Inis Pályázat Kft.

Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás GINOP-2.3.3-15 támogatás ismertetése

A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A felhívása a kormányzati kutatóintézmények, felsőoktatási intézmények, akadémiai kutatóintézmények, állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok számára a kutatási infrastruktúra megerősítése érdekében került kiírásra.

A Felhívás keretében azon projektek támogathatók melyekilleszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

Területi korlátozás: Nem támogathatóak a közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Támogatható tevékenységek:

 • Tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek (önállóan támogatható)
 • Kutatási eszközhöz feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések (önállóan nem támogatható)
 • A projekt előkészítés (önállóan nem támogatható)

Jogszabály, hatóság, Felhívás által előírt kötelező előzetes tanulmányok elkészítése:

(környezeti hatásvizsgálat, előzetes hatásvizsgálat, egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat, szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei, ideértve a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel adminisztratív költségét is. Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is), mely nem lehet több a projekt összes elszámolható költségének 1 %-ánál. Előzetes igényfelmérés-, célcsoport elemzése, piackutatás, szakértői hálózatépítés, szakértői műhelymunkák, szükségletfelmérés, helyzetfeltárás) Az előkészítés közbeszerzési költségeken kívüli összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 5%-át.

 • A projekt menedzsment (önállóan nem támogatható) Maximum a projekt összes elszámolható költségének 2,5%. (a projektjavaslat kidolgozása és a projektmegvalósítás alatti projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai, iroda és eszközbérlet, a menedzsment tevékenységhez kapcsolódó anyag ktg., a kiküldetéshez kapcsolódó utazási költség, a projektjavaslat kidolgozásához és a projektmegvalósítás alatti projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja)
 • Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele (önállóan nem támogatható) Maximum a projekt összes elszámolható költségének 0,5%-a.
 • Szolgáltatás igénybevétele (önállóan nem támogatható) A beszerzendő K+F eszköz elhelyezéséhez szükséges infrastruktúra felújítása, korszerűsítése, mérési tevékenység akkreditálása, (műszaki ellenőri szolgáltatás költsége (a projekt összes elszámolható költségének 1%-a.)), projekttevékenységek hatékonyságának és eredményeinek vizsgálata,

a projektmegvalósításhoz kötődő és indokolt bérleti díjak, a fejlesztés tárgyára vonatkozó, az üzembe helyezést követően felmerülő vagyonbiztosítás díja

 • Általános (rezsi) költségek (a projekt összes elszámolható költségének 1%-a.)
Költségtípus Maximális mértéke az összes
elszámolható költségre vetítve (%) Projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek 5%
Projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek 2,5% Immateriális javak beszerzésének költségei 5%
Közbeszerzési költségek 1 % Tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó költségek 0,5%
Általános (Rezsi) költségek 1% Megvalósításhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás
költségei 1%
Projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek 2,5% Immateriális javak beszerzésének költségei 5%
Közbeszerzési költségek 1 % Tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó költségek 0,5%

Mérföldkövek:

A projekt megvalósítása során legalább egy, legfeljebb három mérföldkövet szükséges meghatározni úgy, hogy a mérföldkövek között legalább 12 hónapnak kell lennie.

Kötelező vállalások:

Az alábbi feltételek vállalása szükséges minden projekthez kapcsolódóan a pénzügyi befejezést követő 3. üzleti év végére.

 • Bekapcsolódás nemzetközi kutatási hálózatokba (a kutatási infrastruktúra által generált nemzetközi kutatási együttműködési megállapodások száma)
 • Kutatási lehetőség biztosítása külső kutatócsoportok számára (együttműködési megállapodások száma)
 • A jobb, kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményben dolgozó kutatók számának növelése teljes munkaidőre számítva (belső nyilvántartás)

Az alábbi két vállalás közül egy választandó:

 • A kedvezményezett szervezet(ek)nél a beszerzett eszköz oktatási célú felhasználása (felsőoktatási képzésben részt vevő hallgatók számára gyakorlati tárgy keretében beépített oktatási anyag, katalógussal és fotódokumentációval vagy videó filmmel dokumentálva)

VAGY

 • A kutatáshoz kapcsolódó szabadalmak, publikációk növelése

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 36 hónap

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig.

Biztosítékok köre: Felhívás esetében nem releváns.

Önerő: Felhívás esetében nem releváns.

Támogatást igénylők köre:

 • Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek,
 • Egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények,
 • Állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok.

Konzorciumi A kutatás-fejlesztési konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 3 lehet.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2015. október 15-től 2017. október 15-ig lehetséges

A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum

1.000 millió Ft.

Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető

támogatási összeg 50 millió Ft.

A kutató-tudásközvetítő szervezet támogatandó tevékenysége nem minősülhet gazdasági

tevékenységnek, ezért az általa elszámolható minden költség támogatási mértéke legfeljebb

100%.

Előleg mértéke: A támogatott projekteknek az utófinanszírozású projektelemekre eső támogatás legfeljebb 75 %-ának megfelelő, maximum 450 millió Ft összegű előleget biztosít.

 

Forrás: palyazat.gov.hu