikációs eszközök) beszerzési költségei (a tárgyi eszköz beszerzésen belül mértéke max. 30%) de kizárólag a felhívás mellékletében található VTSZ listába tartozó eszközök

3.    elektromos jármű beszerzése (max. 1 db, a tárgyi eszköz beszerzésen belül maximum 50%-os mértékben) Az elektromos jármű és a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák költsége együttesen az összköltség max. 50%-a lehet.

–       Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége, és új megújuló energiatermelő eszköz beszerzésnek költsége (együtt az összköltség max. 30%-a) A megújuló energiaforrás és az elektromos jármű beszerzés összesen nem haladhatja meg az összes elszámolható ktg 50%-át.

–       Immateriális javak beszerzésének költsége (az összköltég max. 10%-a) a felhívás mellékletében lévő TESZOR lista alapján

–       Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek és

           képzési és tanácsadási szolgáltatások (együtt az összköltség

           max.   5%-a)

–       Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek (az összköltség max. 2,5%-a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kizáró okok

Ø   a vállalkozás nem rendelkezik egy teljes lezárt üzleti évvel

Ø   GINOP Plusz 1. prioritásban már részesült támogatásban

Ø   RRF-10-10-1-24-ben részesült elektromos jármű támogatásban

Ø   potenciálisan gazdaságilag nem életképes vállalkozás;

Ø  a kedvezményezett vagy valamely kapcsolt vállalkozása jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, illetve felszámolási eljárás alá vonható lenne

Ø  a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekt, vagy a döntésig teljes egészében befejezett projekt

Ø  a Kölcsönszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;

Ø  a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el;

Ø  nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek

Ø  nem átlátható szervezet

Ø  nehéz helyzetben lévő vállalkozás

Ø  a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll

Ø  szankciós korlátozó listán szerepel vagy tevékenysége szankciós tilalmakat sért

Ø  nem támogatható, ha a végső kedvezményezett mesterségesen teremti meg a kölcsön jogosultság feltételeit (projekt feldarabolás)

Ø  kizárólag pénzügyi tranzakciót megvalósító továbbértékesítési célú eszközvásárlás (ideértve az ingatlan vásárlását is) a Hitelprogram keretében nem finanszírozható;

Ø  amelyek tevékenysége:

·         elsődleges mezőgazdasági termelésre, feldolgozására, valamint a halászati és az akvakultúra termékek elsődleges előállítására irányul,

·         acélipari tevékenységre,

·         lignitipari és szénipari tevékenységre,

·         a szállítási ágazathoz vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,

·         energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházásra, kivéve a legkülső régiókban biztosított regionális beruházási támogatást és a regionális működési támogatási programokat, szélessávú ágazatban végzett tevékenységhez.

·         ha a beruházás áttelepítést valósítana meg

·         a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez vagy a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez

·         Egyedi tervezésű eszköz nem szerezhető be!

 

 

Elvárt

biztosítékok köre

A beruházás tárgyát kötelező a fedezeti körbe bevonni. Az elvárt fedezettség mértéke 50%. Elfogadható biztosítéki formák:

·         ingatlan jelzálog

·         ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön)

·         fizetési számla követelésen alapított óvadék

·         jogi vagy természetes személy készfizető kezessége

·         hitelintézet által vállalt garancia.

Projekt megvalósítási

időpontok

Rendelkezésre tartási idő Kölcsönszerződés megkötésétől számított min. 6 hónap- max. 18 hónap. (Megújuló energiával kapcsolatos beruházásnál 6 hónappal hosszabbítható)
Türelmi idő A rendelkezésre tartási idő végétől számított maximum 6 hónap.
Futamidő A futamidő a kölcsönből beszerzendő új tárgyi eszköz a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) szerinti amortizációjának végéig, az alábbiak szerint – függetlenül attól, hogy a Végső Kedvezményezett a Tao. alapján más amortizációs kulcsot is alkalmaz:

–  az 50%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 24 hónap. Ezt kell alkalmazni az általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések esetében (HR8471 Vtsz.).

–  a 33%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 36 hónap

–  a 25%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 48 hónap

–  a 20%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 60 hónap

–  a 14,5%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb legfeljebb 82 hónap.

–  min. 10%-os mértékű megújuló energiával kapcsolatos beruházást is tartalmazó projekt esetén a szerződéskötéstől számított legfeljebb 120 hónap, amennyiben a kivitelezéssel érintett ingatlan is bevonásra kerül a fedezeti körbe.

A leghosszabb amortizációs idővel rendelkező eszköz határozza meg a maximális futamidőt.