Inis Pályázat Kft.

GINOP PLUSZ 3.2.1-21 A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról III. szakasz

Benyújtás: 2024.03.05.-2024.06.30.
Célja: A támogatás célja, hogy a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson a munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket. Az egész ország területéről lehet pályázni mikro-, kis- és középvállalkozásoknak ágazattól és területi elhelyezkedéstől függetlenül, valamint külön keret áll rendelkezésre a felhívásban felsorolt energiaintenzív ágazatok részére.

Támogatható képzéstípusok: szakmai ismeretre irányuló képzés, soft skill képzés, IKT képzés, nyelvi képzés.

Támogatás: Kategóriája képzési támogatás (képzési költség esetében) és de minimis támogatás (minden egyéb elszámolható költség esetében). Az energiaintenzív ágazatokban minden költség esetében válságtámogatás a kategória.

Amennyiben a kérelmező nem teljesíti az meghatározott eredményességi elvárásokat, a támogatás a nem teljesítéssel arányos mértékben visszatérítendő lesz (a visszatérítési feltételek a képzésben résztvevők  továbbfoglalkoztatására vonatkoznak).

Támogatási összeg maximuma:  mikro-, kis és középvállalkozásnál 75 MFt nagyvállalatnál 150 MFt. (de az elszámolható összköltség nem haladhatja meg az utolsó lezárt teljes üzleti év nettó árbevételét)

Elszámolható költségek:

Önállóan támogatható:

– képzési költség támogatása (a támogatás intenzitása mikro- és kisvállalkozásnál 70%, középvállalkozásnál 60%, nagyvállalatnál 50%)

Önállóan nem támogatható, választható:

– a támogatott vállalkozás munkavállalói képzésen történő részvétele miatt kieső munkaidőre jutó bruttó bér  (a támogatás intenzitása mikro- és kisvállalkozásnál 70%, középvállalkozásnál 60%, nagyvállalatnál 50%)

– képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása kizárólag mikro-, kisvállalkozásnak minősülő támogatott vállalkozás esetében (a támogatás intenzitása mikro- és kisvállalkozásnál 100%).  A szakmai megvalósítás költsége nem haladhatja meg a projekt teljes elszámolható költségének maximum 25%-át. A szakmai megvalósítás költsége teljes munkaidő esetében maximum havi 300.000 Ft/hó, vagy ennek időarányos összege lehet.

Kérelmek típusai:

Támogatást a vállalkozás önállóan igényelhet, vagy a beszállítói integrátor és a beszállítói együttes kérelmet is benyújthatnak. Ennek megfelelően kétféle kérelem benyújtására van lehetőség:

– önálló kérelem: a pályázó vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, belső vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést (továbbiakban: külső képzés),

– együttes kérelem: együttes kérelmet beszállítói integrátor vállalat nyújthat be. Az együttes kérelem a beszállítói integrátor saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak közös képzését tartalmazza. Az ilyen kérelemben foglalt képzések is lehetnek belső, vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzések.

Egy kérelmen belül több képzés és képzéstípus is szerepelhet.

Egyéb fontosabb feltételek:

– Támogatás a kérelem benyújtását követő napot megelőzően megkezdett képzéshez kapcsolódóan nem igényelhető.

-A képzési program megvalósítására a hatósági szerződés megkötésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

– Ugyanazon vállalkozás többször is benyújthat támogatási kérelmet képzések megvalósítására, amennyiben a korábbi igénylési körben támogatott képzések megvalósultak, és a záró elszámolást benyújtotta. Az ismételt     kérelemben csak olyan személyek vehetnek részt, akik még nem részesültek ezen program keretében támogatásban, vagy az utolsó támogatott képzésük befejezését követően a 180. napi hatásvizsgálat lezárult.

– Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő, míg nagyvállalatok esetében legalább 8 fő képzése szükséges.

– A képzések egyes esetekben online képzéssel is megvalósíthatók.

– Az előleg mértéke nem haladhatja meg a teljes megítélt támogatás maximum 50%-át, azonban előleg csak a képzési költség és szakmai megvalósítói költség támogatási összegéig nyújtható a vállalkozás kérelmére.

-A hirdetmény további részletes jogosultsági és elszámolhatósági feltételeket fogalmaz meg a támogatást igénylőre, a képzésbe vonható munkavállalókra, a képzőkre, a képzésekre és a szakmai megvalósításban résztvevőkre vonatkozóan.

Bővebben ...

RRF-REP-10.10.1-24 Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak

Támogatás formája: vissza nem térítendő

Támogatás elnyerésének módja: egyszerűsített kiválasztási eljárásrend

Forrás keretösszege 30 000 000 000 Ft  Budapest régióban: 10 800 000 000 Ft;  a kevésbé fejlett régiókban (Pest, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld): 19 200 000 000 Ft

Beadás kezdete 2024. február 05. Beadási határidő 2025. március 31.

Támogatás célja A tiszta üzemű közlekedés elősegítése

Támogatást igénylők köre: Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező vállalkozások. Kivétel: (Gépjárműkölcsönzés (TEÁOR 771), Gépjármű-kereskedelem (TEÁOR 451). Konzorcium nem támogatható.

Támogatható tevékenységek: Tisztán elektromos meghajtású személyautó, kishaszon gépjármű, és kisbusz beszerzése

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam A projekt fizikai befejezésének legkésőbb 2026. április 30-ig meg kell történnie.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Bruttó akkumulátor kapacitás (kWh) M1 kategória esetén az egy gépjárműre eső maximális támogatási összeg (Ft) M1 kategória esetén az egy gépjárműre eső maximális nettó elszámolható költség (Ft)
<=41 2 800 000 Ft 11 500 000 Ft
41<X<=59 3 600 000 Ft 14 000 000 Ft
59< 4 000 000 Ft 20 000 000 Ft
  M2, N1 és N2 kategória esetén a maximális támogatási összeg (Ft) M2, N1 és N2 kategória esetén a maximális nettó elszámolható költség (Ft)
<=49 3 600 000 Ft 17 000 000 Ft
49<X<=74 3 800 000 Ft 22 000 000 Ft
74< 4 000 000 Ft 25 000 000 Ft

Támogatás legfeljebb az alábbi darabszámú járművek beszerzéséhez igényelhető:

Kategória A támogatást igénylő vállalkozás utolsó lezárt teljes üzleti évi statisztikai állományi létszáma (fő) A projekt keretében beszerezhető gépjárművek darabszáma (db)
1. 10 főnél kevesebb 1
2. 10 fő vagy 10 főnél több, de 50 főnél kevesebb 5
3. 50 fő vagy 50 főnél több, de 250 főnél kevesebb 10
4. 250 fő vagy 250 főnél több 16

Bővebben ...

GINOP Plusz 1.4.3-24 KKV Technológia Plusz Hitelprogram

Beadási határidő A Hitelprogram keretében 2024. 04. 30-tól lehet kölcsönkérelmet benyújtani.
 

Keret

155,54 milliárd Ft

A        keretösszeg   legalább       65%-a   a   négyleghátrányosabb helyzetű régióban, azaz – Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország – projektet megvalósító vállalkozások részére kerül allokálásra.

 

Kölcsön összege

min. 10 millió Ft – max. 100 millió Ft (de max. a benyújtást megelőző lezárt év üzemi eredményének tizenötszöse) HUF

 

A projekt megvalósítási határideje A szerződéskötést követő 18 hónap, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.
Elvárt saját forrás A projekt elszámolható költségének legalább 10%-a, a regionális beruházási jogcímek esetében legalább 25%-a, mely egyéb támogatástól mentes.
 

Kondíciók

Kamat: 0 %/ év

Késedelmi kamat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48 §- ában meghatározott mértékű késedelmi kamat (jegybanki alapkamat 1/3-a)

Egyéb költségek: nem kerül felszámításra, kivéve az, amely harmadik felet érint (pl.: értékbecslői, közjegyzői díj, követelésbehajtás költségei)

Bármikor előtörleszthető vagy végtörleszthető a kondíciók romlása nélkül.

Törlesztés ütemezése A törlesztés a türelmi idő lejártát követően havonta, egyenlő tőketörlesztő részletekben történik. Esedékessége a tárgyhónap 15. napja.
 

 

 

Jogosultak

Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek:

Ø  devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel és magyar adószámmal rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében jutnak hozzá;

Ø  rendelkeznek min. 1 teljes, lezárt üzleti évvel;

Ø  min. foglalkoztatotti létszám 5 fő.

A Hitelprogramban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást.

 

 

 

 

Megvalósítás

helye

Magyarországon, Budapesten kívül, bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe.

·         A megvalósulási helynek a hitelkérelem benyújtásakor már bejegyzettnek kell lennie a cégkivonatban, illetve a Végső Kedvezményezettről vezetett megfelelő nyilvántartásba, továbbá azt is igazolni kell, hogy ott az utolsó lezárt üzleti évben valóban gazdasági tevékenység folyt és jelenleg is folyik.

·         Szoftver vagy hardver, illetve mobileszközök beszerzése esetén a megvalósítási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek, valamint a megvalósítási helyszín alkalmas az eszközök tárolására is.

 

 

 

 

 

Elszámolható költségek

–       Új tárgyi eszköz beszerzésének költsége : (az összköltség min. 50%-a) Ezen belül elszámolható:

1.    technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke, de kizárólag a felhívás mellékletében található VTSZ listába tartozó eszközök

2.    új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű IKT eszközök (hardver, hálózati és telekommunikációs eszközök) beszerzési költségei (a tárgyi eszköz beszerzésen belül mértéke max. 30%) de kizárólag a felhívás mellékletében található VTSZ listába tartozó eszközök

3.    elektromos jármű beszerzése (max. 1 db, a tárgyi eszköz beszerzésen belül maximum 50%-os mértékben) Az elektromos jármű és a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák költsége együttesen az összköltség max. 50%-a lehet.

–       Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége, és új megújuló energiatermelő eszköz beszerzésnek költsége (együtt az összköltség max. 30%-a) A megújuló energiaforrás és az elektromos jármű beszerzés összesen nem haladhatja meg az összes elszámolható ktg 50%-át.

–       Immateriális javak beszerzésének költsége (az összköltég max. 10%-a) a felhívás mellékletében lévő TESZOR lista alapján

–       Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek és

           képzési és tanácsadási szolgáltatások (együtt az összköltség

           max.   5%-a)

–       Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek (az összköltség max. 2,5%-a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kizáró okok

Ø   a vállalkozás nem rendelkezik egy teljes lezárt üzleti évvel

Ø   GINOP Plusz 1. prioritásban már részesült támogatásban

Ø   RRF-10-10-1-24-ben részesült elektromos jármű támogatásban

Ø   potenciálisan gazdaságilag nem életképes vállalkozás;

Ø  a kedvezményezett vagy valamely kapcsolt vállalkozása jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, illetve felszámolási eljárás alá vonható lenne

Ø  a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekt, vagy a döntésig teljes egészében befejezett projekt

Ø  a Kölcsönszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;

Ø  a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el;

Ø  nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek

Ø  nem átlátható szervezet

Ø  nehéz helyzetben lévő vállalkozás

Ø  a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll

Ø  szankciós korlátozó listán szerepel vagy tevékenysége szankciós tilalmakat sért

Ø  nem támogatható, ha a végső kedvezményezett mesterségesen teremti meg a kölcsön jogosultság feltételeit (projekt feldarabolás)

Ø  kizárólag pénzügyi tranzakciót megvalósító továbbértékesítési célú eszközvásárlás (ideértve az ingatlan vásárlását is) a Hitelprogram keretében nem finanszírozható;

Ø  amelyek tevékenysége:

·         elsődleges mezőgazdasági termelésre, feldolgozására, valamint a halászati és az akvakultúra termékek elsődleges előállítására irányul,

·         acélipari tevékenységre,

·         lignitipari és szénipari tevékenységre,

·         a szállítási ágazathoz vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,

·         energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházásra, kivéve a legkülső régiókban biztosított regionális beruházási támogatást és a regionális működési támogatási programokat, szélessávú ágazatban végzett tevékenységhez.

·         ha a beruházás áttelepítést valósítana meg

·         a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez vagy a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez

·         Egyedi tervezésű eszköz nem szerezhető be!

 

 

Elvárt

biztosítékok köre

A beruházás tárgyát kötelező a fedezeti körbe bevonni. Az elvárt fedezettség mértéke 50%. Elfogadható biztosítéki formák:

·         ingatlan jelzálog

·         ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön)

·         fizetési számla követelésen alapított óvadék

·         jogi vagy természetes személy készfizető kezessége

·         hitelintézet által vállalt garancia.

Projekt megvalósítási

időpontok

Rendelkezésre tartási idő Kölcsönszerződés megkötésétől számított min. 6 hónap- max. 18 hónap. (Megújuló energiával kapcsolatos beruházásnál 6 hónappal hosszabbítható)
Türelmi idő A rendelkezésre tartási idő végétől számított maximum 6 hónap.
Futamidő A futamidő a kölcsönből beszerzendő új tárgyi eszköz a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) szerinti amortizációjának végéig, az alábbiak szerint – függetlenül attól, hogy a Végső Kedvezményezett a Tao. alapján más amortizációs kulcsot is alkalmaz:

–  az 50%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 24 hónap. Ezt kell alkalmazni az általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések esetében (HR8471 Vtsz.).

–  a 33%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 36 hónap

–  a 25%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 48 hónap

–  a 20%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 60 hónap

–  a 14,5%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb legfeljebb 82 hónap.

–  min. 10%-os mértékű megújuló energiával kapcsolatos beruházást is tartalmazó projekt esetén a szerződéskötéstől számított legfeljebb 120 hónap, amennyiben a kivitelezéssel érintett ingatlan is bevonásra kerül a fedezeti körbe.

A leghosszabb amortizációs idővel rendelkező eszköz határozza meg a maximális futamidőt.

Bővebben ...

„Út a jövőbe” 2019

” A nyertes pályázóknak vállalniuk kell, hogy a meglévő munkavállalói létszámukat megtartják, három éven keresztül évi minimum 10 százalékos bérfejlesztést hajtanak végre és saját forrásból képzésben részesítik a dolgozóikat. A támogatás új eszközök, gépek, technológiai rendszerek beszerzésére, az új technológia kialakításával kapcsolatos ingatlan beruházásra és immateriális javak – köztük szellemi termékek – költségeire fordítható. A támogatás az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokra vonatkozó szabályokkal összhangban – regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis) támogatásként – nyújtható. A regionális beruházási támogatási jogcímen igényelhető összeg 10-150 millió forint, hátrányos helyzetű térségben megvalósuló beruházás esetén maximum 200 millió forint.  A csekély összegű támogatási jogcímen megítélt támogatás támogatástartalma – a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során – nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget. A támogatás vissza nem térítendő, intenzitása pedig régiónként eltérő, de maximum 50 százalékos lehet.”

 • Benyújtható: 2019. október 07-től – 2020. február 29-ig
 • Fenntartási kötelezettség: 3 év
 • Megvalósítás: 2021. december 31-ig.
 • Támogatás intenzitás: 35-50% (helyszíntől függően)
 • A támogatás összege:
  • minimum 10 millió forint
  • maximum 150 millió forint
  • hátrányos helyzetű térségben maximum 200.000 millió forint

A támogatás intenzitása helyszíntől függően 35-50% között lehet

Régió                                                               Mikro- és kisvállalkozás      Középvállalkozás 

Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Közép- Magyarország (A lista)
Közép- Magyarország (B lista)
   45%                                   35%
   50%                                   45%
   50%                                   50%
   50%                                   50%
   50%                                   50%
   50%                                   50%
   50%                                   45%
   40%                                   30%

A) Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény

B) Piliscsaba és Pilisjászfalu

Mely vállalkozás jogosult részt venni a pályázaton?

 • Azok a mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek legalább 1 lezárt üzleti évvel rendelkeznek

Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások

Milyen tevékenységekre igényelhető támogatás?

 • Új eszközök, gépek beszerzése
 • Információs technológia-fejlesztés (hardver, szoftver beszerzése)
 • Építési, bővítés
 • Ingatlan vásárlás

Melyek a kötelező vállalások?

 • A fenntartás 3 éve alatt évente 10 %-os bérnövekedés.
 • A fenntartási időszak első 2 évében az átlagos létszám tartása a benyújtást megelőző 12 hónap átlag létszámához viszonyítva.
 • A biztosíték nyújtása kötelező! Pénzintézeti garancia vállalás esetén az elnyert támogatás 120 %-nak megfelelő összegben, jelzálog esetén 150 %-nak megfelelő összegben.
 • bizonyos érték felett közbeszerzés kötelezettség

 

 

Bővebben ...

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

GINOP-4.1.4-19

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a)  amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 100 millió Ft.

b) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a

Nem nyújtható támogatás:

 • épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg.
 • támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.
 • a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 11. 9.00 órától 2020. január 15. 10.00 óráig lehetséges

 Támogatható tevékenységek

A) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre

Támogatott a napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése.

II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából

Támogatott a mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes felhasználására alkalmas rendszer beszerzése és telepítése épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódás esetén. Támogatottnak minősül biomassza kazán vásárlása és telepítése, a kazánhoz kapcsolódó gépészeti elemek a szekunder csonkjáig (pl.: kazánköri szivattyú, fűtési puffertartály, biztonsági szerelvények, tágulási tartály), a kazán kapcsolódása a HMV és a fűtési rendszerhez, az alapanyag előkészítéséhez szükséges rendszerbe épített eszközök, tároló eszközök, berendezések és építmények, füstgáztisztító, porleválasztó, kéményrendszer, hamukihordó, automatikus tüzelőanyag adagoló, valamint, a visszamaradó anyagok mezőgazdasági célú hasznosításra történő előkészítéséhez szükséges beruházási elemek vásárlása és beépítése.

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához

Támogatott a minimum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre. Kizárólag napelemes rendszer telepítésére irányuló kérelem esetében nem elvárás az épület energiahatékonysági besorolásának javítása.

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

Támogatott a hőszivattyús rendszerek beszerzése és telepítése;

– primer és szekunder oldal kialakítása, beüzemelése;

– Geothermal Heat Response test;

– monitoring rendszer (azaz mérő és adatrögzítő műszerek) kialakítása és telepítése, amellyel a

COP, SPF értékek számíthatók és ellenőrizhetők;

– a berendezés energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási pont(ok) kialakítása.

Támogatásban részesíthető rendszertípusok:

– Földhő-víz hőszivattyús rendszer;

– Víz-víz hőszivattyús rendszer;

– Levegő-víz hőszivattyús rendszer.

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

a) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése

b) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése

c) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

a)  Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése:

– hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő,

nagy hatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs kazánok beépítése);

– hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje, felületfűtés kialakítása;

– szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése;

– automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése;

– egyedi mérési lehetőségek kialakítása;

– gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre;

– távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése;

– VRF típusú fűtési rendszer kiépítése (kizárólag korábban is fűtött épületrészekben).

b) Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása:

– meglévő központi szellőző- és hűtő berendezések cseréje korszerűbb rendszerre;

– hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, létesítése;

– VRF típusú hűtési rendszer kiépítése (kizárólag korábban is hűtött épületrészekben).

c)  Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése.

III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

 

Bővebb tájékoztatásért ne habozzon felvenni a kapcsolatot kollégánkkal:

Kiss Mónika (e-mail: kiss.monika@inispalyazat.hu, tel.: +36 20 985 8763)

Bővebben ...

A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása

A felhívás kódszáma: GINOP-1.2.10-19

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, amely egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy  egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi (modernizáció), VTSZ lista alapján

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 40.000.000 Ft.

Támogatás mértéke35%-70%, régiók függvényében

Pályázók köre:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, 

 1. a) amelyek rendelkeznek legalább 3 lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
 2. b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző két lezárt, teljes üzleti évben (2017 és 2018-ban) mindegyikében minimum 1 fő volt,
 3. c) amelyek akkreditált klaszter tagsággal, vagy az alábbi TEÁOR szám szerinti főtevékenységgel rendelkeznek, mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is:
 • TEÁOR 26 (Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása)
 • TEÁOR 27 (Villamos berendezés gyártása)
 • TEÁOR 28 (Gép, gépi berendezés gyártása)
 • TEÁOR 3250 (Orvosi eszköz gyártása)
 1. d) 2018-ban éves árbevétele legalább 25 millió Ft volt

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd Ft.

A fejlesztések a Közép-magyarországi régió kivételével az ország egész területén megvalósíthatóak.

Támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 21. 9:00 órától 2020. február 13. 12:00 óráig lehetséges.

Bővebb tájékoztatásért ne habozzon felvenni a kapcsolatot kollégánkkal:

Kiss Mónika (e-mail: kiss.monika@inispalyazat.hu, tel.: +36 20 985 8763)

Bővebben ...

100% támogatás napelemre – GINOP 4.1.3-19

2019-ben először lehet mikro-,  kis- és középvállalkozásoknak 100% vissza nem térítendő támogatást igényelni 3.000.000 Ft erejéig napelemes rendszerek telepítésére.

A GINOP program keretében várhatóan 2019 június hónapban lehet benyújtani az igényléseket, melynek célja kis kapacitású, saját áramfogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer telepítése.

A pályázat alap feltételei:

 • 3 teljes, lezárt üzleti év
 • kettős könyvvitelt vezető kis- és középvállalkozás (Bt. Kft. Zrt.)
 • legalább 1 fő bejelentett munkavállaló
 • olyan épületekre lehet kérni, amelyek az elmúlt 1 évben használatban álltak és volt áramfogyasztásuk
 • a pályázat lakóépületre NEM igényelhető
 • A pályázat kizárólag Budapest / Pest megyén kivül valósítható meg

 

Cégünk 15 éve foglalkozik pályázatírással és a források lehívásának menedzselésével. Alapításunk óta több tízmilliárd forint értékben hívtunk le pályázati forrásokat ügyfeleink részére. Célkitűzésünk, hogy a hazai KKV szektor versenyképességét támogassuk telephelyfejlesztési- és infrastruktúrális pályázatokkal, ezért jelen pályázatban is aktív segítséget szeretnénk nyújtani leendő partnereink számára!

 

Dijmentes előminősítésért kérjük regisztráljon be most az alábbi űrlap kitöltésével, annak érdekében, hogy időben fel tudjunk készülni a pályázat megjelenésére.

 

 

 

 

köszönjük megtisztelő bizalmát:

 

INIS Business Kft.

www.inispalyazat.hu

Bővebben ...

Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás igénylésének feltételeiről 2019/1

Támogatási program azonosító kódja: ÉPÍTŐ-3.2019.3

Támogatásban részesíthetők köre

 1. Magyarországon székhellyel,  telephellyel  vagy  fiókteleppel  rendelkező   kis és

középvállalkozások amennyiben

 1. a) 10 -43.99 TEÁOR közötti  vagy  a  71.11.  TEÁOR  tevékenységi  területen  működnek,

valamint  a  71.12,  71.20.  tevékenységi  körök,  amennyiben a   projekt elválaszthatatlanul   kapcsolódik   építőipari   kivitelezési   tevékenység megvalósításához,

 1. b) alkalmazotti létszáma 10 és 249 fő között van, és legalább 10 fős létszámot a fenntartási időszak teljes időtartama alatt fenntart,
 2. c) legalább két teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 3. d) vállalja, hogy a  beruházással  létrehozott  tevékenységet  a beruházás  befejezésének időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,
 4. e) a támogatás ösztönző hatásokkal bír,
 5. f) átlátható szervezetnek minősül
 6. g) a 2018. évben teljes  munkaidőben  alkalmazásában  állók havi  bruttó  átlagkeresete a 254.711 Ft-ot eléri.

A támogatás módja, mértéke, összege

Egy kedvezményezett részére legalább 25 millió forint, legfeljebb 400 millió forint összegű támogatás nyújtható.

Jelen támogatás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el

 1. A tevékenységhez kapcsolódó költségek

– technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke

– telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit;

– alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások;

– a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költségei;

– immateriális javak különös tekintettel a fejlesztési szoftverekre költségei, valamint a testreszabás költségei;

– a migrációs (adatok is) fejlesztések költségei;

– és a betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva)

A TEÁOR szám szerinti 71.11, 71.12, 71.20 tevékenységi körű vállalkozások kivételével

az immateriális javak az elszámolható költségek legfeljebb 50% át tehetik ki.

 1. Esetleges közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó –kizárólag de minimis jogcímen elszámolható költségek

III. A támogatott beruházáshoz kapcsolódó projekt menedzsment költségei az elismerhető költségek

max. 5% -ának mértékéig

– a támogatott beruházáshoz kapcsolódó belső projektmenedzsment humánerőforrás költsége;

– a támogatott beruházáshoz kapcsolódó megbízási, szolgáltatási típusú szerződésekhez

kapcsolódó projektmenedzsment költsége.

IV. Beruházás-menedzsment képzés költségei

Támogatási kérelmek benyújtása:

2019. április 17. 8:00 órától a rendelkezésre álló forrás összegének kétszeresét meghaladó támogatási igény beérkezéséig, de legkésőbb 2019. május 10. napjáig lehetséges.

 

Forrás:
http://emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/K92YB0.html

Bővebben ...

Meghívó a Startup Europe Week (SEW) eseményre

 

Tisztelt Partnereink!

Figyelmükbe ajánljuk az alábbi rendezvényt, melyen Oláh Andrea, az INIS Business Kft. ügyvezetője is előadást tart.

Startup Europe Week (SEW)

Időpont: március 14. 15.00-17.00

Helyszín: H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ – 1085 Budapest, Horánszky u. 13.

A rendezvény ingyenes!

„A Startup Europe Week (SEW) – az Európai Bizottság által támogatott esemény – a legnagyobb regionális vállalkozói rendezvény és helyi mozgalom a világon, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozókat abban, hogy bárhol is jöjjenek vagy fejlődjenek.

Az SEW következetesen elérte, hogy a helyi ökoszisztémát összekapcsoló, lokálisan összpontosított rendezvényeken keresztül megmutassa a vállalkozóknak, hogy milyen támogatás áll rendelkezésre a saját város- és regionális szinten. A társszervező Budapesten

Cristina Monsone, mérnök, független szakértő az EK-nál a H2020-nál, és tanácsadója az állami- és magánvállalatoknak az innovatív projektek fejlesztésében és az eurofundálási lehetőségek terén.

Az SEW több mint 300 országban van jelen 50+ országban, 250 + helyi társszervező / ökoszisztéma-vezető együttműködésével. A SEW 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban több mint 150.000 vállalkozó vett részt a SEW eseményeken szerte a világon, és több, mint 20 millió + internetes és társadalmi csatornákon megjelenő 6 millió+ vállalkozót, közönséget ért el. Az Európai Bizottság elnöke Andrus Ansip, és mint helyi mozgalom, több mint 18 millió felhasználót ért el a közösségi médián, és több mint 100 ezer résztvevőt minden eseményen.

A Startup Europe Week Európában az induló vállalkozások számára a legnagyobb ilyen rendezvény, és a 2019-es kiadás 2019. március 1-től 15-ig tart. A cél az, hogy tájékoztassa a vállalkozókat a városi és regionális szinten rendelkezésre álló támogatásról és forrásokról. Különösen a Startup Europe Hét jött létre azért, hogy az összes európai régiót bevonja az astartup-fókuszált programba. Jellemzően az ilyen események a Szilícium-völgy formátumát követik (kulcsfontosságú motivációs beszédek, hálózati munkák stb.). De Európa más, és valamivel többet igényel, amikor a startabusinessre van szükség. A regionális sokféleség és a helyi politika kialakítása nagy szerepet játszik az európai induló vállalkozások alakításában. Az európai régiók kulcsfontosságú szerepet töltenek be a vállalkozástól a vállalatba való bejutástól a támogatások vagy adókedvezmények nyújtásáig.

Az előadók magán- és közintézményektől és vállalatoktól érkeznek, pl. Oláh Andrea, az INIS Business Kft. ügyvezetője a magyar strukturális alapok ágazatában, Lennaert Jonkers, a DevelopMinded alapítója és sokan mások.

A SEW18 Budapesten, március 14-én 15:00-17:00 között kerül megrendezésre a H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központban – Budapest, Horánszky u. 13, 1085.

Az esemény részleteit a https://www.f6s.com/sew19budapest címen és az általános rendezvényen találja a www.startupeuropeweek.eu címen.”

Üdvözlettel:

Az INIS Business Kft. munkatársai

 

Bővebben ...

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében A felhívás kódszáma: GINOP-2.1.2-8.1.4-16

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket jelen Felhívás keretében 50 millió Ft és 500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban, valamint 25 millió Ft, 250 millió Ft közötti kedvezményes kamatozású éven túli kölcsönben (a továbbiakban: Kölcsön) részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 75%-ának megfelelő támogatási előleget biztosít.
 • Önerő: 10%
 • Benyújtási határidő: 2019. április 15. 12 óra

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek vállalják, hogy:

 • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a K+F+I tevékenység intenzitásának növelése cél eléréséhez;
 • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet;
 • a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában támogatási szerződést írnak alá, illetve a kölcsönre vonatkozóan hitelszerződést kötnek,
 • a projektben új tudományos és/vagy műszaki eredmények, szellemi alkotások születnek;
 • a fenntartási időszak végéig a projektet működtetik, valamint a kölcsönt a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törlesztik.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 109 milliárd Ft,

 • amelyből a vissza nem térítendő támogatás: 59 milliárd Ft,
 • visszatérítendő támogatás: 50 milliárd Ft.

Önállóan támogatható tevékenységek:

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:

Kísérleti fejlesztés

Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.

A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.

A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek.

(a) alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,

(b) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,

(c) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,

(d) megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Regionális beruházási támogatás keretében:

(Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe) (maximum a projekt elszámolható költségeinek 35%-a)

 1. a) Eszközbeszerzés

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. Olyan tárgyi eszközök beszerzésére irányuló beruházás támogatható, amely új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna.

 1. b) A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.

A regionális beruházás keretében beszerzett eszközök a projekt megvalósítási időszakának végéig a termelési célra nem használhatóak.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. a) A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele:
 • Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység

Támogatást igénylők köre

mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok,

 • amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

 

Teljes pályázati anyag:

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-212-814-16-vllalatok-k-f-i-tevkenysgnek-tmogatsa-kombinlt-hiteltermk-keretben-1

Bővebben ...

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása GINOP-4.1.2-18

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása GINOP-4.1.2-18

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket jelen Felhívás keretében 1,5 millió Ft és 100 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 50 millió Ft összegnek megfelelő támogatási előleget biztosít.

 

 • Benyújtás: 2018. március 14. – 2019. március 27

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 52,5 milliárd Ft.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

A) Projekt-előkészítési tevékenységek:

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése

a) műszaki tervek, kiviteli és tendertervek,

b) épületenergetikai melléklet (a Felhívás 6. fejezet 7. pontja szerint), mely magában foglalja az Épületenergetikai Tanúsítványt a fejlesztés előtti állapotra vonatkozóan valamint a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti egyszerűsített vagy részletes módszerrel elvégzett számítást az energiahatékonysági fejlesztések hatására bekövetkező (köztes) és a beruházás megvalósítását követő (tervezett) állapotra vonatkozóan,

c) statikai szakvélemény

d)környezeti hatástanulmány (amennyiben jogszabály szerint kötelező)

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

a) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése Támogatott a külső fal, lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince feletti szerkezetek hőszigetelése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése. Az épülethatároló szerkezet fűtött tér felé eső oldali szigetelése esetén az energetikai számítást végző szakember részletes szöveges indoklása, és a tervezett szerkezetre vonatkozóan elkészített páratechnikai számítás támogatási kérelemhez csatolása szükséges. Amennyiben a funkcióból adódóan a fűtési rendszer helységenkénti szabályozása indokolt, abban az esetben a fűtési rendszer helységenkénti szabályozását biztosítani kell. Épülethatároló szerkezetnek nem minősülő, fűtött és fűtetlen terek közötti szerkezetek hőszigetelése nem támogatható.

b) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése Támogatott a fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró, a tető- felülvilágító, tetősík ablak, homlokzati üvegezetlen kapu, bármely homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó, a nyílászárócseréhez kapcsolódó hő- és füstelvezető rendszer szükség szerinti korszerűsítése, kiépítése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése.

c) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése A projektelem megvalósítása csak és kizárólag az I. b) projektelem megvalósítása esetén támogatható tevékenység. Támogatott olyan mozgatható vagy fix külső árnyékolók alkalmazása, melyek a napfény egy részét igény szerint képesek kiszűrni, de alkalmazásukkal nem jelenik meg a mesterséges megvilágítás használatának igénye, és az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkentik anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség számottevően csökkenne. A szerkezeteket az adott homlokzati oldalon egységes módon szükséges alkalmazni.

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

Csak és kizárólag olyan gépészeti korszerűsítések támogathatóak, melyek egyértelműen megakadályozzák a szénmonoxid mérgezés veszélyét, és egyben a hatályos tűzvédelmi és a Műszaki Biztonsági Szabályzatnak (a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról rendelkező 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet) is eleget tesznek.

Csak és kizárólag olyan berendezések beszerzése és beépítése támogatható, melyekre a Bizottság 811/2013/EU, 812/2013/EU, 813/2013/EU és 814/2013/EU rendelet vonatkoztatható, és 2015. szeptember 26. után is forgalomba hozhatóak.

a) Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése:

– hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs kazánok beépítése, felületfűtés kialakítása);

– hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje;

– szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése;

– automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése;

– egyedi mérési lehetőségek kialakítása;

– energiatakarékos megoldások alkalmazása;

– Gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre;

– Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése;

– VRF típusú fűtési rendszer kiépítése (kizárólag korábban is fűtött épületrészekben).

b) Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása: – meglévő központi szellőző- és hűtő berendezések cseréje korszerűbb rendszerre;

– hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, létesítése (létesítés kizárólag gépi szellőztetéssel rendelkező épületrészekben támogatható);

– VRF típusú hűtési rendszer kiépítése (kizárólag korábban is hűtött épületrészekben).

c) Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése.

III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

A III. projektelem megvalósítása csak és kizárólag az I. és/vagy a II. projektelem megvalósítása esetén támogatható tevékenység.

a) Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje,

b) Meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek.

 1. C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport teljesen releváns

– villamos- és/vagy fűtési és/vagy használati melegvíz (HMV) előállítási hő

– energiaigényének minimum 15 százalékának fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható.

Csak és kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben foglalt előírásoknak.

Csak és kizárólag a hő- és/vagy villamos energia termelői oldal támogatható (biomassza kazán-rendszer esetén: a biomassza kazán szekunder csonkjáig, napkollektoros rendszer esetén: a hőtároló kimenő csonkjáig, továbbá a szabályzáshoz szükséges eszközök; napelemes rendszer esetén az inverter kimeneti részéig). Támogathatóak továbbá a szabályozáshoz és méréshez szükséges eszközök.

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre Támogatott a napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése.

II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából Támogatott a mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes felhasználására alkalmas rendszer beszerzése és telepítése épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódás esetén.

Támogatottnak minősül biomassza kazán vásárlása és telepítése, a kazánhoz kapcsolódó gépészeti elemek a szekunder csonkjáig (pl.: kazánköri szivattyú, fűtési puffertartály, biztonsági szerelvények, tágulási tartály), a kazán kapcsolódása a HMV és a fűtési rendszerhez, az alapanyag előkészítéséhez szükséges rendszerbe épített eszközök, tároló eszközök, berendezések és építmények, füstgáztisztító, porleválasztó, kéményrendszer, hamukihordó, automatikus tüzelőanyag adagoló, valamint, a visszamaradó anyagok mezőgazdasági célú hasznosításra történő előkészítéséhez szükséges beruházási elemek vásárlása és beépítése.

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergiellátásához Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz termelésre és/vagy fűtésrásegítésre Támogatott a hőszivattyús rendszerek beszerzésének és telepítése; primer és szekunder oldal kialakítása, beüzemelése; Geothermal Heat Response test; monitoring rendszer kialakítása és telepítése mellyel a COP, SPF értékek számíthatók és ellenőrizhetők; a berendezés energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási pont(ok) kialakítása. A műszaki követelményekben (az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben) foglalt határértékek teljesülését méréssel kell ellenőrizni, ezért mérő és adatrögzítő műszerek beépítése, monitoring rendszer kiépítése kötelező. A rögzített adatokból a monitoring rendszernek automatikusan kell számítania és rögzítenie a COP értékeket, valamint a fűtési idényekre vonatkozó SPF prim értékeket. Csak és kizárólag olyan berendezések beszerzése és beépítése támogatható, melyekre a Bizottság 811/2013/EU, 812/2013/EU, 813/2013/EU és 814/2013/EU rendelet vonatkoztatható, és 2015. szeptember 26. után is forgalomba hozhatók. Támogatásban részesíthető rendszertípusok: – Földhő-víz hőszivattyús rendszer – Víz-víz hőszivattyús rendszer – Levegő-víz hőszivattyús rendszer

D) Egyéb tevékenységek:

I.Műszaki ellenőri szolgáltatás;

II.Projektmenedzsment: projektmenedzsmenthez kapcsolódó feladatokat ellátó munkatárs alkalmazása, projektmenedzsment feladatok ellátása;

III. Az energetikai szakértő (2. számú melléklet szerinti) záró beszámolóhoz csatolandó nyilatkozatának és a megvalósított beruházás állapotát rögzítő, tanúsító program használatával készített hitelesített tanúsítványának elkészítése.

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

Teljes pályázati anyag:

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-412-18-megjul-energia-hasznlatval-megvalsul-pletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa

Forrás: www.palyazat.gov.hu

Bővebben ...

Pest megyei eszközpályázat

PM_KKVESZKOZ_2018

Megjelent 4,5 milliárd forint keretösszeggel a pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) eszközberuházásait támogató pályázati felhívás második üteme – Benyújtás: február 20-ától!

A vállalkozások eszközbeszerzéseit támogató pályázat célja a megye területén székhellyel rendelkező vállalkozások termelőeszköz-beruházásának támogatása, a mikro-, kis- és középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci helyzetének erősítése, a munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása és a helyi gazdaság megerősítése. A gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási lehetőségeinek javítása, gazdasági teljesítményének erősítése.

A pályázaton 2,5 milliárd forint értékben nagyléptékű – 60-300 millió forint támogatási igényű – fejlesztésekre, valamint 2 milliárd forint értékben kisléptékű – 10-60 millió forint támogatási igényű – fejlesztésekre van lehetőség.

A vállalkozások a támogatásokat új eszközök beszerzésére igényelhetik, így például gyártósor, gépsor, informatikai eszköz vásárlására, termékek tárolására, illetve anyagmozgatásra szolgáló tárgyi eszközökre. A pályázaton gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, valamint információs technológia-fejlesztések is elszámolhatók.

A támogatási kérelmeket 2019. február 20-án reggel 8 órától nyújthatják be a pályázók a www.allamkincstar.gov.hu oldalon.

 • A Pest megye területén legalább 365 napja igazoltan székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozás kaphat támogatást akkor, ha a 100%-os tulajdonában álló, vagy a fenntartási időszak végéig bérelt telephelyén hajtja végre fizikailag a fejlesztést. Legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkezni kell a támogatást kérő kft.-nek, vagy részvénytársaságnak.
 • Budapesti székhelyű cég, illetve Budapest területén megvalósuló fejlesztés nem kaphat támogatást, tekintettel arra, hogy Budapest nem tartozik Pest megye területéhez.
 • Csak azokra a fő, vagy melléktevékenységekre engedi a pályázat a fejlesztést, amelyek fent vannak a pályázathoz tartozó TEÁOR-listán és amely tevékenységeket már a 2018. november 30-i cégkivonat szerint is végzett a cég.

A fejlesztés konkrétan új termelőeszköz beszerzését jelenti, „így például gyártósor, gépsor, informatikai eszköz vásárlására, termékek tárolására, illetve anyagmozgatásra szolgáló tárgyi eszközökre” lehet vissza nem térítendő támogatást kérni.

Bővebben ...

Horizont 2020 workshop

2018-ban a Horizont2020 programban (mely a legkedveltebb európai finanszírozási lehetőség) számos változás történt. Az idei évtől kezdődően bármely szektorban működő magánvállalkozás finanszírozást nyújthat be úttörő innovációjára. A rendszer valamennyi ágazat számára történő megnyitása miatt és a kérelmek számának további növelése érdekében az EU jelentősen növelte a költségvetést is.

 

A Workshop küldetése, hogy bemutassuk a Horizont 2020 változásait és az Ön projektötletének kidolgozásához olyan gyakorlati segítséget adjunk, amellyel nemzetközi színtéren is nyertes projekttel mutatkozhat be. Hiszünk benne, hogy a magyarországi kkv-k számára ez egy kitörési pont. Kutatás-fejlesztésben, informatikában, start-up cégek indításában mindig is jók a magyar vállalkozók, sok magyar találmány azonban nem magyar cégben hasznosul. Célunk ezen változtatni!

 

A rendezvénnyel szeretnénk a magyar cégvezetőket és üzleti döntéshozókat helyzetbe hozni, hogy értsék a Horizont 2020 lehetőségeit, elvárásait, lássák, mire használható és milyen mértékben tudják ezt saját vállalatuk hasznára fordítani.

 

A Workshop-ot Cristina Monsone vezeti: mérnök, független európai szakértő, innovátor, vállalkozó maga is, aki 30 millió eurós támogatási portfoliót választott ki az Európai Bizottság számára 2017-ben. Hosszú ideje szerepel a Horizont2020 támogatási rendszerében értékelőként, javaslatokban és projektekben való részvétele nemzetközi szintű, és mint ilyen, vezető szerepet tölt be a területen. Ő fogja nyújtani az első kézből származó információkat és tippeket a workshop alatt.

 

Program:

1) Hogyan működik az EU finanszírozási tevékenysége?  Hogyan lehet a kkv-knak a releváns 50 000 és 2,5 millió euró közötti egyedi támogatásokat megnyerni?

 

2) Az uniós finanszírozás áttekintése:

Hogyan pályázzunk? Az egész folyamat bemutatása a javaslattól a támogatásig.

 

3) Az értékelés során milyen szempontokat vesznek figyelembe a bírálók:

Mit keres az európai bizottság által kinevezett ajánlatértékelő?

Nyertes pályázatírás: élő demo, esettanulmány készítése egy tipikus vállalkozóról és StartUp-ról, részletes lépésről-lépésre bemutatás arról, hogyan írhat egy javaslatot nagy nyerési esélyekkel a pályázó.

 

Várható időpont: 2018. szeptember/október

Helyszín: H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ – 1085, Budapest, Horánszky u. 13

Férőhelyek száma: max. 20 fő

Részvételi díja: 50.000 Ft + Áfa

Bővebben ...

Kis-,közép-, és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása 2018-1.1.2-KFI

KIS-, KÖZÉP-, ÉS NAGYVÁLLALATOK KFI TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA

KÓDSZÁM: 2018-1.1.2-KFI

 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett jelen pályázati felhívás célja, a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése a közép-magyarországi régióban annak érdekében, hogy növekedjen az innovatív vállalkozások azon házon belüli termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési tevékenysége, amelyek export- vagy piacképes új termékek, szolgáltatások és technológiák kifejlesztését eredményezhetik, és hozzájárulnak a vállalati KFI aktivitás növekedéséhez.

Bővebben ...

Mikro-és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása 2018-1.1.1-MKI

MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA

KÓDSZÁM: 2018-1.1.1-MKI

  

Jelen pályázati felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások létrehozását célzó projektjeinek támogatása oly módon, hogy az új (vagy jelentősen átdolgozott) termék vagy szolgáltatás gyorsan piacra kerüljön. Kizárólag azon projektek támogathatók, amelyek újdonságot tartalmaznak, üzletileg hasznosíthatók és hozzásegítik a mikro- és kisvállalkozásokat ahhoz, hogy innovatív vállalkozássá válhassanak.

Bővebben ...

A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén GINOP-2.1.8-17

 • minimum 5 millió Ft – maximum 30 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesít
 • rendelkezésre álló forrás: 42,275 milliárd Ft
 • előleg: 75%
 • intenzitás: 50%

Önállóan támogathatóak csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:

a) Eszközbeszerzés Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.

b) Immateriális javak beszerzése Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szoftver, gyártási licenc vagy know-how, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

Azon projektek támogathatók, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

A nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások:

 1. Egészséges társadalom és jólét;
 2. Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
 3. Tiszta és megújuló energiák;
 4. Fenntartható környezet;
 5. Egészséges és helyi élelmiszerek;
 6. Agrár-innováció;
 7. Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;
 8. Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.

 

Intelligens technológiák:

 1. fotonika, lézertechnológia
 2. különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
 3. bionika
 4. nem gépipari fémfeldolgozás
 5. elektronika és félvezető-technológia
 6. korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
 7. korszerű csomagolástechnikai technológiák
 8. vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
 9. építőipar (építőanyag-technológiák)
 10. textilipar
 11. fa- és bútoripar
 12. logisztika
 13. kulturális és kreatív ipar

A támogatást igénylő vállalja, hogy saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését követően a fenntartási időszak első üzleti évben a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%-ával növekszik és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 6 hónap

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Fenntartási kötelezettség: 3 év

Támogatást igénylők köre:

mikro-, kis-, és középvállalkozások

a) amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

– a támogatási kérelmek benyújtására 2017. november 30. 9 órától 2018. január 31-én 12 óráig lehetséges

– egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján, folyamatos értékelés keretében kerülnek elbírálásra

 

Bővebb információért kérem keresse kollégáinkat:

Gonda Tímea – 20/391-3079, gonda.timea@inispalyazat.hu

Kiss Mónika – 20/985-8763, kiss.monika@inispalyazat.hu

 

 

 

 

Bővebben ...

SZÁLLÁSHELY BŐVÍTÉS

SZÁLLÁSHELY BŐVÍTÉS

Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program

 

 

A fejlesztések első ütemben a kis- és középvállalkozások támogatásával három kiírásban, három térségben lesznek elérhetőek 2017 szeptemberében:

 1. TFC-1.1.1-2017-A Balaton;
 2. TFC-1.1.1-2017-B Sopron-Fertő
 3. TFC-1.1.1-2017-C Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség térségében.

 

Támogatás maximális mértéke, összege, jogcíme:

 

Turisztikai térségtől függően: 50-70 %

 

Szállodai szobák felújítási költségei:
  1* 2* 3* 4* 5*
Felújítás
maximális
költsége/meglévő
szoba
3 000 000 5 000 000 7 000 000 9 000 000 11 000 000
Ft Ft Ft Ft Ft
         
         

 

Panziók szobára eső felújítási költsége:
Felújítás
maximális
költsége/meglévő
szoba
5 000 000 Ft

 

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű gazdasági társaságok, vállalkozások (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat is)
 • egyéni vállalkozások
 • költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
 • önkormányzatok és intézményeik
 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek
 • szövetkezetek
 • egyházi jogi személyek

Szálláshely fejlesztésére pályázhat:

 • az ingatlan tulajdonosa
 • szálláshely üzemeltetője

 

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának, minőségének és szálláshelyek szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, változtatására irányuló beruházások;

 

 • meglévő (üzemelő) keres kereskedelmi szálláshelyek új tematikus szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházások támogatása (szálláshelyek szolgáltatási kínálatának minőségi és mennyiségi fejlesztése, valamint ezek kombinációja, pl. családbarát, szenior, egészségturisztikai, kerékpáros szolgáltatások) az adott térség turisztikai fejlesztési irányaihoz, kitörési pontjaihoz igazodva;
 • meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése (pl. férőhelyek számának növelése, szobaszám növelés kiszolgáló infrastruktúrával);
 • a támogatott kereskedelmi szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések;

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • kereskedelmi egységen belül, annak közös üzemeltetésében levő vendéglátó egység szolgáltatási kapacitásbővítése és színvonalának növelése;
 • a fejlesztésekkel érintett épületek energia hatékony működését javító beruházások
 • kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs technológia, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver és/vagy hardver beszerzés beruházás,
 • szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása
 • az épület teljes körű azbesztmentesítése;
 • akadálymentesítés;

 

Elszámolható költségek

 • előkészítési költségek
 1. üzleti és pénzügyi terv, marketing terv, előkészítéshez kapcsolódó műszaki, tervezői, tervezési dokumentáció elkészítésének költsége;
 2. Hotelstars minősítési eljárás költsége;

 

 • szolgáltatások igénybe vételének költségei;
 1. műszaki ellenőr költsége;

 

 • építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek;
 1. szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek belsőépítészeti, felújítási, átalakítási, építési munkálatainak költségei;
 2. meglévő kereskedelmi szálláshelyek tematikus szolgáltatásfejlesztési tevékenységéhez kapcsolódó átalakítási, felújítási, építési költségei,
 3. a fejlesztéssel érintett épületek energia hatékony működését javító beruházás építési költségei,
 4. épület azbesztmentesítéséhez kapcsolódó építési, átalakítási munkálatainak építési költsége,
 5. kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez, kertépítészet, parkolóhelyek, közművek kialakításának építési költsége;
 6. akadálymentesítéshez kapcsolódóan felmerülő építési költségek;
 7. fenti építési tevékenységekhez kapcsolódó bontási munkálatok költségei;

 

 

 

 • eszközbeszerzések költségei, egyenként legalább nettó 20.000 forint értékű eszközök esetében;
 1. szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek felújításához, átalakításához, konyhatechnológia bővítéséhez szükséges eszközök költségei;
 2. a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházásához szükséges eszközök költségei;
 3. info-kommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó hardware eszközök beszerzésének költsége,
 4. szálláshely bűnmegelőzési tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzésének költsége;
 5. kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzés költségei,
 6. akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzésének költségei;

 

 • immateriális javak beszerzése
 1. info-kommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó software beszerzés, a szálláshely bemutatásához szükséges reszponzív honlapok létrehozása, fejlesztése, amennyiben releváns,az ügyviteli és foglalási rendszerekkel való összekapcsolás költsége.

 

Támogatási igény benyújtásához elektronikusan csatolandó mellékletek:

 1. Aláírt, szkennelt általános nyilatkozat
 2. Egyszerűsített üzleti terv és pénzügyi elemzés
 3. Szálláshely üzemeltetésére vonatkozó érvényes működési engedély
 4. A támogatást igénylő nyilatkozata arról, hogy a fenntartási időszakban vállalja panzió esetében az évi 180 napos, szállodák esetében az évi 240 napos nyitvatartást
 5. Átláthatósági nyilatkozat, amennyiben a támogatást igénylő nem minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek
 6. A projekt által érintett teljes terület tulajdonjogát igazoló, 30 napnál nem régebb elektronikus tulajdoni lap másolata

Szakmai értékelési szakasz során benyújtandó, Kezelőszerv által bekérhető mellékletek

 1. Csekély összegű támogatás igénybevétele esetén nyilatkozat
 2. Létesítő okirat vagy alapító okirat vagy cégkivonat
 3. A támogatást igénylő nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolata (aláírási címpéldány vagy banki aláíró karton)
 4. Üzleti és marketing terv, pénzügyi elemzés
 5. Helyszínrajz/alaprajz
 6. Műszaki leírás
 7. Tervezői költségbecslés
 8. Eszközlista/készletlista
 9. Engedélyköteles tevékenység esetén: az engedélyes terv és a jogerős engedély, folyamatban lévő engedélyeztetés esetében az engedélyezés megindítását igazoló irat és az engedélyezésre benyújtott terv.

 

 

Referenciáink:

Invet Holding Ingatlankezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
– Vécsey-Sardagna Kastélyszálló**** kialakítása Hernádvécsén

– támogatás: 441 145 130 Ft

Termál Medical Zrt. (korábban Toma-Bau Zrt.)
– Martfű Egészség és Rekreációs Központ (Martfű Termál SPA) szolgáltatásainak fejlesztése

– támogatás: 199.191.652 Ft

KÉSZ Ipari Park Ingatlanhasznosító Kft.
– Négy csillagos business hotel megvalósítása meglévő irodaház átalakításával Kecskeméten

– támogatás: 450.000.000 Ft

– Multifunkcionális konferenciaközpont építése Kecskeméten

– támogatás: 273 178 193                 Ft

Malom Hotel és étterem Kft. (korábban V+V 77. Kft.)
– A debreceni Hortobágy Malom műemlék épület szállodává alakítása

– támogatás: 296.456.143 Ft

Corvin Palace Zrt.
– Corvin Palace**** Superior Gyógy- és Wellness Szálloda építése Hajdúszoboszlón

– támogatás: 450.000.000 Ft
B-Well Kft.
– B-Well panzió építése Kecskemét külterületén

– támogatás: 120 000 000 Ft

– Granada hotel szálláshely konferencia és egyéb létesítmény bővítése

– támogatás: 179 985 174 Ft

GAB-HOR Kft.
– A Hotel Brill szálloda megépítése és nívós éttermének kialakítása Békéscsabán

– támogatás: 66 344 653  Ft

Reál-Net Ingatlanközvetítő Kft.
– Az egerszalóki termálkemping fejlesztése és bővítése

– támogatás: 173 421 165 Ft

Eger Park Hotel Kft.
– Eger Park Hotel korszerűsítése, az Eger Park Hotel szolgáltatásbővítése

– támogatás: 241 856 127 Ft

 

Goodrich Kft.
– Diana Golfhotel rendezvényszolgáltatásának fejlesztése

– támogatás: 241 856 127 Ft

Gottwald Kft.
– Úszó és masszázsmedence építése a Hotel Gottwald-ban

– támogatás: 59 948 000 Ft
 
Narád Hotel Kft.
– A mátraszentimrei Narád Hotel részleges átépítése

– támogatás: 357 698 974 Ft
Geotherm Üdülő Kft.
– A Hotel Silver fejlesztése, minőségi szálláshelybővítés, konferenciaterem

– támogatás: 226 430 740 Ft

 

 

Kapcsolat:

Cím: 1095 Budapest, Tinódi u. 2. 5. emelet 22. ajtó

Elérhetőség: Oláh Andrea                                         Gonda Tímea

E-mail: olah.andrea@inispalyazat.hu                    gonda.timea@inispalyazat.hu

Mobil: 06-20/ 949-2277                                               06-20/ 391-3079

Bővebben ...

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

GINOP-3.2.2-8.2.4-16

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket jelen Felhívás keretében 1 millió Ft – 24 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban valamint 1,25 millió Ft – 37,5 millió Ft közötti visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsönben (a továbbiakban: kölcsön) részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában a Felhívásban meghatározottak szerint legfeljebb 50%-ának megfelelő, de legfeljebb 12 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít.
 • Önerő: 10%
 • Benyújtás: 2017. február 08-tól

 

A támogatási kérelmet benyújtó vállalkozások az együttműködés keretében vállalják, hogy:

 • projektjük megvalósításával növelik éves üzemi eredményüket és / vagy elektronikus értékesítési árbevételüket,
 • projektjük megvalósításával, üzleti folyamataik infokommunikációs támogatásának fejlesztésével hozzájárulnak a hazai gazdaság versenyképességének javulásához;
 • a kapott vissza nem térítendő támogatáson és kölcsönön felül önerőből finanszírozzák a projektet,
 • a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában támogatói okiratot, illetve a kölcsönre vonatkozóan kölcsönszerződést kötnek,
 • a projektet a fenntartási időszak végéig a működtetik, valamint a kapott kölcsönt a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törlesztik.

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 39,4 milliárd Ft, melyből

 • a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 17,5 milliárd Ft,
 • a kölcsön keretösszege: 21,9 milliárd Ft.

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani:

 1. Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása – on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).
 2. Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).

 

Mindkét célterület esetében azon üzleti IKT megoldások támogathatóak, melyek az alábbi funkcionális területekre vonatkoznak:

 1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
 2. Gyártási terület;
 3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
 4. Kontrolling és döntéstámogatás;
 5. Beszerzési, logisztikai terület;
 6. Táv- és csoportmunka támogatás;
 7. Pénzügyi, számviteli terület;
 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);
 10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);
 1. Elektronikus iratkezelési megoldás;
 2. Tudásmenedzsment specializált megoldás;

Fentieken túl (1.-12. funkcionális terület) kizárólag a I. helyben telepített saját szoftver bevezetéséhez kapcsolódóan az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

 1. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;
 1. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;
 2. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer;

Fentieken túl (1.-12. funkcionális terület) kizárólag a II. felhőalapú szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódóan az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

 1. Online (elektronikus) fizetési megoldás;
 2. Szolgáltatásmenedzsment;

 

A Felhívás keretében a fentiek figyelembevételével az alábbi tevékenységek támogathatóak a releváns elszámolható költségek alkalmazásával hibrid megoldások esetében:

I. Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges informatikai eszközök beszerzése

II. Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges immateriális javak beszerzése

III. Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák bevezetésének szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek

IV. Felhőalapú és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek

V. Kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosítása

 

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, Magyarország területén székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok és szövetkezetek fióktelepei nyújthatnak be, amelyek:

a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak3 minősülnek

b) rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele, továbbá

c) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,

d) a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek (és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől alkalmaznak)

 

 

Gonda Tímea (e-mail: gonda.timea@inispalyazat.hu, tel.: 06 20/391-3079)

Bővebben ...

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében

A felhívás kódszáma:

GINOP-2.1.2-8.1.4-16

 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket jelen Felhívás keretében 50 millió Ft és 500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban, valamint 25 millió Ft, 250 millió Ft közötti kedvezményes kamatozású éven túli kölcsönben (a továbbiakban: Kölcsön) részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 75%-ának megfelelő támogatási előleget biztosít.
 • Önerő: 10%
 • Benyújtás: 2017. február 08-tól

 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek vállalják, hogy:

 • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a K+F+I tevékenység intenzitásának növelése cél eléréséhez;
 • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet;
 • a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában támogatási szerződést írnak alá, illetve a kölcsönre vonatkozóan hitelszerződést kötnek,
 • a projektben új tudományos és/vagy műszaki eredmények, szellemi alkotások születnek;
 • a fenntartási időszak végéig a projektet működtetik, valamint a kölcsönt a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törlesztik.

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 105 milliárd Ft,

 • amelyből a vissza nem térítendő támogatás: 70 milliárd Ft,
 • visszatérítendő támogatás: 35 milliárd Ft.

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:

Kísérleti fejlesztés

Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.

A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.

A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek.

(a) alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,

(b) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,

(c) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,

(d) megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.

 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Regionális beruházási támogatás keretében:

(Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe) (maximum a projekt elszámolható költségeinek 35%-a)

a) Eszközbeszerzés

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. Olyan tárgyi eszközök beszerzésére irányuló beruházás támogatható, amely új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna.

b) A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.

A regionális beruházás keretében beszerzett eszközök a projekt megvalósítási időszakának végéig a termelési célra nem használhatóak.

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele:

 • Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység

 

Támogatást igénylők köre

mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok,

 • amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum3 fő volt,
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

 

Gonda Tímea (e-mail: gonda.timea@inispalyazat.hu, tel.: 06 20/391-3079)

Bővebben ...

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-4.1.1-8.4.4-16

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket jelen Felhívás keretében 3 millió Ft és 50 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban, valamint 3 millió Ft és 50 millió Ft közötti kedvezményes kamatozású éven túli kölcsönben (a továbbiakban: kölcsön) részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő támogatási előleget biztosít.
 • Önerő: 10%
 • Benyújtás: 2017. február 08-tól

 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

 • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a primer energia felhasználás csökkentés és a megújuló energiaforrás-felhasználás növelés céljának eléréséhez;
 • a kapott vissza nem térítendő támogatáson és kölcsönön felül önerőből finanszírozzák a projektet;
 • a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában támogatói okiratot, illetve a kölcsönre vonatkozóan kölcsönszerződést kötnek;
 • a fenntartási időszak végéig a projektet működtetik, valamint a kapott kölcsönt a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törlesztik.

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 91,53 milliárd Ft.

 • amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 59,45 milliárd Ft,
 • kölcsön összege: 32,08 milliárd Ft.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

A) Projekt-előkészítési tevékenységek:

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése

a) műszaki tervek, kiviteli és tendertervek,

b) épületenergetikai melléklet (a Felhívás 6. fejezet 7. pontja szerint), mely magában foglalja az Épületenergetikai Tanúsítványt is a fejlesztés előtti és a tervezett állapotra vonatkozóan,

c) statikai szakvélemény,

d) környezeti hatástanulmány (amennyiben jogszabály szerint kötelező).

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

a) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése

Támogatott a külső fal, lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince feletti szerkezetek hőszigetelése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése.

Az épülethatároló szerkezet fűtött tér felé eső oldali szigetelése esetén az energetikai számítást végző szakember részletes szöveges indoklása, és a tervezett szerkezetre vonatkozóan elkészített páratechnikai számítás támogatási kérelemhez csatolása szükséges.

Amennyiben a funkcióból adódóan a fűtési rendszer helységenkénti szabályozása indokolt, abban az esetben a fűtési rendszer helységenkénti szabályozását biztosítani kell.

Épülethatároló szerkezetnek nem minősülő, fűtött és fűtetlen terek közötti szerkezetek hőszigetelése nem támogatható.

b) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése

Támogatott a fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró, a tető-felülvilágító, tetősík ablak, homlokzati üvegezetlen kapu, bármely homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó, a nyílászárócseréhez kapcsolódó hő- és füstelvezető rendszer szükség szerinti korszerűsítése, kiépítése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése.

c) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

A projektelem megvalósítása csak és kizárólag az I. a) és/vagy b) projektelem megvalósítása esetén támogatható tevékenység.

Támogatott olyan mozgatható vagy fix külső árnyékolók alkalmazása, melyek a napfény egy részét igény szerint képesek kiszűrni, de alkalmazásukkal nem jelenik meg a mesterséges megvilágítás használatának igénye, és az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkentik anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség számottevően csökkenne.

A szerkezeteket az adott homlokzati oldalon egységes módon szükséges alkalmazni.

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

Csak és kizárólag olyan gépészeti korszerűsítések támogathatóak, melyek egyértelműen megakadályozzák a szénmonoxid mérgezés veszélyét, és egyben a hatályos tűzvédelmi és a Műszaki Biztonsági Szabályzatnak (a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról rendelkező 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet) is eleget tesznek.

Csak és kizárólag olyan berendezések beszerzése és beépítése támogatható, melyekre a Bizottság 811/2013/EU, 812/2013/EU, 813/2013/EU és 814/2013/EU rendelet vonatkoztatható, és 2015. szeptember 26. után is forgalomba hozhatóak.

a) Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése:

– hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs kazánok beépítése, felületfűtés kialakítása);

– hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje;

– szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése;

– automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése;

– egyedi mérési lehetőségek kialakítása;

– energiatakarékos megoldások alkalmazása;

– Gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre;

– Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése;

– VRF típusú fűtési rendszer kiépítése (kizárólag korábban is fűtött épületrészekben).

b) Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása:

– meglévő központi szellőző- és hűtő berendezések cseréje korszerűbb rendszerre;

– hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, létesítése (létesítés kizárólag gépi szellőztetéssel rendelkező épületrészekben támogatható);

– VRF típusú hűtési rendszer kiépítése (kizárólag korábban is hűtött épületrészekben).

c) Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése.

III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

A III. projektelem megvalósítása csak és kizárólag az I. és/vagy a II. projektelem megvalósítása esetén támogatható tevékenység.

a) Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje,

b) Meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek.

C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport teljes releváns – villamos- és/vagy fűtési és/vagy használati melegvíz (HMV) előállítási hő – energiaigényének minimum 15 százalékának fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható.

Csak és kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a Felhívás 5. számú mellékletét képező műszaki követelményekben foglalt előírásoknak.

Csak és kizárólag a hő- és/vagy villamos energia termelői oldal támogatható (biomassza kazán-rendszer esetén: a biomassza kazán szekunder csonkjáig, napkollektoros rendszer esetén: a hőtároló kimenő csonkjáig, továbbá a szabályzáshoz szükséges eszközök; napelemes rendszer esetén az inverter kimeneti részéig). Támogathatóak továbbá a szabályozáshoz és méréshez szükséges eszközök.

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre

Támogatott a napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése.

II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából

Támogatott a mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes felhasználására alkalmas rendszer beszerzése és telepítése épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódás esetén. Támogatottnak minősül biomassza kazán vásárlása és telepítése, a kazánhoz kapcsolódó gépészeti elemek a szekunder csonkjáig (pl.: kazánköri szivattyú, fűtési puffertartály, biztonsági szerelvények, tágulási tartály), a kazán kapcsolódása a HMV és a fűtési rendszerhez, az alapanyag előkészítéséhez szükséges rendszerbe épített eszközök, tároló eszközök, berendezések és építmények, füstgáztisztító, porleválasztó, kéményrendszer, hamukihordó, automatikus tüzelőanyag adagoló, valamint, a visszamaradó anyagok mezőgazdasági célú hasznosításra történő előkészítéséhez szükséges beruházási elemek vásárlása és beépítése.

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához

Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. (Technológiai célú energiafelhasználás csökkentésére nem igényelhető támogatás.)

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

Támogatott a hőszivattyús rendszerek beszerzésének és telepítése; primer és szekunder oldal kialakítása, beüzemelése; Geothermal Heat Response test; monitoring rendszer kialakítása és telepítése mellyel a COP, SPF értékek számíthatók és ellenőrizhetők; a berendezés energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási pont(ok) kialakítása.

A Felhívás 5. számú mellékletét képező műszaki követelményekben foglalt határértékek teljesülését méréssel kell ellenőrizni, ezért mérő és adatrögzítő műszerek beépítése, monitoring rendszer kiépítése kötelező. A rögzített adatokból a monitoring rendszernek automatikusan kell számítania és rögzítenie a COP értékeket, valamint a fűtési idényekre vonatkozó SPF prim értékeket.

Támogatásban részesíthető rendszertípusok:

– Földhő-víz hőszivattyús rendszer

– Víz-víz hőszivattyús rendszer

– Levegő-víz hőszivattyús rendszer

 

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

 

Gonda Tímea (e-mail: gonda.timea@inispalyazat.hu, tel.: 06 20/391-3079)

Bővebben ...