Inis Pályázat Kft.

Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása GINOP 7.1.1-15 támogatása ismertetése

A Nemzeti Kastélyprogramban, illetve a Nemzeti Várprogramban szereplő kastély és vár helyszínek kijelölt projektgazdái részére (így a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és

Vagyongazdálkodási Központ, költségvetési szervek, nonprofit szervezetek és önkormányzatok számára), a tartós állami tulajdonban lévő kastélyok, várak védelme, megőrzése és turisztikai hasznosítása érdekében.

(Kastélyok, várak turisztikai célú fejlesztése jelen felhívás 1.1 pontjában rögzített kormányhatározatok által kijelölt helyszínek esetében. Kizárólag a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. számú mellékletének III. pontjában szereplő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlék együttesek támogathatók.)

Területi korlátozás: Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

 1. Egyedi turisztikai profil kialakítása (a helyszín egyediségére építő, a turisztikai élmény alapjául szolgáló innovatív attrakciófejlesztés) – kötelező projektelem.

  Amennyiben a helyszín turisztikai kínálatát bővítő szolgáltatások és attrakció elemek kialakítására fizikailag a park területén kerül sor, akkor ezek a tevékenységek önállóan is megvalósíthatók, és nem vonatkozik rájuk 10%-os költségkorlát

 2. Az örökséghelyszín eredeti funkciójának bemutatását, illetve az élményszerű látogatás feltételeit biztosító interpretációs és látogatómenedzsmentet célzó fejlesztések, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák – kötelező projektelem, melyre a projekt teljes költségvetésének minimum 10%-át szükséges fordítani.
 3. Aturistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek kialakítása– kötelező projektelem,
 4. Gyűjtemény bemutatására alkalmas többfunkciós terem, kiállítótér kialakítása, nemzetközi vonzerővel rendelkező, az épület történelméhez, funkciójához kapcsolódóan hagyományosan megrendezésre kerülő kulturális, művészeti rendezvények, fesztiválok lebonyolítására alkalmas infrastrukturális feltételek fejlesztése.

Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek

 1. Műemlék felújítás, helyreállítás, restaurálás.

 2. Kastélykertek parkosítása és felújítása: sétautak felújítása, nyomvonal rekonstrukciója, a történeti kert jellegzetes stílusjegyeit, egyéb szerkezeti elemeit megőrző, helyreállító rekonstrukció (pl.: gyalogoshíd), a kert növényállományának rekonstrukciója, zöldfelület növelése (növények telepítése).

 3. Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése(parkosítás, információs táblák, pihenőhelyek, kiszolgáló utak, gépjárműparkolók, az attrakciók megközelítésének és parkolási helyzetének kezelése érdekében szükséges közlekedési kapcsolatok átszervezéséhez, közlekedésszervezési átalakításokhoz szükséges infrastrukturális fejlesztések). Az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése közterületen is megvalósulhat, ebben az esetben nem kizárólag az attrakció látogatói, hanem bárki számára elérhetővé kell tenni.

  A tevékenységre legfeljebb a projekt teljes költségvetésének 10%-a fordítható.

 4. A műemlék berendezéséhez szükséges műtárgyak, eszközök szakszerű restaurálása és beszerzése, illetve épületekhez kötött műtárgyak restaurálása.

  A tevékenységre legfeljebb a projekt teljes költségvetésének 10%-a fordítható.

 5. A fő tevékenységekhez kapcsolódó, egyéb infrastrukturális fejlesztések: a. A projekt keretén belül fejlesztendő épület, eszköz energia-hatékony működését javító beruházások, illetve megújuló energiaforrások felhasználása. Az újonnan létesülő, valamint jelentős átépítéssel járó létesítmények esetében – kivéve várak – elvárás a fűtési energia 100%- ának megújuló energiaforrással való biztosítása kivéve, ha hatósági engedély hiányában nem valósítható meg, vagy a műszaki adottságok és lehetőségek figyelembevételével, műemlékvédelmi érdekek sérülése nélkül, költséghatékonyan nem kivitelezhető. Ha e feltételnek nem tesz eleget a pályázó, ennek okát részletesen ki kell fejteni a megvalósíthatósági tanulmányban és hitelt érdemlően kell bizonyítani. Várak esetében is ugyanakkor törekedni kell a megújuló energiaforrások minél nagyobb arányú használatára.

  b. Attrakcióhoz kapcsolódó, a desztináció kínálatához, arculatához illeszkedő ajándéktárgyak

kereskedelméhez szükséges infrastruktúra (pl. bolthelyiség), vendéglátó egységek kialakítása

(pl.: kávézó, étterem, büfé helyiség stb.), fejlesztése. A szolgáltató létesítmények berendezését, üzemeltetését ajánlott vállalkozó bevonásával biztosítani. Ezen fejlesztések csak abban az esetben támogathatóak, amennyiben a turisztikai attrakció területén valósulnak meg. c. Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása, továbbá a fogyatékossággal élő személyek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó sajátos igényeknek

megfelelő szolgáltatások kialakítása a fejlesztett turisztikai attrakcióhoz kapcsolódóan, pl.:

7.

– Belső gyermekjátszó helyiség, helyiségrész kialakítása

– Szabadtéri gyermekjátszótér kialakítása (homokozó, favár, játszótéri eszközök, stb.),

– Gyermekgondozási helyiség (pl.: pelenkázó) biztosítása,

– Célirányosan gyermeknek szánt higiéniai felszereltség biztosítása (toalett, zuhanyzó, fürdető helyiség),

– Családi gépjármű parkolóhelyek biztosítása,

 1. Marketing tevékenység – kötelező projektelem.

 

Mérföldkövek

A projekt megvalósítása során legalább két, legfeljebb öt mérföldkövet szükséges tervezni.

Kötelező vállalások: A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése. (1 fő látogató / 43 500 forint támogatás)

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 36 hónap, de legkésőbb 2020. június 30.

Fenntartási kötelezettség 5. év

Biztosítékok köre:

Önerő: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.

Támogatást igénylők köre: Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be: Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, valamint az általa vezetett konzorciumok. A Felhívás keretében kizárólag a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. számú mellékletének III. pontjában szereplő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlék együttesek támogathatók.

Konzorciumi: Jelen felhívás keretében konzorciumi formában benyújtott pályázat esetében a konzorcium vezetője minden esetben a Forster Központ, a támogatást igénylő konzorciumi tag lehet: a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt, az önkormányzatok, költségvetési szervek, nonprofit szervezetek.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2015. szeptember 28-tól 2017. augusztus 31-ig lehetséges.

A projekt elszámolható összköltsége: legfeljebb 1 500 millió Ft, világörökségi helyszínen legfeljebb 3 000 millió Ft lehet.

A támogatás mértéke, összege: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 1 500 millió Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség maximum 100%-a.

Előleg mértéke: maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25 %-a, de legfeljebb 300 millió Ft

A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek:

 1) Projekt előkészítés költségei: A teljes elszámolható költség 5%-a.

(Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei, Szakmai program kidolgozásának költségei, Szükséges háttértanulmányok, szakvélemények, Mérnöki szolgáltatások költségei, Egyéb igazolhatóan szükséges tevékenységek költsége)

Közbeszerzési költségek: A teljes elszámolható költség 1%(Közbeszerzési szakértő díja, Közbeszerzési eljárás díja)

2) Projektmenedzsment költségei: A teljes elszámolható költség 2,5%-a.

Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása: (Bérköltség a projektre fordított munkaidővel arányosan, Munkavállalóknak fizetett személyi jellegű költségek: munkába járás költsége, étkezésihozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt, Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal együtt)

Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség: (Utazási költség, (pl. gépjármű bérlet díja), Szállásköltség, Helyi közlekedés költségei, Napidíj)

Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja:(Egyéb, a megvalósításhoz kapcsolódóan felmerülő hatósági eljárási és adminisztratív Költségek, Egyéb szükséges és kapcsolódó szakértői tevékenység ellátásának költsége)

Egyéb projektmenedzsment költség: (Projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti költsége projekthez kapcsolódó arányban, Projektmenedzsmenthez kapcsolódó a dokumentációs és adminisztrációs tevékenység ellátásához kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége)

3) Beruházási költségek (Terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.) a teljes elszámolható költség: 2%-a, Kastélykertek parkosítása és felújítása a teljes elszámolható költség: 10%-a, Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése a teljes elszámolható költség: 10%, A műemlék berendezéséhez szükséges műtárgyak, eszközök szakszerű restaurálása és beszerzése, illetve épületekhez kötött

műtárgyak, épülettartozékok, díszítőelemek restaurálása a teljes elszámolható költség: 10%-a)

Építéshez kapcsolódó költségek:(Felújítás, Átalakítás, Új építés, amennyiben a projekt megvalósításához szükséges és alátámasztott, Bővítés, amennyiben meglevő épület esetében a projekt megvalósításához szükséges! Beüzemelési költségek,

Eszközbeszerzés költségei: Új eszköz(ök) beszerzése, Használt eszközök, Immateriális javak beszerzése, Vagyoni értékű jog bekerülési értéke, Szoftver bekerülési értéke (ideértve a honlap akadálymentesítését), Egyéb szellemi termék bekerülési értéke

– műemléki épület esetén 400.000 Ft/m2 + áfa (mind építés, mind átalakítás esetén)

– nem műemléki épület esetén: 320.000 Ft/m2 + áfa (építés esetén)

– nem műemléki épület esetén: 220.000 Ft/m2 + áfa (átalakítás esetén)

 

4) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:

(Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége a teljes elszámolható költség 1%-a., Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége: Technológia kivitelezéséhez szükséges IT szolgáltatások költségei, Egyéb igazolhatóan szükséges mérnöki, szakértői díjak, Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek) iv) Egyéb igazolhatóan szükséges IT kialakítási, illetve fejlesztési és használati

tevékenységek/szolgáltatások költségei, Egyéb technológia kivitelezéshez kapcsolódó igazolhatóan szükséges szolgáltatások költségei, Műszaki jellegű szolgáltatások igénybevétele,

Egyéb igazolhatóan szükséges szakértői szolgáltatás igénybevétele: Képzéshez kapcsolódó költségek: Tudásátadás, képzés költségei

Egyéb szakértői szolgáltatási költségek: (Közbeszerzési költségek, Jogi, pénzügyi és közbeszerzési tanácsadás igénybevétele

Marketing költségek: (Marketing tevékenységen belül nyomtatott kiadvány költsége a teljes elszámolható költség 8%, legfeljebb 60 millió Ft 2%, legfeljebb 15 millió Ft) (Marketing, kommunikációs szolgáltatások igénybevétele, Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún.„catering” költségek, reprezentációs költségek

,A projekt tevékenységhez kapcsolódó, nem a meghatározott kötelezően előírt egyéb

kommunikációs tevékenységek költségei)

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei: a teljes elszámolható költség 0,5%-a

Projektszintű könyvvizsgálat költsége: A teljes elszámolható költség 0,5%-a. 

 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj: Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó irodabérlet költsége a projekthez kapcsolódó arányban, Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközök bérlési költségei a projekthez kapcsolódó arányban, Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó immateriális javak bérlési költségei a projekthez kapcsolódó arányban

Egyéb szolgáltatási költség: (Jogi jellegű szolgáltatások igénybevétele, Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek, Egyéb igazolhatóan szükséges szolgáltatások költsége)

5) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás:Bérköltség, Munkavállalóknak fizetett személyi jellegű költségek, A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség, Utazási költség (pl. gépjármű bérlet díja), Szállásköltség, Helyi közlekedés költségei, Napidíj

6) Általános (rezsi) költségek a projekthez kapcsolódó arányban: A teljes elszámolható költség 1%-a.

Általános vállalat-irányítási költség (Dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek; Egyéb általános (rezsi) költség), Postai, telekommunikációs, adminisztrációs költségek (mobiltelefon és a hozzá kapcsolódó mobilinternet költség esetében a szervezet belső szabályzatának megfelelően), Közüzemi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek, takarítás, hulladékgazdálkodás, őrzés, Irodatechnikai és informatikai eszközök állagmegóvása/karbantartása, Biztosítási díj (pl. iroda biztosítása), Bankszámlanyitás költsége, amennyiben a projekt megvalósításához elkülönített bankszámla, nyitására kerül sor és rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség.

7) Tartalék, az elszámolható költség max. 10%-a, (kizárólag a projekt során megvalósítandó szakmai tevékenységekhez csoportosítható, s itt kell tervezni az árfolyam-különbözettel is)

Szakmai tevékenység saját teljesítés formájában max. elszámolható költség: 50 millió Ft

Forrás: palyazat.gov.hu