Inis Pályázat Kft.

MEGNYÍLT: Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatására – GINOP-1.3.1-15

A pályázat keretében mikro-, kis- és középvállalkozások pályázhatnak 1,5 millió Ft – 20 millió Ft közötti, vissza nem térítendő támogatásra, piaci megjelenéshez kapcsolódó tevékenységeik költségeinek 50%-os támogatására.

 1. Alapvető cél

A vállalkozások külföldi piacokra kijutását elősegítő Felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében. Mindezen célok eredményeként megvalósulhat a mikro-, kis- és középvállalkozások exportképességének és versenyképességének növekedése, a helyi, nemzeti és nemzetközi hálózatokba történő bekapcsolódása, a szomszédos országokkal való együttműködések fejlődése, valamint a régióval folytatott külkereskedelmi tevékenységek fejlődése is. A projektek által teremtett új munkahelyek révén nőhet a foglalkoztatás is.

 1. Pályázók köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak:

 • melyek éves statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt
 • melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik
 • melyek fejlesztése az Ágazati fókusz című dokumentumban foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, illetve amennyiben fejlesztésük a 74.10 Divat-, formatervezés tevékenységhez kapcsolódik, akkor a piacra vitt termék gyártására vonatkozóan együttműködési megállapodással rendelkeznek az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységet végző hazai vállalkozással.
 • ágazati fókusz című dokumentumban foglalt feldolgozóipari tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik a fejlesztése.

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezetői jogi személyiségű gazdasági társaság
 • egyéni vállalkozók, egyéni cégek
 • szövetkezet.

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére többek között, amely tekintetében az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

 • amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalata nem rendelkezik legalább 2 lezárt üzleti évvel.
 • amely jelen projektjének igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének az 50%-át.
 •  amely jelen projektjének igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló mérlegfőösszegét. Amelynek nem volt exportárbevétele az előző két lezárt üzleti évben.
 •  nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
 •  továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amelynek a legutolsó lezárt teljes üzleti év nettó árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében vállalkozói adóalapba beszámított bevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: 01.11-03.22) teszi ki.
 1. Kötelező vállalások
 • Létszámtartás: A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá (a negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.). Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.
 • Külkereskedelmi felelős kijelölése: A pályázónak vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belül, a vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős, teljes munkakörben foglalkoztatott alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését. A munkakört a fenntartási időszak végéig a kedvezményezettnek fenn kell tartania. (A kialakított külkereskedelmi munkakört betöltő munkavállalót a megvalósítás helyszínén kell foglalkoztatni, a munkaszerződésben a munkavégzés helyét egyértelműen meg kell jelölni.)
 • Piackutatás elkészítése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet megelőzően.
 • Idegen nyelvű honlap kialakítása (két idegen nyelven). Amennyiben a támogatást igénylő, ( vagy partner vagy kapcsolt vállalkozása) jelen felhívás keretében 2. alkalommal nyújt be támogatási kérelmet, és a két támogatási kérelem alapján a részére összesen megítélhető támogatási összeg a 20 millió Ft-ot meghaladná, abban az esetben a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy 1 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet, legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül. A támogatást igénylőnek továbbá vállalnia kell, hogy az új munkahelyet a bázislétszámhoz képest nettó növekményként a projekt fizikai befejezésétől számított legalább három évig fenntartja.
 1. Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható:

 • külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel
 •  külföldi árubemutató szervezése

Önállóan nem támogatható:

 •  piacra jutás támogatása
 •  információs technológia-fejlesztés
 •  tanácsadás igénybevétele
 • piackutatás elkészítése
 • szabadalmak és egyéb immateriális javak megszervezésének, érvényesítésének és védelmének költsége
 •  innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás.
 1. Támogatás mértéke, összege

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

A projekt elszámolható összköltsége:

 • minimum 1.500.000, maximum 20.000.000 Ft

Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év átlagos statisztikai állományi létszámának 1.000.000 Ft-tal szorzott összegét.

 1. Önrész

A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át vagy az önrész felét kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

 1. Benyújtási határidő

A pályázatok benyújtása várhatóan 2015 június 22-től – 2017 június 22-ig vagy a keret kimerüléséig lehetséges.