Inis Pályázat Kft.

K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések GINOP-2.2.1-15

A vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények közötti fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzésére.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kutatási, fejlesztési és innovációs (K+F+I) együttműködések elősegítését, a kiválóság felkarolását, a KKV szektor, a hazai és nemzetközi nagyvállalkozások, a K+F+I központok és a felsőoktatási intézmények közötti együttműködések ösztönzését. A cél elérését a Kormány vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények együttműködésével tervezi megvalósítani.

Területi korlátozás: Nem támogathatóak a közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Támogatható tevékenységek:

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt elszámolható költségeinek 25%-a): (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás,Szolgáltatási költség, Anyagköltségek)

 1. a) Alapkutatás
 2. b)Ipari kutatás
 3. c)Kísérleti fejlesztés

Kutató-fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 1.700.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítása tervezhető/számolható el. Projektmenedzser esetében legfeljebb 800.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítása tervezhető/számolható el. A segédszemélyzet esetében legfeljebb 600.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítása (tervezhető/számolható el.

Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű kiadások csak indokolt esetben (munkaidő növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és mértékben emelkedhetnek a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó évi átlagbérhez képest.

Alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési tevékenységet a projektben kötelező végezni, költsége minimum a projekt elszámolható költségeinek 25%-a kell, hogy legyen. A szolgáltatásként igénybevett (megrendelt) alapkutatási, ipari kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységek elszámolható költsége nem haladhatja meg a teljes kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás elszámolható költségeinek 25%-át.

 

Csekély összegű (de minimis) támogatás (Önállóan nem támogatható)

1) Projekt előkészítési tevékenység (Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok,

Közbeszerzési költségek: Az összes elszámolható költségének 1 %-a.)  Az előkészítés közbeszerzési költségeken kívüli összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 5%-át.

2) Projektmenedzsment tevékenység: (személyi jellegű ráfordítása, projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja) A projekt összes elszámolható költségének 2,5%.

3) A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele Piacra jutás támogatása (Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel: A projekt összes elszámolható költségének 1%., Kötelezően előírt nyilvánosság ktg.: A projekt összes elszámolható költségének 0,5%-a.)

4) Általános (rezsi) költségek:A projekt összes elszámolható költségének 1%.

Kutatási infrastruktúrához5 nyújtott beruházási támogatás keretében (Önállóan nem támogatható)

 1. a) Eszközbeszerzés
 2. b) A kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések. (építési és alap infrastruktúra)
 3. c) Immateriális javak beszerzése (A projekt összes elszámolható költségének 10%-a.)

Regionális beruházási támogatás keretében (Önállóan nem támogatható)

 1. d) Eszközbeszerzés
 2. e) A kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések. (építési és alap infrastruktúra)
 3. f)Immateriális javak beszerzése (A projekt összes elszámolható költségének 10%-a.)

Olyan tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás támogatható, amely a 651/2014/EU rendelet szerinti új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna.

A regionális beruházás keretében beszerzett eszközök vagy immateriális javak a projekt megvalósítási időszakának végéig a termelési célra nem használhatóak.

 

A Felhívás keretében azon projektek támogathatók melyekilleszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

 

Mérföldkövek

A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

A projekt megvalósítása során legalább egy és legfeljebb négymérföldkövet szükséges tervezni úgy, hogy a mérföldkövek között legalább 12 hónapnak kell lennie.

Kötelező vállalások

Az alábbi három vállalás közül legalább kettőnek teljesülnie kell.

 1. a) Üzleti hasznosíthatóság A vállalkozás(ok) vállalja(k), hogy a projektben támogatott K+F+I tevékenység eredményéből (létrehozott prototípus, termék – beleértve az alkatrész és/vagy részegység -, technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó összesített árbevételük6 a projekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak utolsó évének végéig bármely 2 egymást követő üzleti évben összesen eléri a teljes megítélt támogatási összeg 30%-át.

 

 1. b)K+F ráfordítások szintjének megőrzése

A vállalkozás(ok) vállalja(k), hogy a projekt pénzügyi befejezési évét közvetlenül követő üzleti évben, a Társasági Adóbevallásban szereplő K+F ráfordítások összege nem csökken a bázisérték alá. Bázisértéknek minősül a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év éves beszámolójában szereplő (vagy számviteli nyilvántartásában elkülönített) K+F ráfordításainak összege, de legalább a részükre megítélt tagi támogatás 25%-a.

 

 1. c) Iparjogvédelmi oltalom vagy tesztelt prototípus

A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt időtartama alatt, de legkésőbb a projekt megvalósítási időszakának végéig iparjogvédelmi oltalmi bejelentést tesz (az illetékes hazai, vagy nemzetközi hatóság által lajstromkivonattal igazolt módon) vagy tesztelt prototípust, piacra vihető terméket, szolgáltatást állít elő.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 48 hónap

Fenntartási kötelezettség A támogatást igénylő – valamennyi konzorciumi tag – a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig.

Biztosítékok köre: A pályázó nem köteles biztosítékot nyújtani.

Önerő: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat.

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrással, regionális beruházási támogatással érintett elszámolható összköltség 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. Legkésőbb 1. kif. kérelem benyújtásáig szükséges igazolni.

Támogatást igénylők köre: – mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok

– Főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaságok, amelyek megfelelnek az a) pontban részletezett négy feltételnek ÉS a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt társasági adóbevallásukban szereplő K+F ráfordításainak összege eléri a tagi szinten igényelt támogatás legalább 25%-át;

– költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény szerinti kutatóhelynek minősülnek;

– egyházi felsőoktatási intézmények.

Konzorciumi tag kizárólag az lehet, aki rendelkezik a közép-magyarországi régió területén kívül magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel. A konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 5 lehet. Konzorciumvezető kizárólag közép- vagy nagyvállalkozás lehet.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2015. november 30-tól 2017. november 30-ig lehetséges.

A támogatás mértéke, összege:Az egyes konzorciumi tagoknak legalább 50 millió forint, vagy a projekt teljes elszámolható költségének 5%-át kitevő elszámolható költséggel kell rendelkeznie. – Non-profit gazdasági társaság kutatóhely, egyházi felsőoktatási intézmény kutatóhely vagy költségvetési kutatóhely elszámolható minden költség támogatási intenzitása 100%.

Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás esetén:  

– alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,

– ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,

– kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,

(Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén a támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető)

 

Támogatási kategória Mikro- és kisvállalkozás Közép

vállalkozás

Nagy

vállalkozás

Alapkutatás 100% 100% 100%
Ipari kutatás 70% 60% 50%
Kísérleti fejlesztés 45% 35% 25%
Ipari kutatás az alábbi esetben:
– a projekt hatékony együttműködést foglal magában 80% 75% 65%
Kísérleti fejlesztés az alábbi esetben:
– a projekt hatékony együttműködést foglal magában 60% 50% 40%

 

Csekély összegű támogatás: A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás: A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

Regionális beruházási támogatás:   

Támogatási kategória Megye mikro-, kisvállalkozás középvállalkozás nagyvállalkozás
Regionális beruházási támogatás

 

Vas, Zala, és Győr-Moson-Sopron megyék 45% 35% 25%
Veszprém, Fejér, és Komárom-Esztergom megyék 55% 45% 35%
Somogy, Baranya, Tolna, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megyék

 

70% 60% 50%

Előleg igénylése: A megítélt támogatás 75%-a, de maximum 450 millió Ft.

 

Forrás: palyazat.gov.hu