Inis Pályázat Kft.

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi szabályzat

2018.05.25-től visszavonásig érvényes

Adatkezelő/szolgáltató: INIS Projektfejlesztő Tanácsadó Kft.

székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca. 12. A. ép. 2. em. 3.,

cégjegyzékszám: Cg. 01-09-874279.,

képviseli: Kiss Mónika,

tel: 06-20-985-8763, email: kiss.monika@inispalyazat.hu, iroda@inispalyazat.hu

weboldal: www.inispalyazat.hu

1) Általános rendelkezések:

Társaságunk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során ügyfelei információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartsa és az Ön érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

Honlapunk használatával, továbbá személyes adatait tartalmazó e-mail küldésével Ön hozzájárul személyes adatai összegyűjtéséhez, kezeléséhez, feldolgozásához és továbbításához olyan mértékben, amennyire az annak a célnak az elérése érdekében szükséges, amelynek érdekében az adatokat megadta az alábbiakban részletezett szabályzatban foglaltak szerint, amely szabályzatot a weboldalra történő belépéssel, és a weboldalhasználatával minden érintett magára nézve kötelezőnek fogad el.

2) A személyes adatok kezelésének jogi háttere

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés során különösen az alábbi jogszabályok az irányadók:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv)
 • az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
 • A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014 Korm. rendelet

3) Fogalmi meghatározások:

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza,az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személyazonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)rögzítése.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosítójele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozókövetkeztetés.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele (azaz: az adatok átadása);

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele, például: megjelentetés az interneten;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

4) Adatkezelési célja, jogalapja, adatok köre, határidő

Az érintett személyes adatainak felhasználásához a személyes adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával – adott célhoz kötötten – egyben kifejezett hozzájárulását adja. Adatkezelővel kötött megbízási szerződés aláírásával továbbá ha az Adatkezelővel való személyes, telefonos, elektronikus vagy egyéb úton felveszi a kapcsolatot tájékoztatás kérése céljából, vagy ezen utak valamelyikén szerződéskötési ajánlatot tesz, és ebből a célból személyes adatait megadja, azzal Ön hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben olyan egyéb adatot is rendelkezésre bocsát, amely az Ön által megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez nem szükséges, úgy azt automatikusan töröljük.

Az adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával az Érintett egyebekben kifejezett előzetes, önkéntes, konkrét és teljes körű tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére az Adatkezelő

 • kapcsolatfelvétel
 • tájékoztatás nyújtása pályázati lehetőségekről
 • tájékoztatás nyújtása finanszírozási lehetőségekről
 • pályázati előminősítés elvégzése céljából
 • pályázati dokumentáció elkészítése céljából
 • projektmenedzsmenti feladatok ellátása érdekében
 • piackutatás, piaci elemzés,
 • vevői szokások elemzése,
 • látogatottsági statisztikák összeállítása,
 • az Adatkezelő honlapján közzétett álláshirdetésre történő jelentkezéssel összefüggésben
 • hírlevél küldés céljából adatokat kérjen.(Ez utóbbiról az érintett bármikor leiratkozhat) azzal, hogy az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait nem adja át harmadik személyek(adatkezelők, adatfeldolgozók) részére, kivéve, ha ahhoz adott Érintett hozzájárult, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget kötelező jogszabályi rendelkezés, jogszabályon alapuló hatósági kötelezés írja elő vagy a felek közötti szerződés teljesítése érdekében szükséges. Mindezeken túlmenően az Adatkezelő adminisztrációs feladatai megkönnyítése érdekében egyes adatkezelési műveletek elvégzése illetve az adatkezelő szolgáltatásainak teljesítése céljából a személyes adatok meghatározott részét vagy egészét a következő címzettek részére továbbíthatja:
 • Az Adatkezelő nevében eljáró adatfeldolgozók (pályázatírók, tanácsadók, projektmenedzserek); alvállalkozó, teljesítési segéd (illetve az adatkezelővel munka, megbízási vagy egyéb jogviszonyban álló természetes személy)
 • A támogatáskezelés folyamatában a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint részt vevő szervezetek (Irányító Hatóság, Közreműködő szervezet, Alapok alapját végrehajtó szervezet, közbeszerzések szabályosságát ellenőrző szervezet);
 • A támogatáskezelő szervezetek adatfeldolgozói (fejlesztéspolitikai rendszereket és portált üzemeltető, fejlesztő és biztonságáért felelős szervezetek);

Az adatkezelő nevében eljáró adatfeldolgozók kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként kezeli és megőrizni, illetve erre vonatkozóan titoktartási nyilatkozatot tenni. Az adatkezelést az ügyvezetők felügyelik.

A következő táblázat ismerteti a kezelt személyes adatok kategóriáit, valamint az adatkezelés különböző körülményeit.

Amennyiben az Érintettek köre a következő egyike: Adatkezelő, esetleges konzorciumi partnerei, szállítói, vagy tulajdonosai nevében eljáró személyek, valamit a projekt végső kedvezményezettjei
Adatkategória Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Köteles az Érintett az adatszolgáltatásra?
Projektek dokumentációjában szereplő Érintettek azonosító, elérhetőségi adatai, akik Adatkezelővel szerződéses viszonyban állnak támogatás felhasználásához kapcsolódó

adminisztratív tevékenységek ellátása (projekt Érintettjeinek azonosítása, kapcsolattartás)

szerződéses jogviszony szerződéses jogviszony időtartama Szerződésben meghatározottak szerint
Projektek dokumentációjában szereplő Érintettek azonosító, elérhetőségi adatai, akik Adatkezelővel foglalkoztatási jogviszonyban állnak támogatás felhasználásához kapcsolódó

adminisztratív tevékenységek ellátása (projekt érintettjeinek azonosítása, kapcsolattartás)

kinevezés, munkaszerződés munkaviszony fennállása alatt Igen, munkáltató utasítása alapján
Projektek dokumentációjában szereplő további Érintettek azonosító, elérhetőségi adatai támogatás felhasználásához kapcsolódó

adminisztratív tevékenységek ellátása (projekt Érintettjeinek azonosítása, kapcsolattartás)

hozzájárulás visszavonásig Nem
Támogatott projektek dokumentációjában szereplő rintettek azonosító, elérhetőségi adatai támogatás felhasználásának dokumentálása, dokumentáció

ellenőrzések során való bemutatása

272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 2027.12.31., vagy ha a Szerződés ennél későbbi időpontban szűnik meg, akkor a Szerződés megszűnésének dátuma. Nem történik ismételt adatszolgáltatás, a cél a korábban felhasznált adatok megőrzése

Más adatkezelőtől megszerzett adatok

A támogatási források igénybe vétele során az Adatkezelő egyes adatokat nem közvetlenül az Érintettől, hanem szerződéses partnereitől szerez meg. Az Adatkezelő így jut hozzá adott esetben a konzorciumi partner, vagy a szállító kapcsolattartójának, képviselőjének adataihoz. Ilyen esetben az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a megkötött szerződések szavatolják, hogy a partner jogszerűen kezelje és bocsájtsa rendelkezésre az Érintettek adatait. Az alábbi táblázat rögzíti ezen adatok körét és az adatkezelés körülményeit.

Amennyiben az Érintettek köre a következők egyike: a szerződéses partner tulajdonosa(i), vagy a nevében eljáró személyek (képviselők, kapcsolattartók, projektmenedzserek), akik nem a szerződést aláíró felek
Adatkategória Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Kezelt személyes adatok köre Adatok forrása
Szerződéses partnerhez köthető Érintettek adatai, melyek a projektek dokumentációjában szerepelnek

 

támogatás felhasználásának dokumentálása, dokumentáció

ellenőrzések során való bemutatás (projekt Érintettjeinek azonosítása, kapcsolattartás)

 

szerződéses jogviszony szerződéses jogviszony időtartama azonosító adatok, elérhetőségek

 

Adatkezelő szerződéses partnerei

 

272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 2027.12.31., vagy ha a Szerződés ennél későbbi időpontban szűnik meg, akkor a Szerződés megszűnésének dátuma.

 

Egyéb érintettek, mint hírlevélre feliratkozók, ügyféllevelezések, álláshirdetésre jelentkezők és rendezvényre jelentkezők
Adatkategória Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Kezelt személyes adatok köre Adatok forrása
Hírlevél esetén: Érintettek adatai,

 

gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális pályázati információkról, akciókról, online és offline rendezvényekről, ügyfél- és érdeklődő találkozókról)

 

önkéntes hozzájárulás

 

visszavonásig

 

azonosító adatok, elérhetőségek, úgymint: név, emailcím és telefonszám

 

Adatkezelő szolgáltatása iránt érdeklődők

 

Rendezvények érintettek adatai

 

a jelentkezők, résztvevők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, marketing célú e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról

 

az érintett önkéntes hozzájárulása

 

az online és/vagy offline direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 5 év.

 

név, telefonszám, e-mail cím, számlázási és postai cím, a választott csomag, az érintett céljának, egyéb megjegyzésének szabad szavas leírása, a felhasználó számítógépének IP címe, a kiállított számlák adatai (fizetés módja, dátuma, összege, a vásárolt termék vagy igénybe vett szolgáltatás megnevezése).

 

az adatkezelő rendezvénye iránt érdeklődök, hírlevélre feliratkozók

 

ügyféllvelezés: érintett adatai

 

a felmerült probléma, kérdés megválaszolása

 

önkéntes hozzájárulás

 

Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket a küldő nevével, e-mail címével, számítógépének IP címével és más, önként megadott személyes adatával bizalmasan kezeli, az ügyek visszakereshetősége érdekében tárolja azokat, legfeljebb az adatrögzítéstől számított 1évig .

 

 

küldő neve, e-mail címe, számítógépének IP címével és más, önként megadott személyes adata

 

az adatkezelőt megkeresők

 

álláshirdetésre jelentkezők Álláspályázatok elbírálása, személyes állásinterjú egyeztetése, álláshely betöltése. önkéntes hozzájárulás Az adatokat az Adatkezelő visszavonásig, de legfeljebb az elbírálást követő 1 évig tárolja. A jelentkezésben megadandó: név, e-mail cím, telefonszám.

A jelentkező által esetlegesen magadott: lakcím, születési hely, idő, anyja neve, iskolai végzettség, előző munkahely(ek).

az álláshirdetésre jelentkezők

 

(Személyes adatok kezelése alapulhat továbbá az adózásra, ill. a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó törvényeken, mint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi C XXVII. törvény.)

Amennyiben az adatvédelmi szabályzatunkkal vagy személyes adatai felhasználásával kapcsolatban bármilyen kérdése(problémája) felmerülne (beleértve azon harmadik személyek kategóriáit is, akiknek személyes adatait továbbítottuk, amennyiben volt ilyen), vagy amennyiben szeretné megtekintheti hogy milyen személyes adatokat tartunk Önről nyilván, esetleg úgy gondolja hogy az Önről nyilvántartott adatok javításra, helyesbítésre, módosításra, kiegészítésre szorulnak, vagy szeretné azokat töröltetni, zároltatni illetve az adatkezelés jogszerűségét kifogásolni (vagy az adatkezelés korlátozását) kívánja, kérem küldjön egy emailt iroda@inispalyazat.hu felé adatvédelem tárgykörben, melyet rövid határidővel, de legfeljebb 30 napon belül megválaszolunk. (adatkezeléssel kapcsolatos jogok részletesen, lásd köv. pont)

5) Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés

Tájékoztatás kéréséhez való jog

 • Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az tájékoztassa:
 1. a) milyen személyes adatait,
 2. b) milyen jogalapon,
 3. c) milyen adatkezelési cél miatt,
 4. d) milyen forrásból,
 5. e) mennyi ideig kezeli,
 6. f) az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
 • 2) Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
 • Visszavonás joga (GDPR 7. cikke): Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 • Hozzáférés joga (GDPR 15. cikke): Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokról másolatot kapjon és az adatkezelés lényeges körülményeiről tájékoztatást kapjon.
 • Helyesbítés joga (GDPR 16. cikke): Ön kérheti az Adatkezelő által pontatlanul kezelt személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, valamint a hiányos személyes adatok kiegészítését. Ilyen esetben az Adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát és ennek függvényében végzi el az adatok helyesbítését.
 • Adathordozhatóság joga (GDPR 20. cikke): Ön jogosult hozzájárulása, vagy valamely szerződés alapján kezelt személyes adatairól másolatot kérni és azt más szervezetek számára továbbküldeni, vagy esetlegesen az Adatkezelőtől ezen adatainak továbbítását kérni.
 • Tiltakozás joga (GDPR 21. cikke): Ön tiltakozhat személyes adatainak folyamatban lévő kezelése ellen és annak a továbbiakban történő megszüntetését kérheti, ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges, vagy az adatkezelés közérdekű. Ilyen esetben az Adatkezelő megvizsgálja kérelmét és ennek függvényében szünteti meg az adatok további kezelését.
 • Törlés joga (GDPR 17. cikke): Ön kezdeményezheti személyes adatainak az Adatkezelő általi törlését, amennyiben:
  • az adatkezelés célja már nem áll fenn és továbbiakban nincs szükség az adott adatok kezelésére;
  • Ön a visszavonás jogával élt az adott adatok tekintetében és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • Ön a tiltakozás jogával élt az adott adatok tekintetében és az adatkezelésnek nincs más elsőbbséget élvező jogszerű oka,
  • adatainak kezelése jogellenes;
  • adatait valamely jogszabály előírásának teljesítéséhez törölni szükséges;

Ilyen esetben az Adatkezelő megvizsgálja kérelmét, és amennyiben az adatok törlése lehetséges, nemcsak saját nyilvántartásaiban törli adatait, hanem kérését továbbítja azon személyek és szervezetek felé, akikkel az adatokat közölte és amelyek ésszerű és elvárható módon számára elérhetők.

 • Korlátozás joga (GDPR 18. cikke): Ön jogosult adatainak korlátozott kezelését kérni az Adatkezelőtől, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:
  • Ön vitatja az adott személyes adatok pontosságát, ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát;
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben,
  • az érintett adatok kezelése jogellenes, vagy az adatkezelés célja már megszűnt, azonban Ön valamely okból ellenzi az adatok törlését;
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége adataira, de Önnek valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükségesek;

Ebben az esetben adatai zárolásra kerülnek, ezt követően az adatokkal bármilyen adatkezelési művelet (a tárolást kivéve) csak az Ön hozzájárulásával végezhető el. A korlátozás feloldható, ha az érintett adatok felhasználására jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy mások jogainak védelméhez illetve uniós/tagállami közérdekből van szükség. A korlátozás feloldásáról Ön minden esetben tájékoztatást kap. Korlátozási kérését az Adatkezelő továbbítja azon személyek és szervezetek felé, akikkel az adatokat közölte, és amelyek ésszerű és elvárható módon számára elérhetők.

6) Jogorvoslat

Az érintett iroda@inispalyazat.hu email címén tiltakozhat a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, illetve jogosult a jogai érvényesítése érdekében bírósághoz fordulni , vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll;

7) Adatbiztonság

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Szabályzat elején megadott adatkezelő szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén illetve védett web-szerveren történik. Az Adatkezelő megtesz minden adminisztratív, számítástechnikai és fizikai biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, elveszéstől, illetőleg minden lehetséges fenyegetéstől. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumok fizikai védelméről.

8) Honlapra vonatkozó információk

Az ügyfél a www.inispalyazat.hu weboldalt ingyen, személyes adatok megadása nélkül látogathatja.

A honlap a látogatókról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.

A honlapunk látogatásával hozzájárul ahhoz, hogy a számítógépén (vagy más hasonló eszközén) cookie-kat helyezzünk el, amelyek oldalunk működését segítik és információt adnak a felhasználók viselkedéséről az oldalon. Ezt az információt honlapunk fejlesztése érdekében használjuk fel.

Az érintett beállíthatja a böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván küldeni, és meghatározhatja, hogy el kívánja-e azt fogadni (A cookie-kal kapcsolatban további információt a http://www.cookiecentral.com címen találhat)

Az Inis Projektfejlesztő Tanácsadó Kft. az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében minden kártérítési felelősséget kizár.

A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Inis Projektfejlesztő Tanácsadó Kft. tulajdona, szerzői jogi védelem alatt álló szellemi alkotása. Társaságunk. ezzel kapcsolatosan minden jogot fenntart.

A weboldal tartalma semmilyen esetben nem minősül közvetlen pályázati vagy pénzügyi tanácsadásnak, azt az Inis Projektfejlesztő Tanácsadó Kft. csupán tájékoztató jelleggel helyezi el, felelősségét kizárja.

A weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését a Társaságunk szintén kizárja.

A weboldalon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a Társaságunk befolyása alatt.

A weboldalon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az Inis Projektfejlesztő Tanácsadó Kft. minden felelősséget kizár.

Az adatvédelmi tájékoztató felülvizsgálata

A tájékoztatót legalább évente egyszer, adott esetben pedig szükség szerint az Adatkezelő felülvizsgálja, és ennek eredményéről értesítést ad az érintetek számára. Az értesítés módjának meghatározásakor az Adatkezelő olyan szempontokat vesz figyelembe, mint a változtatás jelentősége, vagy a változtatásban érintett személyek és adatok köre.