Inis Pályázat Kft.

GINOP PLUSZ 3.2.1-21 A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról III. szakasz

Benyújtás: 2024.03.05.-2024.06.30.
Célja: A támogatás célja, hogy a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson a munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket. Az egész ország területéről lehet pályázni mikro-, kis- és középvállalkozásoknak ágazattól és területi elhelyezkedéstől függetlenül, valamint külön keret áll rendelkezésre a felhívásban felsorolt energiaintenzív ágazatok részére.

Támogatható képzéstípusok: szakmai ismeretre irányuló képzés, soft skill képzés, IKT képzés, nyelvi képzés.

Támogatás: Kategóriája képzési támogatás (képzési költség esetében) és de minimis támogatás (minden egyéb elszámolható költség esetében). Az energiaintenzív ágazatokban minden költség esetében válságtámogatás a kategória.

Amennyiben a kérelmező nem teljesíti az meghatározott eredményességi elvárásokat, a támogatás a nem teljesítéssel arányos mértékben visszatérítendő lesz (a visszatérítési feltételek a képzésben résztvevők  továbbfoglalkoztatására vonatkoznak).

Támogatási összeg maximuma:  mikro-, kis és középvállalkozásnál 75 MFt nagyvállalatnál 150 MFt. (de az elszámolható összköltség nem haladhatja meg az utolsó lezárt teljes üzleti év nettó árbevételét)

Elszámolható költségek:

Önállóan támogatható:

– képzési költség támogatása (a támogatás intenzitása mikro- és kisvállalkozásnál 70%, középvállalkozásnál 60%, nagyvállalatnál 50%)

Önállóan nem támogatható, választható:

– a támogatott vállalkozás munkavállalói képzésen történő részvétele miatt kieső munkaidőre jutó bruttó bér  (a támogatás intenzitása mikro- és kisvállalkozásnál 70%, középvállalkozásnál 60%, nagyvállalatnál 50%)

– képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása kizárólag mikro-, kisvállalkozásnak minősülő támogatott vállalkozás esetében (a támogatás intenzitása mikro- és kisvállalkozásnál 100%).  A szakmai megvalósítás költsége nem haladhatja meg a projekt teljes elszámolható költségének maximum 25%-át. A szakmai megvalósítás költsége teljes munkaidő esetében maximum havi 300.000 Ft/hó, vagy ennek időarányos összege lehet.

Kérelmek típusai:

Támogatást a vállalkozás önállóan igényelhet, vagy a beszállítói integrátor és a beszállítói együttes kérelmet is benyújthatnak. Ennek megfelelően kétféle kérelem benyújtására van lehetőség:

– önálló kérelem: a pályázó vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, belső vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést (továbbiakban: külső képzés),

– együttes kérelem: együttes kérelmet beszállítói integrátor vállalat nyújthat be. Az együttes kérelem a beszállítói integrátor saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak közös képzését tartalmazza. Az ilyen kérelemben foglalt képzések is lehetnek belső, vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzések.

Egy kérelmen belül több képzés és képzéstípus is szerepelhet.

Egyéb fontosabb feltételek:

– Támogatás a kérelem benyújtását követő napot megelőzően megkezdett képzéshez kapcsolódóan nem igényelhető.

-A képzési program megvalósítására a hatósági szerződés megkötésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

– Ugyanazon vállalkozás többször is benyújthat támogatási kérelmet képzések megvalósítására, amennyiben a korábbi igénylési körben támogatott képzések megvalósultak, és a záró elszámolást benyújtotta. Az ismételt     kérelemben csak olyan személyek vehetnek részt, akik még nem részesültek ezen program keretében támogatásban, vagy az utolsó támogatott képzésük befejezését követően a 180. napi hatásvizsgálat lezárult.

– Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő, míg nagyvállalatok esetében legalább 8 fő képzése szükséges.

– A képzések egyes esetekben online képzéssel is megvalósíthatók.

– Az előleg mértéke nem haladhatja meg a teljes megítélt támogatás maximum 50%-át, azonban előleg csak a képzési költség és szakmai megvalósítói költség támogatási összegéig nyújtható a vállalkozás kérelmére.

-A hirdetmény további részletes jogosultsági és elszámolhatósági feltételeket fogalmaz meg a támogatást igénylőre, a képzésbe vonható munkavállalókra, a képzőkre, a képzésekre és a szakmai megvalósításban résztvevőkre vonatkozóan.

Bővebben ...

RRF-REP-10.10.1-24 Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak

Támogatás formája: vissza nem térítendő

Támogatás elnyerésének módja: egyszerűsített kiválasztási eljárásrend

Forrás keretösszege 30 000 000 000 Ft  Budapest régióban: 10 800 000 000 Ft;  a kevésbé fejlett régiókban (Pest, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld): 19 200 000 000 Ft

Beadás kezdete 2024. február 05. Beadási határidő 2025. március 31.

Támogatás célja A tiszta üzemű közlekedés elősegítése

Támogatást igénylők köre: Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező vállalkozások. Kivétel: (Gépjárműkölcsönzés (TEÁOR 771), Gépjármű-kereskedelem (TEÁOR 451). Konzorcium nem támogatható.

Támogatható tevékenységek: Tisztán elektromos meghajtású személyautó, kishaszon gépjármű, és kisbusz beszerzése

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam A projekt fizikai befejezésének legkésőbb 2026. április 30-ig meg kell történnie.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Bruttó akkumulátor kapacitás (kWh) M1 kategória esetén az egy gépjárműre eső maximális támogatási összeg (Ft) M1 kategória esetén az egy gépjárműre eső maximális nettó elszámolható költség (Ft)
<=41 2 800 000 Ft 11 500 000 Ft
41<X<=59 3 600 000 Ft 14 000 000 Ft
59< 4 000 000 Ft 20 000 000 Ft
  M2, N1 és N2 kategória esetén a maximális támogatási összeg (Ft) M2, N1 és N2 kategória esetén a maximális nettó elszámolható költség (Ft)
<=49 3 600 000 Ft 17 000 000 Ft
49<X<=74 3 800 000 Ft 22 000 000 Ft
74< 4 000 000 Ft 25 000 000 Ft

Támogatás legfeljebb az alábbi darabszámú járművek beszerzéséhez igényelhető:

Kategória A támogatást igénylő vállalkozás utolsó lezárt teljes üzleti évi statisztikai állományi létszáma (fő) A projekt keretében beszerezhető gépjárművek darabszáma (db)
1. 10 főnél kevesebb 1
2. 10 fő vagy 10 főnél több, de 50 főnél kevesebb 5
3. 50 fő vagy 50 főnél több, de 250 főnél kevesebb 10
4. 250 fő vagy 250 főnél több 16

Bővebben ...

GINOP Plusz 1.4.3-24 KKV Technológia Plusz Hitelprogram

Beadási határidő A Hitelprogram keretében 2024. 04. 30-tól lehet kölcsönkérelmet benyújtani.
 

Keret

155,54 milliárd Ft

A        keretösszeg   legalább       65%-a   a   négyleghátrányosabb helyzetű régióban, azaz – Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország – projektet megvalósító vállalkozások részére kerül allokálásra.

 

Kölcsön összege

min. 10 millió Ft – max. 100 millió Ft (de max. a benyújtást megelőző lezárt év üzemi eredményének tizenötszöse) HUF

 

A projekt megvalósítási határideje A szerződéskötést követő 18 hónap, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.
Elvárt saját forrás A projekt elszámolható költségének legalább 10%-a, a regionális beruházási jogcímek esetében legalább 25%-a, mely egyéb támogatástól mentes.
 

Kondíciók

Kamat: 0 %/ év

Késedelmi kamat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48 §- ában meghatározott mértékű késedelmi kamat (jegybanki alapkamat 1/3-a)

Egyéb költségek: nem kerül felszámításra, kivéve az, amely harmadik felet érint (pl.: értékbecslői, közjegyzői díj, követelésbehajtás költségei)

Bármikor előtörleszthető vagy végtörleszthető a kondíciók romlása nélkül.

Törlesztés ütemezése A törlesztés a türelmi idő lejártát követően havonta, egyenlő tőketörlesztő részletekben történik. Esedékessége a tárgyhónap 15. napja.
 

 

 

Jogosultak

Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek:

Ø  devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel és magyar adószámmal rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében jutnak hozzá;

Ø  rendelkeznek min. 1 teljes, lezárt üzleti évvel;

Ø  min. foglalkoztatotti létszám 5 fő.

A Hitelprogramban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást.

 

 

 

 

Megvalósítás

helye

Magyarországon, Budapesten kívül, bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe.

·         A megvalósulási helynek a hitelkérelem benyújtásakor már bejegyzettnek kell lennie a cégkivonatban, illetve a Végső Kedvezményezettről vezetett megfelelő nyilvántartásba, továbbá azt is igazolni kell, hogy ott az utolsó lezárt üzleti évben valóban gazdasági tevékenység folyt és jelenleg is folyik.

·         Szoftver vagy hardver, illetve mobileszközök beszerzése esetén a megvalósítási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek, valamint a megvalósítási helyszín alkalmas az eszközök tárolására is.

 

 

 

 

 

Elszámolható költségek

–       Új tárgyi eszköz beszerzésének költsége : (az összköltség min. 50%-a) Ezen belül elszámolható:

1.    technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke, de kizárólag a felhívás mellékletében található VTSZ listába tartozó eszközök

2.    új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű IKT eszközök (hardver, hálózati és telekommunikációs eszközök) beszerzési költségei (a tárgyi eszköz beszerzésen belül mértéke max. 30%) de kizárólag a felhívás mellékletében található VTSZ listába tartozó eszközök

3.    elektromos jármű beszerzése (max. 1 db, a tárgyi eszköz beszerzésen belül maximum 50%-os mértékben) Az elektromos jármű és a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák költsége együttesen az összköltség max. 50%-a lehet.

–       Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége, és új megújuló energiatermelő eszköz beszerzésnek költsége (együtt az összköltség max. 30%-a) A megújuló energiaforrás és az elektromos jármű beszerzés összesen nem haladhatja meg az összes elszámolható ktg 50%-át.

–       Immateriális javak beszerzésének költsége (az összköltég max. 10%-a) a felhívás mellékletében lévő TESZOR lista alapján

–       Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek és

           képzési és tanácsadási szolgáltatások (együtt az összköltség

           max.   5%-a)

–       Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek (az összköltség max. 2,5%-a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kizáró okok

Ø   a vállalkozás nem rendelkezik egy teljes lezárt üzleti évvel

Ø   GINOP Plusz 1. prioritásban már részesült támogatásban

Ø   RRF-10-10-1-24-ben részesült elektromos jármű támogatásban

Ø   potenciálisan gazdaságilag nem életképes vállalkozás;

Ø  a kedvezményezett vagy valamely kapcsolt vállalkozása jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, illetve felszámolási eljárás alá vonható lenne

Ø  a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekt, vagy a döntésig teljes egészében befejezett projekt

Ø  a Kölcsönszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;

Ø  a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el;

Ø  nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek

Ø  nem átlátható szervezet

Ø  nehéz helyzetben lévő vállalkozás

Ø  a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll

Ø  szankciós korlátozó listán szerepel vagy tevékenysége szankciós tilalmakat sért

Ø  nem támogatható, ha a végső kedvezményezett mesterségesen teremti meg a kölcsön jogosultság feltételeit (projekt feldarabolás)

Ø  kizárólag pénzügyi tranzakciót megvalósító továbbértékesítési célú eszközvásárlás (ideértve az ingatlan vásárlását is) a Hitelprogram keretében nem finanszírozható;

Ø  amelyek tevékenysége:

·         elsődleges mezőgazdasági termelésre, feldolgozására, valamint a halászati és az akvakultúra termékek elsődleges előállítására irányul,

·         acélipari tevékenységre,

·         lignitipari és szénipari tevékenységre,

·         a szállítási ágazathoz vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,

·         energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházásra, kivéve a legkülső régiókban biztosított regionális beruházási támogatást és a regionális működési támogatási programokat, szélessávú ágazatban végzett tevékenységhez.

·         ha a beruházás áttelepítést valósítana meg

·         a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez vagy a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez

·         Egyedi tervezésű eszköz nem szerezhető be!

 

 

Elvárt

biztosítékok köre

A beruházás tárgyát kötelező a fedezeti körbe bevonni. Az elvárt fedezettség mértéke 50%. Elfogadható biztosítéki formák:

·         ingatlan jelzálog

·         ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön)

·         fizetési számla követelésen alapított óvadék

·         jogi vagy természetes személy készfizető kezessége

·         hitelintézet által vállalt garancia.

Projekt megvalósítási

időpontok

Rendelkezésre tartási idő Kölcsönszerződés megkötésétől számított min. 6 hónap- max. 18 hónap. (Megújuló energiával kapcsolatos beruházásnál 6 hónappal hosszabbítható)
Türelmi idő A rendelkezésre tartási idő végétől számított maximum 6 hónap.
Futamidő A futamidő a kölcsönből beszerzendő új tárgyi eszköz a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) szerinti amortizációjának végéig, az alábbiak szerint – függetlenül attól, hogy a Végső Kedvezményezett a Tao. alapján más amortizációs kulcsot is alkalmaz:

–  az 50%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 24 hónap. Ezt kell alkalmazni az általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések esetében (HR8471 Vtsz.).

–  a 33%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 36 hónap

–  a 25%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 48 hónap

–  a 20%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 60 hónap

–  a 14,5%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb legfeljebb 82 hónap.

–  min. 10%-os mértékű megújuló energiával kapcsolatos beruházást is tartalmazó projekt esetén a szerződéskötéstől számított legfeljebb 120 hónap, amennyiben a kivitelezéssel érintett ingatlan is bevonásra kerül a fedezeti körbe.

A leghosszabb amortizációs idővel rendelkező eszköz határozza meg a maximális futamidőt.

Bővebben ...

Meghívó a Startup Europe Week (SEW) eseményre

 

Tisztelt Partnereink!

Figyelmükbe ajánljuk az alábbi rendezvényt, melyen Oláh Andrea, az INIS Business Kft. ügyvezetője is előadást tart.

Startup Europe Week (SEW)

Időpont: március 14. 15.00-17.00

Helyszín: H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ – 1085 Budapest, Horánszky u. 13.

A rendezvény ingyenes!

„A Startup Europe Week (SEW) – az Európai Bizottság által támogatott esemény – a legnagyobb regionális vállalkozói rendezvény és helyi mozgalom a világon, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozókat abban, hogy bárhol is jöjjenek vagy fejlődjenek.

Az SEW következetesen elérte, hogy a helyi ökoszisztémát összekapcsoló, lokálisan összpontosított rendezvényeken keresztül megmutassa a vállalkozóknak, hogy milyen támogatás áll rendelkezésre a saját város- és regionális szinten. A társszervező Budapesten

Cristina Monsone, mérnök, független szakértő az EK-nál a H2020-nál, és tanácsadója az állami- és magánvállalatoknak az innovatív projektek fejlesztésében és az eurofundálási lehetőségek terén.

Az SEW több mint 300 országban van jelen 50+ országban, 250 + helyi társszervező / ökoszisztéma-vezető együttműködésével. A SEW 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban több mint 150.000 vállalkozó vett részt a SEW eseményeken szerte a világon, és több, mint 20 millió + internetes és társadalmi csatornákon megjelenő 6 millió+ vállalkozót, közönséget ért el. Az Európai Bizottság elnöke Andrus Ansip, és mint helyi mozgalom, több mint 18 millió felhasználót ért el a közösségi médián, és több mint 100 ezer résztvevőt minden eseményen.

A Startup Europe Week Európában az induló vállalkozások számára a legnagyobb ilyen rendezvény, és a 2019-es kiadás 2019. március 1-től 15-ig tart. A cél az, hogy tájékoztassa a vállalkozókat a városi és regionális szinten rendelkezésre álló támogatásról és forrásokról. Különösen a Startup Europe Hét jött létre azért, hogy az összes európai régiót bevonja az astartup-fókuszált programba. Jellemzően az ilyen események a Szilícium-völgy formátumát követik (kulcsfontosságú motivációs beszédek, hálózati munkák stb.). De Európa más, és valamivel többet igényel, amikor a startabusinessre van szükség. A regionális sokféleség és a helyi politika kialakítása nagy szerepet játszik az európai induló vállalkozások alakításában. Az európai régiók kulcsfontosságú szerepet töltenek be a vállalkozástól a vállalatba való bejutástól a támogatások vagy adókedvezmények nyújtásáig.

Az előadók magán- és közintézményektől és vállalatoktól érkeznek, pl. Oláh Andrea, az INIS Business Kft. ügyvezetője a magyar strukturális alapok ágazatában, Lennaert Jonkers, a DevelopMinded alapítója és sokan mások.

A SEW18 Budapesten, március 14-én 15:00-17:00 között kerül megrendezésre a H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központban – Budapest, Horánszky u. 13, 1085.

Az esemény részleteit a https://www.f6s.com/sew19budapest címen és az általános rendezvényen találja a www.startupeuropeweek.eu címen.”

Üdvözlettel:

Az INIS Business Kft. munkatársai

 

Bővebben ...